Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Anvendt.

Atferden som forandres skal øke livskvaliteten til mottakeren; den skal ha sosial signifikans.

Atferdsmessig.

Gir direkte målinger av den aktuelle atferden som skal forandres og dokumentere at det faktisk er subjektets atferd som forandres og ikke observatørens.

Analytisk.

Strippe unna andre variabler som kan påvirke atferden i den aktuelle settingen. Sørge for at data er reliabel. Demonstrere funksjonelle relasjoner. Framvise eksperimentell kontroll over forekomster.

Teknologisk.

Beskrivelsen av alle prosedyrer må være komplette og detaljerte nok slik at typiske lesere skal kunne replisere.

Konseptuelt system.

Intervensjoner er deriverte fra grunnleggende atferdsprinsipper, slik at det bygger på fundamentet til vitenskapen.

Effektiv.

For å bli sett på som vellykket skal prosedyren produsere stor nok forandring til å gi praktiske resultater for målpersonen.

Generaliserbar.

Produserer atferdsforandringer som varer over tid, viser seg i andre miljø eller sprer seg til andre atferder.