Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Angiv de 6 slags angst-forstyrrelser

Generelised Anxiety disorder.


Obsessive stress


Soxial anxiety


Post-traumatic


Phobia


Panic


(GOSPPP) OHA

Angiv 4 klasser der bruges til at behandle angst

SSRIs, SNRIs, TCAs, MAOIs, 5-HT1 receptor agonist

Beskriv kort mekanismen for 5-HT1a receptor agonist (buspirone), der bruges mod generaliseret anst.
Angiv desuden mindst 3 bivirkninger.

Det er en partial 5-HT1A agonist (anxiolytisk effekt). 5-HT1A receptorer, sidder på 5-HT neuroner, hvorden virker som en inhibitorisk autoreceptor. De mediere de postsynaptiskeeffekter af serotonin (5-HT).


Bivirkninger: svimmelhed, kvalme, hovedpine.

Angiv mindst stofklasser der anvends mod søvnløshed

GABAa modulator site agonister (benzodiazepiner).


H1 anti-histaminer

Beskriv mekanismen for benzodiazepiner. Hvilken klasse hører denne under

GABAa modulator site agonist. Benzodiazepine virker som en allosterisk enhancer, der vedbinding på modulator site på GABAA receptor (som den er specifik for), giver GABAA størreaffinitet for receptoren àmere Cl- kommer ind i cellen àmere hyperpolarisering àinhibitorisk synaptisk transmission gennem CNS--> inducerer søvn

Angiv minst 3 bivirkninger for benzodiazepiner

Rysten, sløvhed, forvirring hukommelsestab, tolerance.

Efter jetlag er hjernens rytmiske ur (SCN) forstyrret, hvorfor man ikke kan sove i noget tid herefter.


Hvilken medicin bruges mod dette. Beskriv kort mekanismen, og ideen bag denne

Melatonin anvendes til at genstarte SCN. Secernering af stoffet er lysafhængig: lav om dagen høj omnatten. Aktivering af:


- MT1: fører til hæmning afexcitatorisk effekt i neuroner, og hæmning af prolactin sekretion fra hypofysen.
Agonister på denne genstarter SCN --> mod søvnløshed.

Hvad er narkolepsi og hvordan behandles denne sygdom? Forklar kort

En sygdom, som skyldes neurodegeneration et specifikt sted ihypotalamus, i sådan en grad, at patienten kan falde i søvn når som helst hvorsom helst, pludseligt.Behandling: Modafinil elleramphetamin-lignende stoffer (ritalin)