Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Zeus

Zeus on kreikkalaisen uskonnon mukaan ukkosen- ja ylijumala

Sokrates

Oli Ateenassa elänyt filosofi

Demeter

Demeter on Kreikkalaisissa uskomuksissa kasvillisuuden jumalatar ja Zeun vaimo

Troija

On kaupunki entisessä persiassa

Filosofia

Tarkoittaa "viisauden rakastamista"

Demokratia

Tarkoittaa, että kansa saa vaikuttaa päätöksiin eli kansanpäätöstä

Pythagoras

Oli antiikin Kreikassa elänyt filosofisti, joka perusti filosofis-uskonnollisen koulukunnan

Haades

On Antiikin kreikan uskomusten mukaan manalan jumala