• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Title page

- Sa kasalukuyan, marami nang diskurso ang pumapatungkol sa usapin ng kasarian o sex, at gender. Ang mga isyu ukol dito ay mahalaga sa pang-araw araw na pamumuhay ng bawat indibidwal (Oskamp and Constanzo, 1993)
- Makikita sa akda ni Heinrich (2001) na, Gender Roles Within the Philippines, ang pagtalakay sa iba't ibang tradisyunal na nakasanayang papel ng mga lalaki at babae sa bansa na umiiral parin sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, mula pa sa pagkasilang ng isang Pilipino, mayroon na sakanyang mga inaasahang papel na dapat gampanan batay sa kanyang sex. Ang salik na ito rin ang madalas na pagbatayan ng kung ano ang mga bagay na hindi niya dapat gawin. Ang bawat sex ay may kanya-kanyang kaugalian o pamantayan na sinusunod.
- Ang pagkakaroon ng pagkakaiba ng mga gawain na ginagampanan ng mga babae at lalaki, ay ang nagbubunga sa paghinuha na mayroon ding pagkakaiba sa kakayanan sa pagitan ng dalawang kasariang ito.
Layunin

-Ilarawan ang pagtingin ng mga kalalakihan at kababaihan sa sex segregation ng mga ito sa konteksto ng pagsakay sa LRT/ MRT.
- Ilahad ang ugnayan ng mga pagtingin sa sex segregation sa mga isyu ng gender roles.
Lapit na ginamit: Deskriptib/ Interpretib
Obserbasyon: GInamit upang buuin ang pag-unawa ng kontekstong inaral
In-depth interbyu: Ginamit sa pangangalap ng mga datos (karanasan) ng mga kalahok upang mailarawan at matasa kung ano ang saloobin ng mga kalahok ukol sa paksa.
Mga Limitasyon:

- dahil sa pre-test lamang ang isinagawa, maliit lamang ang sample size.
Konseptwal na Balangkas

- Ang isinagawang pag-aaral ay grounded sa konseptwal na balangkas na ito. Ang konseptong inaral ay ang pagtingin ng mga kalalakihan at kababaihan ukol sa sex segregation sa konteksto ng pagsakay sa LRT/MRT na kung saan ay dalawang klase ng sex segregation ang titingnan: ang pormal at di-pormal.
- Tiningnan rin ng grupo ang mga salik na maaring makaapekto sa mga pagtinging ito gaya ng indibidwal na mga salik gaya ng sex at life stage na kinabibilangan ng kalahok at ang socio-kultural na salik gaya ng gender roles. Dito tiningnan ng grupo kung mayroon bang pagkakaiba-iba at/o di kaya naman ay pagkakapare-parehas sa pagitan ng mga salik na ito.
Sex: pisikal na katangian na kinabibilangan ng mga kalalakihan at kababaihan (WHO, 2010)

Life stage:
Adolescence (10 to 12 - 18-21)
Early Adulthood (20's to 30's)
Middle Adulthood (40's to 50's)
--
Resulta:

1. Mayroong iba't ibang klase ng sex segregation sa tren. Mayroong ipinatutupad ng mga namamahala, tulad ng hiwalay na tren para sa mga babae, at ibang walang patakaranag pinagbabatayan, ngunit nasusunod ng maraming tao, tulad ng paglalaan ng mga upuan para sa mga babae.
2. Naniniwala ang mga nakapanayam na may pagkakaiba-iba ang mga kakayahan, karanasan at reyalidad ng mga babae at lalaki, maging sa loob at labas ng konteksto.
3. Mas malaking bahagdan (replace with a definite ratio) ang mga taong nakapanayam ay sang-ayon sa sex segregation
- kaligtasan
- seguridad
- kailangan ng pangangalaga ng mga kababaihan
4. Sang-ayon ang lahat ng mga nakapanayam sa sex segregation dahil sa kanilang pag-aalala sa kanilang seguridad at kaligtasan na dapat sana ay naihahatid na ng administrasyon ng institusyon (relate with gender issues: eg. mahina ang mga kababaihan). Kaya't ang pagkakaroon ng sex segregation ay tanda ng kakulangan sa serbisyo ng mga institusyon (relate with gender roles and gender issues).