• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vem skrev Illiaden?

Homerus

Vem skrev Fragment 31 och Fragment 168b?

Sapfo

Vem skrev Kung Oidipus?

Sofokles

Vad betyder Oidipuskomplex?

Det är när barn blir avundsjuka på att någon annan gillar ens mamma, man vill ha sin mamma för sig själv.

Vad är de 4 grund dygderna?

Måttfullhet, Klokhet, Rättvisa & Tapperhet

Vad är de 3 grund genrerna?

Lyrik, Dramatik, Epik

Vad kännetecknar lyrik?

Lyrik är när man framför dikter genom sång och lyra. Dikter som handlar om känslor och upplevelser, diktarens känslor för stunden, kort och subjektivt.

Vad kännetecknar Epik?

epik kom först av de tre grund genrerna och hit räknas längre berättande dikter på vers.

Vad kännetecknar Dramatik?

Dramatik var den sista av grund genrerna som kom. Skådespelare uppträdde på scen inför publik som om de vore personerna i berättelsen.


(den grekiska teatern uppstod i Aten som en hyllning till fruktbarhetens, extansens och vinets gud, Dionysos.)

Nämn de tre stora författarna och deras "område".

Sapfo: mest känd som lyriker, skrev främst kärleksdikter, kärlekens längtan,glädje,sorg,besvikelse, till kvinnor.Sofokles: Mest känd för dramatik, tragedierHomerus: Mest känd för Epik.

Nämn alla verk du lärt dig om.

Odyssén, Berättelsen om Echo och Narcissus, Fragment 31, Fragment 168b, Myten om Ikaros och Deadalos, Kung Oidipus, Illiaden, Hektors död

Vad kännetecknar den antika myten?

Ofta: gudar, protagonist, får veta hur världen ser ut och hur den är uppbyggd, sensmoral.

Nämn 2 dygder i varje verk.

Odyssén: Rättvisa, KlokhetIlliaden: tapperhet, ...

Vad är en rapsod?

En rapsod är en form av krigare som går runt och berättar berättelser, som dom varit med om eller sett.