• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/285

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

285 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Waar bevindt het upper motor neuron zich (centraal)?
-
-
- tractus corticospinalis
- pyramidebaan
Waar begint het perifere zenuwstelsel (lower motor neuron/NM systeem)?
In het ruggenmerg bij de motorische voorhoorncel
Route perifeer zenuwstelsel:
-
-
-
-
-
- motore voorhoorncel
- wortel
- zenuw
- neuromusculaire overgang
- spier
Noem een aantal klachten die voorkomen bij aandoeningen van het perifere zenuwstelsel:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- geen kracht
- moeite met kauwen
- moeite met praten
- dubbelzien
- spierpijn
- tintelingen
- doof gevoel
- pijn
- moe (bv schildklier of neuromusculair)
Wat is te vinden bij onderzoek perifere aandoeningen:
-
-
-
-
-
-
-
-
- spieratrofie
- fasciculaties
- hypotonie
- spierzwakte
- inspanningstolerantie
- sensibiliteitsstoornissen volgens patroon (zenuw: hand en onderbenen. Wortel: voet en deel onderbeen)
- lage of afwezige reflexen
Welke testen kunnen positief zijn bij perifere aandoeningen?
-
-
- Gowers
-Trendlenburg
Wat is de manoeuvre van Gowers en wat betekent het?
Met handen op benen bij opstaan.
Zwakte van de proximale spieren, vooral van de lage extremiteiten.
Wat is de proef van Trendelenburg en wat toon je hiermee aan?
2 kruisjes op rug, als patient been op tilt kijken of de bil van het opgetilde been omlaag zakt.
Zwakte heupabductoren (m. gluteus medius en ev minimus).
Proef is positief aan aangedane zijde.
Bij welke perifere onderdelen zijn de reflexen het meest aangedaan?
-
-
- wortel
- zenuw
Bij welk perifeer onderdeel komen fasciculaties voor?
-
- ()
- voorhoorn
(- wortel soms)
Bij welk perifeer onderdeel vinden we fluctuaties?
NM overgang
Welk perifeer onderdelen geven uitsluitend motorische uitval?
-
-
-
- voorhoorn
- NM overgang
- spier
Welke perifere onderdelen geven zowel motorische als sensorische uitval?
-
-
- wortel
- zenuw
Noem 2 ziektebeelden van de voorhoorn:
-
-
- ALS (amyotrofische lateraal sclerose)
- SMA (spinale musculaire atrofie)
Noem 2 aandoeningen van de wortel:
-
-
- HNP (hernia nuclei pulposi)
- Guillain-Barre
Noem 2 aandoeningen van de zenuw:
-
-
- drukneuropathie
- polyneuropathie
Noem een aandoening van de NM overgang:
-
- myasthenie
Noem 2 aandoeningen van de spier:
-
-
- spierdystrofie
- congenitale myopathie
ALS is zowel een aandoening van het perifere als het centrale zenuwstelsel. Wat is het belangrijkste kenmerk?
Atrofie
Wat is de prognose?
2 jaar overlevingskans na diagnose
Wat is een kenmerk bij onderzoek bij ALS?
fasciculaties
Is ALS progressief?
Ja
Spinale spieratrofie/SMA is een progressieve aandoening van het perifere zenuwstelsel. Wat is een kenmerk?
Fasciculaties
Er zijn 3 SMA types. Wat zijn de belangrijkste kenmerken per type?
- Type I
- Type II
- Type III
- I: Werdnig Hoffmann. Alleen handen en voeten kunnen bewegen. Overlijden voor 2e levensjaar.
- II: tussen 6-18 maanden. Spieren in benen erger aangetast. Kunnen wel leren zitten, niet staan.
- III: lijkt op II
Kinderen/volwassenen:
ALS:
MSA:
ALS: volwassenen
MSA: kinderen
Hoe ontstaat Guillain-Barre?
Driekwart na een infectie, onduidelijk waarom. Het is een auto-immuun aandoening.
Hoe is het begin van Guillain Barre?
(sub) acuut begin
Waar is vooral zwakte te vinden bij Guillain Barre en wat voel je?
Proximaal, opstijgende gevoelsstoornissen (dove of prikkelende handen en voeten)
Hoe zijn de wortelrekkingstesten bij Guillain?
Positief
Zijn er autonome stoornissen bij Guillain?
Ja
Wanneer wordt de maximale uitval bij Guillain bereikt?
Binnen 4 weken
Kan Guillain bij kinderen voorkomen?
Ja
Wat gebeurt er uiteindelijk bij Guillain?
Je raakt verlamd
Hoe is het beloop van Guillain?
Kan achteruit gaan maar naar verloop van tijd altijd herstel.
Verergert - plateaufase - daarna verbetering.
Zijn er restverschijnselen bij Guillain?
Soms
Wat is de behandeling bij Guillain Barre?
-
-
-
- immunoglobuline
- plasmafarese
- prednison
Welke zenuw wordt afgekneld bij drukneuropathie door benen over elkaar? Wat zijn de verschijnselen?
n. peroneus
- tintelingen
- doof gevoel
- krachtsverlies
Is polyneuropathie symmetrisch?
Ja
Zijn armen of benen meer aangedaan bij polyneuropathie?
Benen
Hoe kan polyneuropathie ontstaan?
-
-
-
-
-
- HMSN/CMT (hereditaire motorische en sensorische neuropathie ,Charcot Marie Tooth)
- DM
- alcohol
- nierinsufficientie
- medicatie
Verworven, motoor, axonaal en acuut past meer bij ....
DM, alcohol, nierinsufficientie, medicatie
Genetisch, sensoor, demyeliniserend, chronisch past meer bij ....
HMSN/CMT.
Dagschommelingen en snelle vermoeidheid zijn kenmerken van myasthenie. Ook inspanningsgebonden zwakte, wat houdt dit in?
Spieren worden steds zwakker bij herhaalde inspanning.
Wat zijn andere kenmerken van myasthenia gravis?
-
-
-
-
- ptosis
- dysarthrie/dysfagie
- zwakte armen/benen
- kan auto-immuun zijn
Waar begint myasthenia gravis vaak?
In je gezicht.
Is myasthenia gravis een opstijgende of afdalende aandoening?
Afdalende aandoening
Welk orgaan is betrokken bij myasthenie?
Thymus
Wat is de behandeling bij myasthenie?
-
-
-
- choline-esteraseremmers (mestinon, gaan afbraak ACh tegen)
- thymectomie
- immuunsuppressie
! let op bepaalde medicatie mag niet
Wat zijn kenmerken van spierziekten in de kliniek?
-
-
-
- zwakte
- spierpijn
- inspanningstolerantie
Hoe is deze zwakte bij spierziekten?
- Symmetrisch?
- Proximaal of distaal?
- meestal symmetrisch
- proximaal > distaal
Hoe kan je onderzoeken of iemand een spierziekte heeft?
-
-
-
-
- bloedonderzoek (CK)
- echo spieren
- EEG
- spierbiopt
Wat kan je bij een spierbiopt onderscheiden aan spierziekten?
-
-
- spierdystrofie (veel pycnotische cellen)
- congenitale myopathie
Komt spierdystrofie meer bij jongens of meisjes voor?
jongens
Is spierdystrofie erfelijk?
Ja
Spierdystrofie heeft een .... verzwakking.
graduele
Hoe kan je spierdystrofie ook aantonen?
Immunohistochemische kleuring: dystrofine negatief
Noem een voorbeeld van spierdystrofie
ziekte van Duchenne
Wat is de therapie bij spierdystrofie?
Geen
Wat is myotone dystrofie / congenitale myopathie?
Spierdystrofie en myotonie (kan spieren wel aanspannen maar niet goed ontspannen)
Wat is kenmerkend aan het gezicht bij congenitale myopathie?
Treurige uitdrukking
Hoe is de erfelijkheid van congenitale myopathie?
Autosomaal dominant overervend, teveel CTG repeats, dochters meer klachten, anticipatie, vooral via moeder
Myotone dystrofie is een multisysteemaandoening, wat zijn andere veel voorkomende kenmerken?
-
-
-
-
-
-
-
- cataract
- kaalheid (mannen vroeg kaal)
- DM
- hartritmestoornissen
- maagdarmklachten
- frontale functiestoornissen
- slaapstoornissen
In welke onderdelen van het perifeer zenuwstelsel komt drukneuropathie en radiculopathie voor?
-
-
- wortel
- zenuw
Is drukneuropathie en radiculopathie
-motoor/senibel?
Motoor en sensibel
Wat gebeurt er bij drukneuropathie?
Er ontstaat druk op de myelinelaag rondom de zenuw.
Wat zijn de drukgevoelige zenuwen in de arm?
-
-
-
- n. medianus
- n. ulnaris
- n. radialis
Wat innerveert de n. medianus?
-
-
M:
- duimspieren
- flexie onderarm
Wat innerveert de n. ulnaris?
-
-
M:
- pinkspieren
- flexie onderarm
Wat zijn klachten als de n. ulnaris wordt afgedrukt (sensoor)?
-
-
-
-
- tintelingen
- hypesthesie (verminderde gevoeligheid)
- zwakte (spreiden/sluiten vingers)
- atrofie pinkmuis
Wat innerveert de n. radialis?
-
-
M:
- strekspieren hand
- flexie onderarm
Noem 2 aandoeningen van de n. radialis:
-
-
- Paralyse d'amoureux
- Saturday night palsy
Wat zijn klachten van de n. radialis?
-
-
-
- tintelingen
- hypesthesie duim (driehoek)
- zwakte (armstrekkers, dropping hand en fingers)
Alle drie de zenuwen zijn ook ..... en ......
sensibel en autonoom
Benoem de 2 been zenuwen:
-
-
- n. cutaneous femoralis lateralis
0- n. peroneus
Noem de 3 motore aftakkingen van de n. peroneus:
-
-
-
- peroneus longus en brevis
- tibialis anterior
- extensor hallucis longus
Wat zijn klachten bij de n. peroneus?
-
-
- zwakte teen-voetheffers (klapvoet)
- doofheid
Waarom zijn juist deze zenuwen zo gevoelig?
Ze liggen aan de oppervlakte.
Wat zijn motorische klachten in de kliniek bij uitval van 1 van de zenuwen?
-
-
- krachtsverlies
- atrofie
Wat zijn sensibele klachten in de kliniek bij uitval van 1 van de zenuwen?
-
-
-
- paresthesien/dysesthesien
- doof gevoel
- pijn
Wat zijn behandelingen bij drukneuropathie?
-
-
-
- druk eraf (andere gewoonte, houding met minste druk)
- zenuwontsteking tot rust laten komen (injectie cortico's)
- operatie (zenuw omleggen, fascie doornemen)
Bij wie komt het carpaal tunnelsyndroom (n. medianus) vaker voor?
-
-
-
- zwangeren
- reuma
- schildklierziekten
Wat zijn klachten van het carpaal tunnelsyndroom?
-
-
-
-
-
-
-
-
- nachtelijke tintelingen (wapperen)
- doofheid
- pijn in hand, arm
- verminderde grijpfunctie
- gezwollen handen
- atrofie
- spierzwakte
- duimoppositie (hypesthesie)
Hoe kan de diagnose carpaal tunnelsyndroom worden gesteld?
-
-
- EMG
- echo
Wat is de behandeling van het carpaal tunnelsyndroom?
-
-
-
- nachtspalk
- injectie
- operatie
Waar kan radiculopathie zitten?
-
-
- cervicaal
- lumbaal
Wat zijn motorische verschijnselen van radiculopathie?
-
-
- krachtsverlies
- atrofie
Wat zijn sensibele klachten bij radiculopathie?
-
-
-
- paresthesieen/dysesthesieen
- doof gevoel
- pijn
Bij zowel drukneuropathie als radiculopathie komen ook ..... symptomen voor.
autonome
Wat zijn je onderzoeksbevindingen bij radiculopathie?
-
-
-
-
-
- antalgisch bewegen
- krachtsvermindering
- sensibiliteitsstoornis
- afwezige reflex
- positieve wortelrekkingsproeven
Welke wervels zijn betrokken bij het cervicaal syndroom?
-
-
-
-
C5 C6 C7 C8
Cervicaal syndroom C5:
- sensibiliteit (lokalisatie):
- kracht:
- reflexen:

- schouder
- deltoideus
- bicepspeesreflex
Cervicaal syndroom C6:
- sensibiliteit (lokatie):
- kracht:
- reflexen:
- onderarm/duim
- biceps
- bicepspeesreflex
Cervicaal syndroom C7:
-sensibiliteit (lokatie):
- kracht:
- reflexen:
- middelste vingers
- triceps
- tricepspeesreflex
Cervicaal syndroom C8:
-sensibiliteit (lokatie):-
kracht:-
reflexen:
- ulnaire zijde hand (pink)
- interossei
- tricepspeesreflex
In welke wervels kan het lumbosacraal syndroom voorkomen?
-
-
-
- L4
- L5
- S1
Welke Lasegue proef doe je bij:
- L4
- L5
- S1
L4 omgekeerde
L5 gewone
S1 gewone
L4:
sensibiliteit:
kracht:
reflexen:
mediale onderbeen
quadriceps
kniepeesreflex (been strekken)
L5:
sensibiliteit:
kracht:
reflexen:
Mediale voetrand
Ext. Hallucis (hakken staan)
geen reflex
S1:
sensibiliteit:
kracht:
reflexen:
laterale voetrand
tenen staan
achillespeesreflex
Wat hoort bij het radiculair syndroom?
-
-

- rijbroekanaesthesie
- disk L5/S1
Wanneer moet je denken aan het caudasyndroom?
Als iemand niet kan plassen
Hoe behandel je een hernia?
1.
2.
3.
4.
1. expectatief
2. pijnstilling
3. wortelblokkade
4. operatie
Dus welke wortel gaat over de bicepsreflex?
C6
Waar wordt de radialis afgeklemd?
In de bovenarm
Waarlangs loopt de ulnaris?
De mediale epicondyl
Welke zenuw regelt het gevoel van de duimmuis?
n. medianus
Hoeveel mensen hebben ulnoradiale neuropathie weleens gehad?
50%
Waar hoort het 'homohandje' bij?
radialisneuropathie
Hoeveel mensen hebben weleens peroneus neuropathie gehad?
70%
Hoe diagnosticeer je het radiculair syndroom en wat is te zien?
-
-
- MRI
- knik tussen lumbaal en sacraal (promontorium), wervel steekt uit en drukt op de zenuwen --> hernia.
Noem 3 auto-immuunaandoeningen die weefselschade veroorzaken:
-
-
-
- RA
- Bechterew
- Sjogren
Wat is een metabole oorzaak van weefselschade?
Jicht
Welk gewricht wordt als eerst aangedaan bij jicht?
Basisgewricht van de grote teen: MTP-gewricht
Wat is de neerslag die bij jicht ontstaat?
Urinezuurkristallen
Hoe behandel je jicht?
-
-
- NSAID / prednison
- allopurinol
Wat slaat neer bij pseudojicht?
Calciumpyrofosfaatkristallen
Wat is spondylose?
Slijtage van wervels
Wat is spondylodese?
Vastgroeiing van wervels
(-dese is vastgroeiing)
Wat is de DD bij schouderklachten?
-
-
-
-
-
- cervicale radiculopathie
- septische artritis
- herpes zoster
- cholelithiasis
- pancreastumor
Door welke bacterien kan een septische artritis ontstaan?
-
-
- stafylokokken
- n. gonorrhoe
Wat zijn de 4 kenmerken voor artrose?
-
-
-
-
- osteofyten
- hypersclerose
- versmalling van de gewrichtsspleet
- botcysten
Welke beweging is het meest beperkt bij omartrose?
Exorotatie
Wat zijn oorzaken van omartrose?
-
-
-
-
-
- RA
- posttraumatisch
- post bacterieel
- avasculaire necrose
- benigne/maligne
Waarvan is toename van pijn bij bewegen een kenmerk?
Artrose
( ook diffuse drukpijn)
Artrose vroege fase:
Pijn:
Bewegingsbeperking:
Therapie:
Pijn: incidenteel milde pijn, pijnvrije intervallen
Geen bewegingsbeperking
Therapie: uitleg, bewegingsadviezen, NSAID's bij pijn
Artrose vorderende fase:
Pijn:
Bewegingsbeperking:
Therapie:
Continue milde pijn met incidenteel meer pijn
Progressieve bewegingsbeperking (milde hinder ADL)
Therapie: intra-articulaire injecties, continu selectieve NSAID, glucosamide (?)
Artrose late fase:
Pijn:
Bewegingsbeperking:
Therapie:
Continu hevige pijn (wakker ervan)
Duidelijke bewegingsbeperkingen, ook bij ADL
Therapie: schouderprothese, arthrodese
Wat is arthrodese?
Een operatie waarbij beschadigde, versleten of onstabiele gewrichten worden vastgezet.
Met welke bewegingen hebben patienten met een AC artrose vooral moeite?
-
-
- hyper-adductie
- abductie
Waar kan een AC-artrose beperkte beweeglijkheid geven?
In de CWK
(schouder hoeft niet)
Verder niet echt beperkte beweeglijkheid
Wat is de etiologie van AC artrose?
-
-
-
- AC-luxatie
- clavicula fractuur
- ECI
Waar kan specifieke drukpijn op het AC-gewricht op duiden?
AC-artrose
Wat kan je als AO doen bij verdenking op AC-artrose?
-
-
- X-AC-gewricht
- Echo-AC of MRI-AC (verdikt kapsel)
Wat kan te zien zijn bij X-AC-gewricht?
- osteofyten
- subluxatie
- malunion
Wat is de behandeling voor AC-artrose?
-
-
-
- NSAID's
- AC-injectie
- laterale clavicula resectie
(Biostabiel)
Wat is een frozen shoulder?
Adhesieve capsulitis
Verkleving door ontsteking van gewrichtskapsel
Wat is de etiologie van een frozen shoulder?
-
-
-
-
ECI:
- vaker bij vrouwen
- vaker bij DM
- na trauma
- na immobilisatie
Hoe is de pijn en bewegingsbeperking bij een frozen shoulder?
-
-
- hevige continue pijn
- progressieve bewegingsbeperking
Palpatie bij frozen shoulder?
Diffuse drukpijn
Aanvullend onderzoek voor frozen shoulder?
-
- X-schouder
Hoe is de vroege en late fase bij frozen shoulder?
-
-
- 1: veel pijn, weinig bewegingsbeperking
- 2: weinig pijn, veel bewegingsbeperking
Hoe is de therapie bij de vroege fase van capsulitis?
-
-
-
- continu NSAIDs
- intra articulaire injectie
- geen FT!
Late fase behandeling frozen shoulder?
-
-
-
- uitleg traag en volledig herstel
- NSAIDs zn
- eventueel FT
Hoe is de beweeglijkheid bij een cuffruptuur?
- Passief:
- Actief:
- Passief: volledig
- Actief: abductie tot zo'n 30 graden (afgenomen kracht)
Wat is de etiologie van een cuff ruptuur?
-
-
- traumatisch
- degeneratief
Palpatie bij een cuff ruptuur?
-
- diffuse drukpijn supraspinatuspees
Provocatie tijdens LO bij een cuff ruptuur?
-
-
- painful arc
- drop arm
Wat is het sulcussign en waarbij komt het voor?
Arm ontspannen naast lichaam, elleboogtractie naar beneden. Bij overmatige anterieure translatie zal depressie onder het acromion optreden.
Bij een cuffruptuur.
Wat voor AO doe je bij verdenking op een cuff-ruptuur?
-
-
-
- X schouder (hoogstand caput bij totaal ruptuur)
- echo-schouder: onderbreking cuff (partieel/totaal)
- MRI-schouder onderbreking cuff (partieel/totaal)
Wat is behandeling bij een acute ruptuur bij goede cuff?
-
-
- scopische hechting
- open hechting (SSP)
Wat is de behandeling bij een degeneratieve cuff ruptuur?
-
-
- conservatief
- bicepspees tenodese (=fixatie)
Wat is de prognose bij een cuffruptuur?
- korte termijn:
- lange termijn:
- bij degeneratief:
- enkele maanden revalidatie (6 weken in abductiekussen, na 12 weken weer sporten)
- gunstig, bijna volledig herstel
- weinig pijn met blijvende abductie zwakte
LO bij subacromiaal impingement:
-
-
-
-
-
-
-
- CWK geen afwijkingen
- hypertonie/antalgische houding
- pijn bij abductie van 80-120 graden
- palpatie: drukpijn laterale acromion rand
- provocatie: Jobe, painful arc
- sulcussign
- volledige beweeglijkheid
AO bij een subacromiaal impingement?
-
-
-
-
- X schouder (hoogstand caput humeri)
- X-acromion: vorm acromion
- Echo schouder: dynamische impingement, verdikte bursa
- MRI schouder: verdikte bursa met vocht

Wat is de etiologie van een subacromiaal impingement?
-
-
-
- acuut na trauma
- chronisch bij herhaaldelijke abductie
- chronisch bij congenitaal haakvormig acromion
Wat vindt je bij de anamnese bij subacromiaal impingement?
-
-
-
- continue pijn (in schouder)
- toename bij abductie
- uitstraling naar hals en bovenarm
Hoe behandel je een acute subacromiale bursitis?
-
-
-
- uitleg
- NSAID's
- subacromiale injectie
Wat is de behandeling bij een chronische subacromiale bursitis?
-
-
- subacromiale injectie
- subacromiale decompressie (scopisch vs open)
Wat is de prognose van een acute en chronische subacromiale bursitis?
- korte termijn:
- lange termijn:
- korte: pijn reductie na enkele weken
- lange: redelijk gunstig
Wat is een bursitis trochanterica?
Ontsteking van de slijmbeurs van de trochanter major
Wat is de oorzaak van een bursitis trochanterica?
-
-
- acuut
- chronisch mechanisch
Bij welke beweging is de meeste pijn bij een bursitis trochanterica?
Adductie
Waar in het lichaam is nog meer pijn bij een bursitis trochanterica?
Buitenzijde bil
AO voor bursitis trochanterica?
-
-
-
- X heup
- CT heup
- echo heup en MRI heup: verdikte bursa
Behandeling bursitis troch.?
-
-
-
- uitleg
- abductiekussen
- injectie
Prognose bursitis troch.?
- korte termijn:
- lange termijn:
- pijn reductie na enkele maanden
- volledig herstel
Wat is primaire coxartrose?
Slijtage van de heup door langdurige mechanische belasting
Wat is secundaire coxartrose?
Versnelde slijtage van de heup (niet door langdurige mechanische belasting)
Wat zijn oorzaken van secundaire coxartrose?
-
-
-
-
-
-
- post-traumatisch
- post-dysplasie
- post-jicht
- post reumatisch
- post infectieus
- post SVP (tuberculeuze synovitis)
3 meest voorkomende oorzaken pijn in heup:
-
-
-
- coxartrose
- bursitis trochanterica
- reumatische synovitis
Waar kan uitstralende pijn naartoe gaan bij coxartrose?
De knie
Gaat de heup meer pijn doen bij meer beweging bij coxartrose?
Ja
LO coxartrose, welke proef kan je doen?
-
- Trendelenburg
Welke beweging is beperkt bij coxartrose?
Pijnlijk en beperkte endorotatie
Wat is de behandeling van coxartrose?
-
-
-
- bewegingsadviezen
- paracetamol / NSAIDs
- totale heupprothese
Hoeveel jaren later zijn patienten nog goed functionerend nar een THP na 10 jaar >70?
10 jaar
Wat is de IgM reumafactor en waar is het tegen gericht?
Het is een auto-antistof gericht tegen het fc-deel van het IgG.
(RF reageert voornamelijk met polymeer IgG)
Bij hoeveel % van de mensen met reuma is de RF aanwezig?
70%
Bij wie is de RF nog meer aanwezig?
-
-
- gezonde personen
- ziekten als infecties, parasietziektes, longziekten (sarcoidosis), cirrose
Wat is anti-CCP?
Auto antistoffen tegen cyclisch gecitrullineerde eiwitten
Waar pleit een positieve anti-CCP uitslag voor?
RA
Wat is de prognostische betekenis van anti-CCP?
voorspelt erosies
Wat is van anti-CCP:
- de sensitiviteit:
- de specificiteit:
- 50-80%
- tot 95%
Wat is de ANA?
Auto antistoffen gericht tegen verschillende onderdelen van de celkern, via immunofluorescentie
Als ANA aangrijpt op de centromeer, welke ziekte is het dan?
Gelimiteerde systemische sclerose
Wat is de sensitiviteit van ANA bij SLE?
95-100%
ANA specificiteit en sensitiviteit bij SLE voor anti ds DNA:
spec 100%
Sens 50% (associatie lupus nefritis)
Wat maakt de ANA positief?
-
-
- anti ds DNA
- anti extractable nuclear antigens (anti ENA)
Wat is ANCA?
Antistoffen tegen cytoplasma: anti-neutrophil cytoplasmatic antibodies
Noem 2 ANCA's en voor welke ziekte ze diagnosticeren:
-
-
- anti proteinase 3 (PR-3 ANCA / C-ANCA), granulomateuze polyangiitis = m. Wegener
- anti myeloperoxidase (MPO-ANCA, p-ANCA), andere vasculitiden, EGPA (eosinofiele granulomateuze polyangitis = M. Churge-Strauss, RA, inflammatoire darmziekten
Wanneer prik je synoviaal vocht?
-
-
- verdenking op bacteriele artritis
- verdenking op kristalartritis
Hoe kan je de ziekteactiviteit monitoren bij ontsteking, bv bij RA?
DAS: disease activity score
Welke factoren worden gebruikt in de DAS28?
-
-
-
-
- aantal pijnlijke gewrichten
- aantal gezwollen gewrichten
- BSE
- VSA (visuele analoge schaal) algemeen welbevinden (GH)
DAS score:
rood
oranje
groen
rood: >5
oranje: 3-5
groen: > 3
Wat is tenovaginitis?
Peesontsteking aan de duimzijde van de pols: De Quervain
Wat is enthesitis?
Ontsteking van peesaanhechting aan bot
Wat is dactylitis?
Ontsteking van een vinger
Wat is enthesopathie?
Aanhechtingspijn van pees op bot
Welke ziekte geeft zwelling van de gewrichten?
Artritis (en soms artrose)
Hebben artralgieen zwellingen?
Nee
Bij artrose gaat het vaak om meerdere gewrichten: polyartrose. Welke?
-
-
-
- handen: CMC-I, PIP, DIP
- CWK
- knieen
Wat kan bij artrose bij CWK optreden?
Spondylose, dit is lumbale kanaalstenose
Is jicht een vorm van mono- oligo- of polyartritis?
Vaak mono, maar kan op meerdere.
Het MTP-I gewricht is bij jicht vaak als eerst aangedaan. Hoe noemen we dit ook wel?
Podagra
Noem 2 voorbeelden van mono artritis:
-
-
- jicht
- septische artritis
Noem een voorbeeld van oligoartritis:
pseudojicht
Waar komt pseudojicht vaak bij voor?
Bij degeneratieve gewrichtsziekten zoals chondrocalcinosis.
Wat is chondrocalcinosis?
Een vorm van reuma waarbij ee ngewricht ontstoken raakt doordat uw lichaam opgehoopte kalkkristallen opruimt.
Wat zijn de voorkeursplekken van pseudojicht?
-
-
- knie
- pols
Poly articulaire artritis:
-
-
-
-
-
- virale artritis
- reumatoide artritis
- seronegatieve spondylartropathie / spondylo-artritis
- systemische auto-immuunziekten
Welke 2 virussen veroorzaken virale artritis?
-
-
- parvovirus
- rubella B18 en rubella
Kenmerken van virale artritis:
-
-
-
- artralgieen
- of polyartritis
- huidafwijkingen
Kenmerken van reumatoide artritis:
-
-
-
-
-
-erosieve gewrichtsdestructie
- standsafwijkingen (zwanenhals, knoopsgat)
- kleine en grote gewrichten
- extra-articulaire manifestaties
- vasculitis
Wat zijn extra-articulaire manifestaties van RA?
-
-
-
-

- noduli (Bouchard, of op ribben)
- tenosynovitis, bursitis
- moe/ochtendstijf!
- andere organen (bv ogen)
Wat is seronegatieve spondylartopathie / spondyloartritis? (SpA)
Een groep van aandoeningen met een aantal gemeenschappelijke kenmerken.
Noem de aandoeningen van spondylartropathie:
-
-
-
-
-
-
- M. Bechterew (spondylitis ankylopoetica)
- artritis psoriatica (PsA)
- reactieve artritis (ReA, bv M. Reiter)
- artritis bij inflammatoire darmziekten (Crohn)
- HLA-B27 geassocieerde uveitis
- ongedifferentieerde SpA (USpA)
Kenmerken van artritis psoriatica:
-
-
-
-
-

- oligo- tot polyartritis
- asymmetrisch
- vaker grotere gewrichten
- ook in DIP gewrichten
- huid- en nagelafwijkingen (dactylitus, putjes)
Wat zijn kenmerken van SpA?
-
-
-
-
-
- axiale betrokkenheid (inflm. rugpijn, sacroilitis, uveitis)
- perifere artritis (meestal oligo of poly, grote gewrichten)
- enthesiopathie/itis
- extra articulaire verschijnselen (huid, slijmvliezen, ogen --> iridocyclitis)
- genetische achtergrond (HLA-B27)
Welke auto-immuunaandoeningen behoren tot SpA?
-
-
-
-

- systemische lupus erythematosus
- systemische sclerose
- polymyositis, dermatomyositis
- M. Sjogren
Noem 4 voorbeelden van het classificatieschema van SLE. Hoeveel zijn het er in totaal en hoeveel moeten positief zijn?
4/11
- artritis
- vlindervormig exantheem
- fotosensitiviteit
- ANA positief
Systemische sclerose (CREST). Wat zijn kenmerken hiervan?
-
-
-
-
- verstrakking van de huid
- Raynaud fenomeen
- interne orgaanbeschadiging
- artralgieen en artritiden
Wat zijn kenmerken van polymyositis en dermatomyositis?
-
-
-
-
- spierzwakte (proximaal)
- spierpijn
-artralgieen en artritiden
- huidafwijkingen
Welke 3 huidafwijkinen bij myositis?
-
-
-
- heliotrope rash
- shawl sign
- Gottronse papels
Specificiteit =
Als een test positief is heb je de ziekte ook daadwerkelijk.
(anti ds DNA voor SLE heel specifiek)
Sensitiviteit =
Als de test negatief is heb je de ziekte ook echt niet.
(ANA voor SLE heel sensitief)
Wat is personalized medicine?
Medicatie is zo goed mogelijk afgestemd op de individuele patient.
Wat is een risico van 'window of opportunity'?
Overbehandeling
Wat is DAS 28?
Een ziekte activiteitsparameter
RA is een systemische ziekten, het grijpt ook aan op:
-
-
-
-
-
- lymfeklieren
- nieren
- oog (scleritis)
- long (fibrose)
- milt (splenomegalie)
Waar staat NSAIDs voor?
Non-steroidal antiflogostic drugs
Wat is het effect van NSAIDs?
-
-
-
- analgetisch (pijnstillend)
- antipyretisch (koortswerend)
- anti inflammatoir
Wat zijn indicaties voor een NSAID?
-
-
-
-
-
- pijn post traumatisch
- spierpijn
- peesontstekingen
- artrose
- RA en andere reumatische aandoeningen
Bijwerkingen van NSAIDs zijn:
-
-
-
-
-
- GI
- trombocyten functie
- nieren
- cardiovasculair
- pulmonaal
Wat zijn risicofactoren voor GI bijwerkingen van NSAIDs?
-
-
-
-
-
-
- leeftij > 60 jaar
- hoge dosis
- bedlegerig
- gelijktijdig prednison/alcohol
- eerder ulcus pepticum
- H. pylori
Preventie GI bijwerkingen NSAIDs?
-
-
-
- COX2 specifiek middel
- combi met zuurremming
- combi met prostaglandine analoog (misoprostol)
Waarbij zijn NSAIDs nog meer effectief binnen ziektes van het bewegingsapparaat?
-
-
- tenosynovitis
- bursitis
Hoe werken NSAIDs in het lichaam?
Door ontsteking wordt arachidonzuur vrijgemaakt door fosfolipase A. COX1 vormt prostaglandines onder normale omstandigheden. COX2 oiv inflammatie (nu dus).
Wat is het handige aan cortico's?
Snel effect, voor overbrugging gebruikt
Indicaties cortico's naast RA:
-
-
- polymyalgia rheumatica (PMR) (15mg/dag en zeer snel herstel)
- andere auto immuunziekten (SLE, myositis, vasculitis) (midden-hoge doseringen nodig)
Bijwerkingen prednison:
-
-
-
-
-
-
-
- water zout retentie
- toename lichaamsgewicht
- cushing uiterlijk
- diabetogeen effect
- osteoporose (rugverzakking)
- hirsutisme
- striae
- ogen (cataract)
- psychose
Bijwerkingen prednison voorkomen:
-
-
-
-
- dosis zo laag en kort mogelijk
- controle bloedsuikers
- maagprotectie
- preventie osteoporose (calcium, vit D)
Waar staat DMARDs voor?
Disease modifying anti rheumatic drugs
Wat doen DMARDs en wanneer gaan ze werken?
Onderdrukken ontsteking en beinvloeden het ziekteproces. Effect na 8-10 weken.
Bij hoeveel % zijn DMARDs effectief?
50-80%
Methotrexaat:
- dosis:
- wat is het?
- wanneer effect?
- werkingsmechanisme?
- 1x per week, 10-30 mg, oraal, sc, ev, im
- cytostaticum
- effect na 6-8 weken
- foliumzuur antagonist (stopt dihydrofoliumzuur --> tetrahydrofoliumzuur)
Wat zijn interacties met methotrexaat?
-
- co-trimoxazol
Bijwerkingen methotrexaat?
-
-
-
-
-
-
- GI, stomatitis aftosa
- haaruitval
- levertest afwijkingen
- bloedbeeldafwijkingen
- MTX geinduceerd lymfoom
- zelden maar ernstig: MTX pneumonitis
1e keus MTX alternatieven:
- + dosis
-+ dosis
-+ dosis
-
-
-
-
-
- hydroxychloroquine (Plaquenil) 2xdd 200mg oraal
- sulfasalazine: 2dd 1000-1500 mg, oraal
- leflunomide: 1xdd 10-20mg oraal
- intra musculair goud
- azathioprine (imuran)
- D-penicillamine
- ciclosporine
- cyclofosfamide
Noem 3 biologicals (anti-TNF-alfa):
-
-
-
- adalimumab (Humira) sc
- etanercept (Enbrel) sc
- infliximab (Remicade) iv
Wanneer mag een patient beginnen met anti-TNF?
-
-
- MTX in max getolereerde effectieve dosis
- ten minste 1 2e DMARD
Wat zijn de nadelen van anti-TNF?
-
-
-
-
-

- zwangerschap/kinderwens
- infusiereacties/spuitlaesies
- infecties (TBC, reactivatie hep B, andere infecties, vaccinatieproblemen)
- kanker (non melanoma huidkanker)
- de toegenomen risico non-melanoma huidkanker
- MS (demyeliniserende aandoeningen)
- antilichaamgemedieerde aandoeningen (drug induced lupus, psoriasis)
Wat als TNF alfa ook niet werkt?
-
-
-
-
- IL-6 remming (tocilizumab)
- B-cel remming (rituximab)
- remmen van interactie APC T cel (Abatacept)
Efficacy =
Effectiveness =
Efficiency =
werkzaam
doeltreffend
doelmatig
Wat is in dubio abstine?
Bij twijfel niets doen
Hoe is de behandeling van aspecifieke rugpijn?
-
-
-
-
-
- paracetamol 3-4dd 1000 mg
- NSAID
- combi paracetamol + NSAID of 1 vd 2 met codeine 20 mg
- tramadol 2-4dd 50-100 mg
Controleer na 3 weken!
Wanneer spreek je van chronisch aspecifieke pijn (CAP)?
> 5 maanden pijn
CAP: 50% na 6 maanden minder pijn en .. behoud van de klachten.
50%
Noem 3 voorbeelden van specifieke rugpijn:
-
-
-
- kanaalstenose (chirurgie)
- niersteenkoliek (pijnstilling, vergruizing, chirurgie)
- metastase in wervel (radiotherapie, chirurgie)
Wat is osteotomie?
Bot doorsnijden
Welke operatie voer je uit bij mediale compartiments gonartrose?
Osteotomie
Wat is osteosynthese?
Bot samenvoegen
Wat is osteodistractie?
Beenverlenging: uit elkaar trekken
Wat is botgraft?
botenting: opbouw met eigen bot
Wat is tenotomie?
Pees doorsnijden
Wat is tenodese?
Pees vastzetten
Wat is tenolyse?
Pees lossnijden
Wat is peestranspositie?
Door/omlegging
Wat is arthrotomie?
Gewricht opensnijden
Wat is arthrolyse?
Gewricht losmaken
Wat is arthrodese?
Het gewricht laten vergroeien
Wat is arthroplastiek?
Resectie = wegsnijden
Prothese = vervangen
Welke behandeling geef je bij mediale compartiments gonartrose?
Een valgiserende tibiakop osteotomie
Hoe behandel je een tibia plateau fractuur?
Via plaat osteosynthese
Welke behandeling voer je uit bij een post traumatische epifysiodese (=kapot zijn van de epifysairschijven)?
illizarov verlengings fixateur
Wat doet je bij een aseptische loslating van een totale heupprothese?
een botgraft (enting van bot elders)
Welke behandeling voer je uit bij chronische osteomyelitis van het onderbeen?
Transgenuale amputatie
Wat doe je bij een achillespeesruptuur?
Achillespeeshechting
Wat voer je uit bij kinderen met een spastisch verkorte achillespees?
tenotomie (dan wel milde afname plantaire flexie)
Wat voer je uit bij chronische bicepspeestendinitis?
Tenodese van de lange bicepspees bij chronische bicepspeestendinitis.
Wat doe je bij M. Quervain / tendovaginitis stenosans?
Tenolyse van de extensor pollicis brevis
Wat kan je doen bij extensor pollicis longus letsel?
Transpositie extensor indices proprius
Wat kan je doen bij achillespeesverkorting door spitsvoet?
Achillespeesverlenging
Hoeveel % van de mensen heeft chronisch last van nek of rugpijn?
30%
Wat betekent het als er hyperreflexie van de peesrekreflexen is?
Piramidebaanlaesie
Wat is het teken van Lhermitte?
wordt bij MS gezien, elektrische gewaarwording langs de wervelkolom.