• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/78

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

78 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Nontraditional security

Nosyon ng seguridad na ang banta ay nanggagaling sa iba't ibang lugar at hindi lamang sa pananakop ng isang bansa

Terorismo

Paggamit ng takot o pananakot ng grupo ng indibidwal upang pilitin ang isang pamahalaan o kaya naman ay palaganapin ang kanilang layunin

Traditional security

Nosyon ng seguridad na ang banta ay nanggagaling sa pananakop ng bansa

Transnational crimes

Mga krimeng nagaganap sa loob at labas ng isang bansa at lumalagpas sa mga hangganan o national boundaries

•Pag-atakeng politikal


•Pamimilit politikal at ekonomiko na nanggagaling sa ibang bansa


•Malayang nagagampanan at natutugunan ng bansa ang pag-unlad nito

Ayon sa UN, ang seguridad ay nakakamtan o nangyayari kapag ang isang bansa ay wala sa panganib mula sa....

Insecurity o inseguridad

Ito ay ang kondisyon kung saan ang isang bansa ay nahaharap sa mga banta o threats mula sa iba't ibang bansa

•Pagkakamit ng mamamayan ng mga pangunahing pangangailangan


•Kawalan ng pagkukunan ng enerhiya


•Nagbabagong panahon


•Grupo ng indibidwal

Banta sa seguridad ng isang bansa:

•Pagkakamit ng mamamayan ng mga pangunahing pangangailangan


•Kawalan ng pagkukunan ng enerhiya


•Nagbabagong panahon


•Grupo ng indibidwal

Banta sa seguridad ng isang bansa:

Osama Bin Laden at Al Qaeda

Tao at teroristang grupo na umatake sa World trade center at Pentagon noong ika-11 ng Setyembre 2001 a

•Pagkakamit ng mamamayan ng mga pangunahing pangangailangan


•Kawalan ng pagkukunan ng enerhiya


•Nagbabagong panahon


•Grupo ng indibidwal

Banta sa seguridad ng isang bansa:

Osama Bin Laden at Al Qaeda

Tao at teroristang grupo na umatake sa World trade center at Pentagon noong ika-11 ng Setyembre 2001 a

Terrorismo

Ang kalkuladong paggamit ng karahasan o banta ng karahasan ng isang grupo ng indibidwal upang maghasik ng takot sa layuning pilitin o pakilusin ang isang pamahalaan upang makamig ang mga layuning politikal, ideolohikal, at may kaugnayan sa relihiyon

Islamic State of Iraq and Syria

Kahulugan ng ISIS

Balikatan o joint military exercises


Visiting Forces Agreement o VFA


Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA

Mga Kasunduan ng Pilipinas at USA tungkol sa mga militar:

Krimeng Transnasyonal

Ginawa o nangyari sa loob ng isang bansa ngunit nakaapekto naman sa ibang bansa

Human trafficking


Smuggling


Pagpupusliy ng mga armas at ilegal na droga


Kalakalan ng seka o prostitusyon

Halimbawa ng krimeng transnasyonal

Transnational organized crime

Mga sindikatong nagpapatakbo ng ilegal na gawain lalo na kung ang lawak nito ay malakihan o pandaigdigan

Drug trafficking


Arms trafficking


Money laundering

Uri ng organized transnational crime:

Philippine Drug Enforcement Agency

Kahulugan ng PDEA

Anti-Money Laundering Council

Kahulugan ng AMLC

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime o Organized Crime Convention

Inilatag ng UN upang magkaroon ng kongkretong hakbang laban sa mga krimeng transnasyonal

Trafficking in persons


Smuggling of migrants


Trafficking of firearms

Tatlong protocol ng Organized Crime Convention:

Pakikipagtulungan sa ibang bansa sa larangan ng palitan ng impormasyon, pagsasanay, at teknolohiya

Mga solusyon upang malabanan ang transnational crimes:

Symmetrical Warfare

Pagkakapantay o ang pagnanais na halos mapantayan o mahigitan ang kapangyarihan ng isang kalaban

Bilateral

Marami nang bansa ang kasalukuyang nagkakaroon ng kasunduang ekstradisyon o extradition treaty

Extradition Treaty

Kasunduan na naglalayong bigyang kapangyarihan ang nagkakasundong bansa na magpalitan ng mga mahuhuling kriminal o mga indibidwal na pinaghahanap ng batas

Hotspots o flashpoints

Mga lugar sa mundo na posibleng pagmulan ng alitan ng bansa

Law of the Sea Treaty

Pangunahing kasunduang internasyonal na naglalatag ng mga maritime zones at mga batas sa tamang paggamit ng mga karagatan ng mundo

Alternative Dispute Resolution o ADR

Mga alternatibong paraan ng pagreresolba ng alitang may kinalaman sa teritoryo at hangganan

Sigalot o Conflict

Nangyayari sa pagitan ng mga indibidwal na may magkakaibang pangangailangan, ideya, paniniwala, at mga layunin

Teritoryo

Ang mga lupa at bahaging tubig na sakop ng isang estado o bansa

Boundaries

Tumutukoy sa hangganan mula lupa at tubig na sakop ng isang estado o bansa

Dahil ito ang palatandaan kung saan nagsisimula o nagtatapos ang sakop at hurisdiksyon nito

Bakit mahalaga ang mga hangganan?

Alitang Teritoryal

Nangyayari kapag ang dalawa o higit pang bansa ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo ng isang teritoryo

Asymmetrical Warfare

Gumagamit sila ng mga taktika at mga estratehiya maaaring sa pamamagitan ng pagbobomba, pagpapasabog, o pagkuha ng mga bihag

Border Disputes

Kapag ang dalawa o higit pang bansa ay hindi magkasundo sa lawak at hangganan ng kanilang mga teritoryo

Likas na yaman


Kasaysayan


Magkakaibang etnisidad, paniniwala, at usaping politika

Ano ang kalimitang ugat ng alitang teritoryal?

•Nagkakaroon ng lamat ang ugnayang diplomatiko ng magkatunggaling bansa


•Magastos din ang pagkakaroon ng alitan sa teritoryo


•Pagbibigay ng serbisyong panlipunan ng mga bansang sangkot dito

Epekto ng alitang teritoryal

Bilateral Solution

Dalawang bansang nag-aalitan dahil sa teritoryo ay nag-usap at nagkasundo na solusyonan ang kanilang alitan

Alternative Dispute Resolution

Tawag sa pagresolba ng alitang teritoryal sa pagitan ng dalawang bansa sa mapayapang paraan

Third Party

Ang namamagitan sa dalawang bansang nag-aaway

Facilitation

Proseso kung saan maaaring makialam ang ibang bansa, mga pribadong organisasyon, o ang international community upang mamagitan sa dalawang bansang nag-aaway

Good offices

Taong namamagitan na nagmula halimbawa sa UN at sa ibang international na organisasyon

Security Council

Pangunahing layunin ay tugunan ang mga alitang maaaring maging banta sa pandaigdigang seguridad

International court of justice ( ICJ)


Permanent Court of Arbitration (PCA)


International Tribunal for the Law of Seas ( ITLOS)

Mga espesyal na hukuman ng UN

Coalition of the willing

Ang mga bansang sumuporta sa paglulunsad ng United States ng pakikipaglaban sa Iraq at Afghanistan

ICJ

Dumidinig ng mga kaso na may kinalaman sa alitang teritoryal

Arbritration


Mediation


Conciliation

ADR na ginagamit ng UN at mga ahensiya at korte nito:

Arbitration

Nangyayari kapag nagkasundo ang dalawang panig na pumili ng tagapamagitan sa kanila

Mediation

Isang uri ng ADR na gumagamit ng third party na nagbibigay ng mga rekomendasyon na maaaring tanggapin o hindi ng nag-aalitang bansa

Conciliation

Ang third party ay inaatasang pag-aaralan ang kaso at magbigay na rekomendasyon na kalimitan ay nonbinding o hindi sapilitan

West Philippine Sea at Sabah

Dalawang malaking usaping territoryal na kinasasangkutan ng bansa:

West Philippine Sea

Pinagaagawan ng limang bansa na wala mang gaanong halaga ang mga isla, napakayanan naman nito sa pangisadsaan at hinala ng eksperto na may natatago itong gas at deposito ng langis

Pilipinas


China


Vietnam


Taiwan


Malaysia


Brunei

Mga bansang nagaagawan sa West Philippine Sea

Pilipinas -10 reefs


China- 7 reefs


Vietnam- 21 reefs


Taiwan- 1 reef


Malaysia- 7 reefs

Ano ano ang mga bahagi ang okupado ng bawat bansa sa West Philippine Sea?

United Convention on the Law of the Sea (UCLOS)

Nagtatalaga ng lawak at pagmamayari ng mga maritime zone ng isang bansa

Abu Sayyaf

"Tagapagdala ng Espada" o bearer of the sword ang literal na ibig sabihin nito

EEZ o Exclusice Economic Zone

Ang mga isla na bahagi ng Spratly ay napapasailalim sa _________

52 features


Walo

Ang Pilipinas ay umaangkin sa _________ sa Spratly Islands at okupado nito ang ______ sa mga islang ito

Proximity


Active Occupation


International Law ( UNCLOS)

Basehan ng bansa sa okupasyon:

Pagasa


Likas


Parola


Lawak


Kota


Patag


Panata Cay


Rizal Reef


Balagtas Reef


Ayungin Shoal

Mga isla ng Spratly:

1956


Tomas Cloma

Nagsimula ang pagangking ito noong _______ nang si ________ ay umangkin dito para sa bansa

Kalayaan Island Group o KIG

Noong 1972, sa bisa ng Presidential Decree 1596, idineklara na parte ng munisipalidad ng Palawan ang mga islang inaangkin ng bansa at tinawag ang mga itong _________

200 milya exclusive economic zone

Noong 1978 sa bisa ng Presidential Decree 1599, inilagay ang mga isla sa loob ng ___________ ng bansa

Declaration of Conduct (DOC) of Parties to the South China Sea

Masisiguro na ang lahat ay magiging mahinahon at hindi gagawa ng mga hakbang na magdudulot ng tensiyon at sigalot sa lugar

1992

Archipelagic Baselines

Ang mga linya na itinatalaga ng batas LOS o UNCLOS para sukatin ang mga maritime zone ng isang bansa

Regime of islands

Imbis na idagdag ang KIG sa archipelagic baselines idineklara itong ________ ayon sa UNCLOS

Martin at Gracia Burnham

Mag-asawang misyonero na dinukot ng Al Qaeda sa isang resort sa Palawan

Scarborough Shoal

Isang grupo na matatagpuan 160 km sa kanluran ng Luzon sa West Philippine Sea

Panatag Shoal o Bajo De Masinloc


Huangyan Island o Democracy Reef

Tawag ng Pilipinas sa Scarborough Shoal


Tawag ng Tsina sa Scarborough Shoal

Effective occupation


Jurisdiction

Mga paraang kinikilala ng public international law

Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal

Isa itong atoll na may sukat na 18km na bahagi na mayaman sa gas deposit at bahagi ng extended continental shelf of ECS ng bansa

Ren' ai Jiao/ Ren'ai ang tawag ng mga tsino sa atoll na to

BRP Sierra Madre

Ang barko ng Philippine navy na permanenteng inilagak sa Ayungin shoal noong 1999 na minumunduhan ng mga Pilipinong sundalo at marino

Operation Enduring Freedom

Inilunsad ng administrasyong Bush matapos ang 9/11 bombing

Joint Military Exercise o Balikatan

Taon-taon na military exercise sa pagitan ng Pilipinas at United States kung saan sila ay nagsasanay sa Mindanao kasama ang mga sundalong Pilipino

Visiting Forces Agreement o VFA

Kasunduan sa pagitan ng bansa at ng dayuhan na maaaring magpunta ang mga militar sa bansang iyon kaya dumalas ang pagdalaw ng mga US warships sa bansa

Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA

Nilagdaan noong Abril 28, 2014 na katuloy lamang ng VFA

Joint Military Exercise o Balikatan

Taon-taon na military exercise sa pagitan ng Pilipinas at United States kung saan sila ay nagsasanay sa Mindanao kasama ang mga sundalong Pilipino