Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Welke 3 delen kun je aan hetoor onderscheiden?

- het uitwendige oor


- het middenoor


- het binnenoor

Bij een auditieve beperking is sprakevan niet of verminderd kunnen horen.Wat is het verschil tussen doofheid en slechthorendheid?

Bij doofheid hoor je niets, het is nietmogelijk om geluidsprikkels op te vangen en aan de hersenen door te geven.Bij slechthorendheid is er in meer of mindere mate nog wel gehoorfunctie aanwezig,het gehoororgaan functioneert minder goed.

Bij de oorzaken van een auditievebeperking kun je onderscheid maken tussen aangeboren en verworven oorzaken.Noem in totaal 4 oorzaken.

Aangeboren:- erfelijke factoren- stoornissen tijdens de zwangerschap
Verworven:- hersenbeschadiging- langdurig blootstaan aan veel lawaai- oorprop- ouderdominfectieziekten

Wat is de ziekte van Ménière?

Er is sprake van een niet goed werkendbinnenoor.


- treedt op tussen 30 en 40 jaar oud


- de verschijnselen doen zich aanvalsgewijs voor en duren meestal enkele uren


- duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies, soms misselijkheid en braken


- gehoorverlies kan in de loop van de tijd erger worden.- het kan helpen om een rustig en stressvrij leven te leiden.

Welke psychosociale gevolgen heeft eenauditieve beperking?

- communicatie wordtbemoeilijkt


- het deelnemen aan het sociale leven wordt belemmerd


- het gevoel van buitengesloten worden- er kunnen misverstanden ontstaan of irritaties


- het kost veel inspanning om alles zo goed mogelijk te volgen.


- mensen gaan hard praten, wat juist het verstaan bemoeilijkt.


- niet meer gaan deelnemen aan het sociale leven- kans op depressiviteit

Welke hulpmiddelen zijn er voor mensen met een auditieve beperking?

-gebarentaal


- spraakafzien


- hoortoestel


- cochleair implantaat

Welke hulpmiddelen zijn er in het dagelijks leven voor mensen met een auditieve beperking?

-hulpmiddelen bij telefoneren


-hulpmiddelen bij tv en geluidsinstallatie


-wekkers met trilling.


-deurbellen met lichtsignalen.Welke behandelvorm, leef- en woonvormen voor clienten met een auditieve beperking ken je?

- vroegbehandeling


- naschoolse behandeling


- begeleid op kamers wonen


- zelfstandig wonen met begeleiding

Zorg dat een slechthorende je verstaat.


Waar moet je rekening mee houden in de communicatie?

- spreek langzaam en duidelijk


- spreek op korte afstand om ruis te vermijden- zorg dat de slechthorende goed kan zien wat je zegt


- schakel achtergrondlawaai zoveel mogelijk uit

Noem onderdelen van het oog

- het glasachtig lichaam


- de oogspieren


- het hoornvlies


- het vaatvlies- het regenboogvlies


- de pupil- de lens


- het netvlies (retina)


- de gele vlek


- blinde vlek


- de oogzenuw