Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

revenue

dochód, zysk

overall

całkowity, ogólny

to squeeze

ścisnąć, wycisnąć; tu: ograniczyć, zmniejszy

thoughtfully

w zamyśleniu

contradictory

sprzeczne, zaprzeczające sobie

to put together

złożyć w całość

to shirnk

kurczyć się

to grab

schwycić , zagarnąć

to maintain the leading position

utrzymać wiodącą pozycję

to drop

spadać

to squeeze

ścisnąć, wycisnąć; tu: ograniczyć, zmniejszyć

the whole story

tu: całość obrazu, pełnia sytuacji