• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/487

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

487 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Columna vertebralis (P, M)
Corpus vertebrae (M)
Arcus vertbralis (M)
Processus spinosus (P, M)
Processus transversus (M)
Processus articularis sup. (M)
Processus articularis inf. (M)
Laminae arcus vertebrae (M)
Pediculus arcus vertebrae (M)
Foramen vertebrale (M)
Canalis vertebralis (M)
Foramen intervertebrale (M)
Skoliosis (P)
Lordosis (P)
Kyfos (P)
Vertebrae cervicales (M)
Foramen transversarium (M)
Vertebrae prominens - C7 (P, M)
Atlas - C1 (M)
Axis - C2 (M)
Dens axis (M)
Vertebrae thoracicae (M)
Vertebrae lumbales (M)
Sacrum (M)
Os coccygis (M)

led mellan kotorna

Art. (articulatio) intervertebrales (M)
Art. zygapophyseale - facettleder (M)
Discus intervertebralis (M)
Anulus fibrosus (M)
Nucleus pulposus (M)
framsidan

framsidan

Lig. longitudinale ant. (M)
baksidan

baksidan

Lig. longitudinale post. (M)
Lig. flavum (M)
Lig. interspinale (M)
Lig. supraspinale (M)
Lig. intertransversarium (M)
Art. costovertebralis (M)
Art. capits costae (M)
Art. costotransversaria (M)

art som binder huvudet

Art. atlanto-occipitalis (M)
Art. atlanto-axialis mediana (M)

binder första och andra kotan till varandra


- sidan

Art. atlanto-axialis lateralis (M)

membranet på framsidan längst upp

Membrana atlanto-occipitalis ant. (M)

membranet på baksidan längst upp

Membrana atlanto-occipitalis post. (M)
Lig. cruciforme atlantis (M)
Lig. transversum atlantis (M)
Lig. alare (M)

den som ligger "tjockt" över som ett täcke på bilden

Lig. nuchae (M)
Membrana tectoria (M)

taggen som sticker upp

Lig. apicis dentis (M)

närmast ryggen

M. erector spinae (P, M, Pr)

går från__ till __

M. iliocostalis (M)

är lång

M. longissimus (M)

närmast rygg

M. spinalis (M)
Muskel som sträcker sig från en vertebra till en ovanliggande vertebra. alltså flera stycken.
M. transverso-spinalis (M)
- M. semispinalis
- M. multifidus
- M. rotatores
den lila

den lila

M. semispinalis (M)
M. multifidus (M)
de små till höger i bilden

de små till höger i bilden

M. rotatores (M)
Fascia thoracolumbalis (M)
över cervicis

över cervicis

M. splenius capitis (M)
under capitis

under capitis

M. splenius cervicis (M)

den som gick upp från a. subclavia

A. vertebralis (M)

????????

A. radicularis magna (M)
Segmentella artärer
Epidurala vener (M)
Medulla spinalis (M)
Intumescentia cervicalis (M)
Intumescentia laumbalis (M)
Fissura mediana anterior (M)

samling nerver vid ländkotan

Cauda equina (M)

mellan epidural och subdural space (det bruna i lilla bilden)

Dura mater spinalis (M)

blåa tråden innan "väven"

Arachnoidea mater spinalis (M)

bruna tråden innan spinal chord

Pia mater spinalis (M)

pia mater har två ligament på varje sida som fäster den vid arachnoidea mater spinalis

Lig. denticulatum (M)

ihålighet långt ut

Cavum epidurale (M)

ihålighet längre in

Cavum subdurale (M)

ihålighet ännu längre in (där trådarna är)

Cavum subarachnoidale (M)

framsidan av roten

Radix ventralis (M)

baksidan av roten

Radix dorsalis (M)

ryggmärgsnervstam

Nervus spinalis (M)

bullen

Ganglion spinale (M)

när den delat upp sig


- den på framsidan

Ramus ventralis (M)

när den delat upp sig


- den på baksidan

Ramus dorsalis (M)

flera nervrötter från halsen

Plexus cervicales (M)

flera nervrötter som går ut till armen

Plexus brachialis (M)

flera nervrötter som går ut från ländryggen

Plexus lumbalis (M)

flera nervrötter som går ut långt ner i svanskotan nästan

Plexus sacralis (M)

hela ena benet

Os coxae (M)

gul

Os ilium (M)

rosa

Os pubis (M)

lila

Os ischii (M)

kammen

Crista iliaca (P, M)

punkten

Spina iliaca anterior superior (P, M)

under-punkten

Spina iliaca anterior inferior (P, M)

bakre över-punkten

Spina iliaca posterior superior (P)

under bakre punkten

Spina iliaca posterior inferior

handtaget på framsidan

Rami ossis pubis (1-inferior, 2-superior) (M)

handtaget på nederdelen

Rami ossis ischii (M)

nedre knölen

Tuber ischiadicum (P, M)

övre knölen

Spina ischiadica (M)

det är ett hål (kanal) där

Canalis obturatorius (M)
Sacrum (M)
Foramina sacralia pelvina (M)
Foramina sacralia dorsalia (M)

framsidan

Symphysis pubis (M)

tänk på var den går från och till
sen finns tre ligament också

Art. sacroiliaca (M)

tänk på var den går från och till

Lig. iliolumbale (M)

det finns tre sånna

Lig. sacroiliaca ventralia (M)

det finns tre sånna

Lig. sacroiliaca interossea (M)

det finns tre sånna

Lig. sacroiliaca dorsalia (M)

från sacrum till övre knölen

Lig. sacrospinale (M)

från sacrum till nedre knölen

Lig. sacrotuberale (M)

stora hålet

Foramen ischiadicum majus (M)

lilla hålet

Foramen ischiadicum minus (M, Pr)


Lig. inguinale (M, Pr)

fel på bilden . det är håligheten över piriforme vi söker nu.

Foramen suprapiriforme (M, Pr)

håligheten under piriforme

Foramen infrapiriforme (M, Pr)

benet

Femur (M)

huvudet

Caput femoris (M)

halsen

Collum femoris (M)
Trochanter major (P, M)
Trochanter minor (M)

på framsidan

Linea intertrochanterica (M)

på baksidan

Crista intertrochanterica (M)

skrovligt skelettbenutskott


- här fäster gluteus

Tuberositas glutae (M)

här fäster adductorerna

Tuberculum adductorium (M)

inre knölana

Condylus medialis femoris (M)

yttre knölarna

Condylus lateralis femoris (M)

över condylus


- inre

Epicondylus medialis femoris (M)

över condylus


- yttre

Epicondylus lateralis femoris (M)
Fossa intercondylaris (M)
Patella (P, M, Pr)
Tibia (M)

detta är höger tibia

Condylus medialis tibiae (P, M)

detta är höger tibia

Condylus lateralis tibiae (P, M)

gropigheten mellan condylus medialis och lateralis tibae

Eminentia intercondylaris (M)
skrovligt skelettbenutskott på framsidan av knät

skrovligt skelettbenutskott på framsidan av knät

Tuberositas tibiae (P, M, Pr)
Malleolus medialis (tibiae) (P, M)

benet

Fibula (M)

huvudet

Caput fibulare (P, M, Pr)

halsen

Collum fibulare (P, M, Pr)
Malleolus lateralis (fibulare) (P, M)
Os talus (P, M)

"block" som man drar saker igenom


- ytan på os talus

Trochlea tali (P, M)

längst fram på os talus

Caput tali (M)

längst ner och bak i foten (skelettbenet)

Calcaneus (P, M)

knölen längst bak/ner i foten

Tuber calcanei
Os naviculare (P, M)
Os cuboideum (M)
Os cuneiforme mediale (M)
Os cuneiforme intermedium (M)
Os cuneiforme laterale (M)
Os metartarsale I (P, M)
Os metartarsale II (P, M)
Os metartarsale III (P, M)
Os metartarsale IV (P, M)
Os metartarsale V (P, M)

proximala delen av ossa metatarsale I-V

Basis (Os metartarsale)

mitten-delen av ossa metatarsale I-V

Corpus (Os metartarsale)

distala delen av ossa metatarsale I-V

Caput (Os metartarsale)
Phalanx proximalis (I-V) (M)
Phalanx media (II-V) (M)
Phalanx distalis (I-V) (M)

hela leden

Art. coxae (P, M)

själva ihåligheten som har ett namn

Acetabulum (M)

inuti acetabulum

Facies lunata (M)

ytan av fascies lunata

Labrum acetabulare (M)
Lig. capitis femoris (M)

från bäcken (långt upp) till benet


- framsidan

Lig. ileofemorale (P, M)

från bäcken till benet


- baksidan

Lig. ischiofemorale (P, M)

från bäcken (långt fram) till benet

Lig. pubofemorale (P, M)

knäleden

Art. genus (P, M)

plattan mellan femur och tibia


- detta är höger ben

Meniscus lat (M, Pr)

plattan mellan femur och tibia


- detta är vänster ben

Meniscus med (M, Pr)

främre korsbandet

Lig. cruciatum anterius (P, M, Pr)

bakre korsbandet

Lig. cruciatum posterius (P, M, Pr)

(inre) från epicondylis medialis till tibia

Lig. collaterale tibiale (P, M, Pr)

(yttre) från epicondylis laterale till fibula

Lig. collaterale fibulare (P, M, Pr)

knäskålsband
från spetsen av patella till tuberositas tibiae

Lig. patellae (P, M, Pr)

bindvävsveck, ofta med fettinlagringar som går till korsbandet. rest av embryologisk skiljevägg

Plica synovialis infrapatellaris (M)

fettkudden bakom patella och lig. patellae

Corpus adiposum infrapatellare (M)

hålrum ovanför corpus adiposum infrapatellare och patella.

Bursa suprapatellaris (P, M, Pr)

led mellan caput fibulae och condylus laterales tibae.

Art. tibiofibularis (M, Pr)

distal förbindelse mellan tibia och fibula

Syndesmosis tibiofibularis (M)

bindvävshinna mellan tibia och fibula

Membrana interossea cruris

övre språngbensled mellan talus, tibia och fibula.

Art. talocruralis (övre språngbensleden) (P, M)

undre språngbensledens bakre del. mellan talus och calcaneus.

Art. subtalaris (P, M)
# 9 band från yttre fotknölen (på fibula) till den laterala delen av collum tali.

# 9 band från yttre fotknölen (på fibula) till den laterala delen av collum tali.

Lig. talofibulare anterior (P, M)
# 10 mellan talus och fibula

# 10 mellan talus och fibula

Lig. talofibulare posterior (P, M)
#11 mellan fibula och snett bakåt till calcineum.

#11 mellan fibula och snett bakåt till calcineum.

Lig. calcaneofibulare (M)

grupp av ligament medialt. från inre fotknölen.

Lig. deltoideum (P, M)

led mellan tre strukturer: talus, calcaneus, os naviculare

Art. talocalcaneonavicularis (P, M)

leder mellan metatarsalbenens huvuden och tårnas grundfalanger.

Art. metatarsophalangeales (MTP) (M)

leder mellan tårnas mellan och ändfalanger. (näst sista alltså)

Art. interphalangeales proximales (PIP) (M)

leder mellan tårnas ändfalanger

Art. interphalangeales distales (DIP) (M)
Art. interphalangea hallucis (IP) (M)
Aponeurosis plantaris (M)
M. gluteus maximus (P, M, Pr)
M. gluteus medius (P, M, Pr)
M. gluteus minimus (P, M, Pr)

från sacrum till trochanter major.

M. piriformis (M, Pr)

fäster i trochanter minor.


ursprung i ländryggen och crista iliaca.
består av;


- m. psoas major


- m. iliacus

M. iliopsoas (P, M, Pr)

U: bredvid SIAS


F: via tractus iliotibialis till condylus lateralis tibiae.

M. tensor fascia lata (M, Pr)

U: SIAS


F: medialt på tuberositas tibiae


N: nervus femoralis

M. sartorius (M, Pr)

U: pecten ossis pubis


F: linea pectinea

M. pectineus (M, Pr)
den som är anteriort om m adductor magnus som syns på bild.

den som är anteriort om m adductor magnus som syns på bild.

M. adductor longus (M, Pr)
M. adductor brevis (M, Pr)
dorsalt om m. adductor longus som syns på bild.

dorsalt om m. adductor longus som syns på bild.

M. adductor magnus (M, Pr)
M. gracilis (M, Pr)

alla fyra muskler

M. quadriceps femoris (P, M, Pr)

m. quadriceps femoris inre del.

M. vastus medialis (M, Pr)

m. quadriceps femoris mellandel. (bakom m. rectus femoris)

M. vastus intermedius (M, Pr)

m quadriceps femoris yttre del.

M. vastus lateralis (M, Pr)

m quadriceps femoris främre mitt-del.

M. rectus femoris (M, Pr)

grupp av tre muskler

Mm. ischiocrurales (P, M, Pr)
5: seniga muskeln medialt
U: tuber ichiadicum
F: mediala ytan på tibia
I: nervus tibialis

del av mm. ischiocrurales

5: seniga muskeln medialt


U: tuber ichiadicum


F: mediala ytan på tibia


I: nervus tibialis
del av
mm. ischiocrurales

M. semitendinosus (P, M, Pr)
6: delvis täckt av m. semitendinosus
U: tuber ichiadicum
F: condylus medialis tibiae och lig. popliotea obliquum

(mm. ischiocrurales)

6: delvis täckt av m. semitendinosus


U: tuber ichiadicum


F: condylus medialis tibiae och lig. popliotea obliquum
(mm. ischiocrurales)

M. semimembranosus (P, M, Pr)

tvåhövdad muskel.
del av mm. ischiocruralestvåhövdad muskel.


del av mm. ischiocrurales

M. biceps femoris (P, M, Pr)
M. popliteus (M)

trehövdad vadmuskel.


fäster i tuber calcanei.

M. triceps surae (P, M, Pr)
M. gastrocnemius med (M, Pr)
M. gastrocnemius lat (M, Pr)

under m. gastrocnemius med&lat

M. soleus (M, Pr)
Tendo achilles

samma sak som Tendo calcaneus (P, M, Pr)

plantarflekterar och supinerar. baksida vad.


ses bäst vid mediala malleolen


TIB dig van hal

M. tibialis posterior (M, Pr)

ses bäst i vid mediala malleolen


tib DIG van hal

M. flexor digitorum longus (M, Pr)

ses bäst vid mediala malleolen


tib dig van HAL

M. flexor hallucis longus (M, Pr)

laterala delen av benet.

M. fibularis longus (M, Pr)

laterala delen av benet.

M. fibularis brevis (M, Pr)

lateral yta på tibia.


I: n fibularis anterior

M. tibialis anterior (P, M, Pr)

dorsalflekterar (upp) foten/stortån


I: n. fibularis profundus

M. extensor hallucis longus (P, M, Pr)

dorsalflekterar och pronerar foten, sträcker tårna II-V


I: n. fibularis profundus

M. extensor digitorum longus (P, M, Pr)

hela bindväven över benet

Fascia lata (M, Pr)

bindväven över undre extremitet

Fascia cruris (M)

tjocka väven lateralt på fascia lata

Tractus iliotibialis (M, Pr)

röret

Canalis adductorius (M)

hålrum i m. adductor magnus

Hiatus adductorius (M)

hål där ven kan komma ut ventralt på fascia lata, proximalt om bäckenet

Hiatus saphenus (M)

röret ner mot benet

Canalis femoralis (M)

röda omringade området

Trigonum femorale (M)

bindvävskida som håller senorna på plats
foten, övre delen.

Retinaculum extensorum (M, Pr)

bindvävsskida som håller senor på plats
foten mediala sidan.

Retinaculum flexorum (M, Pr)

bindvävsskida som håller senorna på plats
foten, laterala sidan.

Retinaculum fibularia (M, Pr)
Vaginae synoviales (M)

stor nerv till benet

N. ischiadicus (M, Pr)

n ischiadicus delar upp sig i två
- denna finns lateralt

N. tibialis (M, Pr)

n. ischiadicus delar upp sig i två


- denna finns medialt

N. fibularis communis (M, Pr)

kommer från n fibularis communis


- ytlig

N. fibularis superficialis (M, Pr)

kommer från n fibularis communis


- djup

N. fibularis profunda (M, Pr)

från sacrala plexa


och innerverar:


- m gluteus medius


- m gluteus minimus


- m tensor fascia lata.

N. gluteus superior (M, Pr)

från sacrala plexus


- innerverar främst


m gluteus maximus

N. gluteus inferior (M, Pr)

från sacrala plexa går in medialt
- innerverar främst perineum

N. pudendus (M)
N. obturatorius (M, Pr)

går lateralt om v.a. femoralis under lig. inguinale

N. femoralis (P, M, Pr)

från lumbar plexa via femoralnerven,
innerverar huden från knät till mediala malleolen.

N. saphenus (M, Pr)

innerverar huden på den laterala sidan om låret/höften
från lumbala plexa - under inguinal, nära SIAS,

N. cutaneus femoris lateralis (M)
går medialt om ischiasnervenfrån sacrala plexa via infrapiriforme distalt

går medialt om ischiasnerven

från sacrala plexa via infrapiriforme distalt

N. cutaneus femoris posterior (M)
N. plantaris lat (M)
N. plantaris med (M)
N. suralis (M)

artär till rumpan ovan piriforme

A. glutea superior (M, Pr)

ven till rumpmuskeln ovan piriforme

V. glutea superior (M, Pr)

under piriforme


artär

A. glutea inferior (M, Pr)

under piriforme


ven

V. glutea inferior (M, Pr)

stora artären i benet

A. femoralis (P, M, Pr)

stora venen i benet

V. femoralis (P, M, Pr)

viker av från v femoralis innåt

A. profunda femoris (M, Pr)

första avgreningen från a profunda femoris

A. perforantes I (M, Pr)

andra avgreningen från a profunda femoris

A. perforantes II (M, Pr)

tredje avgreningen från a profunda femoris

A. perforantes III (M, Pr)

fjärde avgreningen från a profunda femoris

A. perforantes IV (M, Pr)

viker av i cirkel


- först innåt sen uttåt

A. circumflexa femoris med (M)

viker av i cirkel rakt laterialt

A. circumflexa femoris lat (M)

viker av i cirkel medialt

V. circumflexa femoris med (M)

viker av i cirkel lateralt

V. circumflexa femoris lat (M)

går ut från a fermoralis


försörjer tex penis

A. pudenda externa (M, Pr)

går från tex penis in till v femoralis

V. pudenda externa (M, Pr)
A. obturatoria (M)
V. obturatoria (M)
V. saphena magna (M)

går ut från magna lite mer lateralt

V. saphena accessoria (M)
A. poplitea (M)
V. poplitea (M)
V. saphena parva (M)
A. tibialis posterior (P, M, Pr)
V. tibialis posterior (P, M, Pr)
A. tibialis anterior (M, Pr)
V. tibialis anterior (M, Pr)
A. fibularis (M, Pr)
V. fibularis (M, Pr)
A. plantaris lat (M)
V. plantaris lat (M)
A. plantaris med (M)
V. plantaris med (M)
A. dorsalis pedis (P, M, Pr)
Lnn. (Lymphonodi) inguinales superfic (M)
Lnn. inguinales prof (M)
Sternum (P, M)
Manubrium (P, M)
Corpus (sternum) (P, M)
Processus xiphoideus (P, M)

alla mot sternum

Art. costosternalis (P, M)

ytterfickan

M. intercostalis externus (M, Pr)

innerfickan

M. intercostalis internalis (M, Pr)

membranös internus

M. intercostalis intimus (M, Pr)

ytterfick i magen

M. obliquus externus abdominis (M, Pr)

solfjädern

M. obliquus internus abdominis (M, Pr)

korsetten

M. transversus abdominalis (M, Pr)

six pack

M. rectus abdominis (M, Pr)
Clavicula (P, M)
Scapula (P, M)
Margo medialis (P, M)
Margo lateralis (P, M)
Angulus inferior (P, M)
Spina scapulae (P, M)
Fossa supraspinatus (M)
Fossa infraspinatus (M)
Processus coracoideus (M)
Acromion (M)
Humerus (M)
Caput humeri (P, M)
Collum anatomicum (M)
Collum chirurgicum (M)
Tuberculum majus (P, M)
Tuberculum minus (P, M)
Sulcus intertubercularis (P, M)
Corpus humeri (M)
Art. sternoclavicularis (SC) (P, M)
Art. acromioclavicularis (AC) (P, M)
Lig. coracoacromiale (M)
Lig. acromioclavicularis (M)
Lig. coracoclavicularis (M)
Art. humeri/glenohumurale (GH) (P, M)
Cavitas glenoidale (M)
M. levator scapula (P, M)
Rotatorkuffen (P, M)
M. teres minor (P, M, Pr)
M. infraspinatus (P, M, Pr)
M. subscapularis (P, M, Pr)
M. supraspinatus (P, M, Pr)
M. teres major (M, Pr)
M. pectoralis minor (P, M, Pr)
M. pectoralis major (M, Pr)
M. coracobrachialis (M, Pr)
M. serratus anterior (M, Pr)
M. deltoideus (P, M, Pr)
M. biceps brachii (P, M, Pr)
M. trapezius (P, M, Pr)
M. latissimus dorsi (P, M, Pr)
M. rhomboideus major (P, M, Pr)
M. rhomboideus minor (P, M, Pr)
M. triceps brachii (P, M, Pr)
A. circumflexa scapulae (M, Pr)
V. circumflexa scapulae (M, Pr)

artär som går runt till humerus från framsidan

A. circumflexa humeri ant (M)

ven som går runt till humerus från framsidan

V. circumflexa humeri ant (M)

artär som går runt till humerus på baksidan

A. circumflexa humeri post (M)

ven som går runt humerus på baksidan

V. circumflexa humeri post (M)

a. v. som går ner för subscapularis förbi a.v. circumflexa scapulae

A.v. thoracodorsalis (M, Pr)

efter a. subclavia.

A. axillaris (M)

före v subclavia

V. axillaris (M)

artär från a axillaris


- mellan a.v. thoracicoacromiales och subscapular.

A. thoracica lateralis (M)

ven från a axillaris - mellan a.v. thoracicoacromiales och subscapular.

V. thoracica lateralis (M)

artär mellan thoracico sup och thoracico lat.

A. thoracoacromialis (M, Pr)

ven mellan thoracico sup och thoracico lat.

V. thoracoacromialis (M, Pr)

artären

A. brachialis (M, Pr)

venen

V. brachialis (M, Pr)

när brachialis dela upp sig


- den som går in i djupt.


artär

A. brachii profunda (M, Pr)

när brachialis delar upp sig


- den som går in i djupt.
VEN

V. brachii profunda (M, Pr)

ytterst - radialt

V. cephalica (M, Pr)

innerst - ulnart

V. basilica (M, Pr)

mittgången

V. mediana cubiti (M, Pr)

dorsala metacarpalvener i handryggen

Rete venosum (M, Pr)
N. pectoralis medialis (M, (Pr))
N. pectoralis lateralis (M, (Pr))
Plexus brachialis (M, Pr)
N. medianus (P, M, Pr)
N. musculocutaneus (M, Pr)
N. ulnaris (P, M, Pr)
R. profundus (n. ulnaris) (M, (Pr))
R. superficialis (n. ulnaris) (M, (Pr))
R. dorsalis manus (n. ulnaris) (M, (Pr))
N. radialis (M, Pr)
R. superficialis (n. radialis) (M, (Pr))
R. profunda (n. radialis) (M, (Pr))
N. axillaris (M, Pr)
N. thoracicus longus (M)
N. intercostobrachialis (M)
N. thoracodorsalis (M)
N. subscapularis (M)
N. cutaneus brachii med (M)
N. cutaneus brachii lat (M)
N. cutaneus brachii post (M)
N. cutaneus antebrachii med (M)
N. cutaneus antebrachii lat (M)
N. cutaneus antebrachii post (M)
Nn. intercostales
Rr. dorsales (nn. intercostales)
Radius (M)
Caput radii (P, M)
Processus styloideus radii (P, M)
Ulna (M)
Processus styloideus ulnae (P)
Art. cubiti (P, M)
Art. radioulnaris proximalis (P, M)
Art. radioulnaris distalis (P, M)
Epicondylus lateralis humeri (P, M)
Epicondylus medialis humeri (P, M)
Condylus humeri (P, M)
Olecranon (P, M)
Fossa olecrani (P, M)
Lig. collaterale ulnare (M)
Lig. collaterale radiale (M)
Lig. anulare radii (M)
M. brachioradialis (M, Pr)
M. pronator teres (M, Pr)
M. palmaris longus (M, Pr)
M. palmaris brevis (M, Pr)
M. supinator (M, Pr)
M. flexor carpi radialis (M, Pr)
M. flexor carpi ulnaris (P, M, Pr)
M. flexor digitorum superficialis (P, M, Pr)
M. flexor digitorum profundus (M, Pr)
M. flexor pollucis longus (M, Pr)
M. pronator quadratus (M, Pr)
M. extensor carpi radialis longus (M, Pr)
M. extensor carpi radialis brevis (M, Pr)
M. extensor carpi ulnaris (M, Pr)
M. extensor digitorum (M, Pr)
M. extensor digiti minimi (M, Pr)
M. extensor pollucis longus (P, M, Pr)
M. extensor pollucis brevis (P, M, Pr)
M. abductor pollucis longus (P, M, Pr)
M. extensor indicis (M, Pr)
A. radialis (P, M)
V. radialis (P, M)
A. ulnaris (P, M, Pr)
V. ulnaris (P, M, Pr)
A. interossea communis (M, Pr)
V. interossea communis (M, Pr)
A. interossea anterior (M)
V. interossea anterior (M)
A. interossea posterior
V. interossea posterior
Carpus (M)
Os scaphoideum (P, M)
Os lunatum (M)
Os triquetrum (M)
Os pisiforme (M)
Os trapezium (M)
Os trapezoideum (P, M)
Os capitatum (M)
Os hamatum (M)
Ossa metacarpale I-V (P, M)
Phalanx proximalis I-V (P, M)
Phalanx intermedius I-V (P, M)
Phalanx distalis I-V (P, M)
Art. radiocarpea (P, M)
Art. mediocarpea (P, M)
Art. carpometacarpea, CMC (P, M)
Art. metacarpophalangea (MCP) (P, M)
Lig. collaterale MCP (M)
Art. interphalangeales (IP) proximalis (P, M)
Art. interphalangeales (IP) distalis (P, M)
Art. interphalangea pollucis (IP) (M)
Lig. collaterale IP (M)
Aponeurosis palmaris (M)
Aponeurosis dorsalis (M)
Lig. carpale transversum (M)
M. abductor digiti minimi (M)
M. flexor digiti minimi (M)
M. opponens digiti minimi (M, Pr)

under abductor pollicis brevis

M. opponens pollucis (M, Pr)

rör in leden

M. flexor pollicis brevis (M, Pr)

drar in mot handen

M. adductor pollicis (M, Pr)
M. abductor pollicis brevis (M, Pr)

"maskliknande" finmotoriska

Mm. lumbricales (M, Pr)

mellan fingrarna


handflatan


-flätor

Mm. interossei palmaris (M, Pr)

mellan fingrarna


handrygg


-flätorMm. interossei dorsalis (M, Pr)

artärer som ska ut till fingrarna så småningom


- men är liksom fortfarande i handen

Aa. metacarpeae dorsalis

vener som ska ut till fingrar så småningom


- men är liksom fortfarande i handen

Vv. metacarpeae dorsalis

artärer som går ut till fingrarna
- inre delen av handen

Aa. digitales dorsalis (Pr)

vener som går ut till fingrarna


- inre delen av handen

Vv. digitales dorsalis (Pr)

(den yttre på bilden)


- vilken båge leder den till? och vilken artär kommer den ifrån?

R. palmaris profundus, a. ulnaris (M, Pr)

vilken båge leder den till? och vilen artär kommer den ifrån?

R. palmaris superficialis, a. radialis (M, Pr)

det finns två bågar

Arcus palmaris superficialis (Pr)

det finns två bågar

Arcus palmaris profundus (Pr)