Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Kanyleteorien

Kanyleteorien blev udviklet i 1920'ernesUSA som en reaktion på bekymringen over de skadelige virkninger, som voldsfilmi medierne kunne have på børn og unge. Ifølge teorien er der en direkteforbindelse mellem det, folk ser i fjernsynet, og deres holdninger.Antagelsen er, atder er en direkte sammenhæng med mediernes fokus på bestemte nyheder og denmåde, synspunktet er fremstillet på, og befolkningens tendens til selv atoptage dette synspunkt.

Kakkelakteorien

Kakkerlakteorien anvender en analogi frabekæmpelsen af kakkerlakker. I begyndelsen kan man nok holde bestanden afskadedyret nede, men efterhånden vil nogle kakkerlakker udvikle resistens modgiften. Virkningen af kommunikationen vil derfor aftage, efterhånden sommodtagerne mættes.

Priming

"Atgrunde". Udtryk om en maler der grunder inden han maler. På samme kanoffentligheden grundes ved at lancere upopulære beslutninger i god tid inden detræffes.

Framing

Framing kommer af det engelske ord for atindramme. Her handler det om den vinkel, man anlægger på et bestemt emne.

Aktør

Et konkret individ eller institution, der formår at handle målrettet og intentionelt.

Offentlige sektor

Omfatter staten, regioner, kommunerne, selvejende institutioner (arbejdsløshedskasser mv.) og Folkekirken.