• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/157

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

157 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Radialt

Underarmens tum-sida

Tumme


Ulnart

Underarmens lillfingersida

Lillfinger

Suralt

Skenbenets yttre sida mot lilltån

Palmarflexion

Handen böjs i riktning mot handflatan

Tibialis

Stortåsidan av skenbenet

Lumbalis

Lendryggen

Thoracis

Bröstryggen

Superior

Övre

Inferior

Nedre

Ipsi

Skeenden på samma sida av kroppen

Kontra

Skeeden på motsatt sida av kroppen

Bilateralt

Samma på båda sidor

Distal

Något som är beläget ut från medianlinjen

Proximal

Det som är innerst mot mediallinjen av en kroppsdel kallas för ex vis höftkulan i läge till foten

Externus

Yttre

Internus

nått ligger djupare, närmre mot mediallinjen

Superficialis

Ytligt

Profundus

Djupt liggande (ex nedersta hudskiktet)

Dexter

Höger

Sinister

Vänster

Apicalis

Hör samman med en spets, belägen upptill/utåt

Basalis

Hör till botten, belägen nedtill

Verticalis

Lodrät

Horizontalis

Vågrät

Frontalis

Parallellt med pannan

Transversalis

Tvärgående förlopp

Medianus

Ligger i kroppens mittlinje

Medialis

Ligger åt kroppens mittlinje

Intermedius

Ligger mitt emellan

Centralis

Belägen i mittpunkten

Rotation

Vridning

Translation

Glidning

Flexion

Böjning

Extention

Sträckning

Dorsal flexion (handled)

Handled i riktning mot naglarna

Palmar flexion (handled)

Handled i riktning mot handflatan

Dorsal flexion (fotled)

Foten upp

Plantar flexion (fotled)

Foten ner

Flexion i axelled

Arm upp

Extension i axelled

Arm bakåt

Adduktion

Att föra arm eller ben mot medianlinjen

Abduktion

Att föra arm eller ben bort från medianlinjen

Abduktion (fingrar/tår)

Spretar isär

Adduktion (fingrar/tår)

För ihop

Internal rotation

Roterar mot medianlinjen med armveck/knäskål

External rotation

Rotera Armveck/knäskål bort från medianlinjen

Pronation (handled)

Handflatan mot medianlinjen

Supination (handled)

Handflatan bort från medianlinjen

Pronation (fotled)

Fotsula bort från medianlinjen

Supination (fotled)

Fotsula mot medianlinjen

Lateralflexion

Sidoböjning, endast ryggrad, bort från medianlinjen

Radialdeviation

Lateral flex i handleden mot tummens håll

Os

Ben = hävstänger för muskler, skyddar inre organ, stöd åt kroppen, mineraldepå, skapar blod

Synovia

Ledvätska

Osteoporos

Benskörhet

Osteopeni

Imperfekta ben

Diartros

Ben förbinda med led

Synartos

Ben förbundna med Bindväv, Brosk, Ben

Agonist

Huvudmuskel

Synergist

Hjälpmuskel

Antagonist

Motståndsmuskel

Infästningar

Muskelfästen

Glattmuskulatur

Blodkärl, luftstrupe, tarm

Tvärstrimmig skelettmuskulatur

Ex Biceps

Tvärstrimmig hjärtmuskulatur

Hjärtat

CNS centrala nervsys.

Hjärnan och ryggmärg

PNS perifera nervsys.

Alla nerver som går ut i kroppen, spinalnerver, kranialnerver

Somatiska nervsys.

Viljestyrda ex vis muskler

Autonoma nervsys.

Automatiska ex andning, blodkäl, sympaticus nersys, parasympaticus nervsys

Sympaticus nervsys.

Fight or flight, kroppens stressystem

Parasympaticus nervsys

Avkopplingssystem, rest and digest, matsmältning, urinering, salivering

Myfobrill

Legoklossarna i muskelfiberna

Ulnardeviation

Lateral flex i handleden mot lillfingret

Lingua

Tunga

Uvula palatina

flärpen i gommen

Palatum durum

Hårda delen av gommen

Palatum molle

Mjuka delen av gommen

Lobus frontalis

Främre delen av hjärnan

Lobus temporalis

Sidorna av hjärnan

Lobus occipitalis

Bakre delen av hjärnan

Lobus parietalis

Övre delen av hjärnan

Pharynx

Svalg

Oesophagus

Matstrupe

Ventriculus

Magsäcken

Duodenum

Tolvfingertarmen

Pancreas

Bukspottskörteln

Hepar

Lever

Vesica bilaris

Gallblåsa

Jejunum

Tunntarmen (övre delen av tarmen)

Ileum

Krumtarmen (nedre delen av tarmen)

Crassum

Tjocktarmen

Lilla kretsloppet

Hjärta->lungor->hjärta

Stora kretsloppet

Hjärta->kropp->hjärta

Artärer (arteia)

Syrerikt blod

Vener (vena)

Syrefattigt blod

Bronchi

Luftrör

Muskelfascike

Buntar med muskelfibrer

Muskel

Flera buntar med muskelfasciker bildar muskler

Tummen

Handleden

Höftleden

Armbågsleden

.

.

.

Ben (os) är uppbyggda av?

Kalcium och D-vitamin

Posterior

Bakre

Anterior

Främre

Cavum nasi

Näshåla

Cavum oris

Munhåla

Bronchii

Luftrör

Trachea

Luftstrupe

Larynx

Struphuvud

Renes

Njurar

Vesica urinaria

Urinblåsa

Urethra

Urinrör

Ureter

Urinledare

Uterus

Livmoder

Cervix uteri

Livmoderhals

Cortex cerebri

Hjärnan

Lobus

Hjärnans indelningar

Ductus

Gång

Vesica

Säck/blåsa

Cavum

Håla

Cart/cartilago

Brosk

Principalis

Delning (något/någon delar sig i flera)

Segment

Mindre zoner i ett större organ (ex lob i hjärnan)

Vad sker i lungblåsorna?

Syreutbytet

Ovarium

Äggsäck

Tuba

Ledare/rör

Nasopharynx

Del i svalget (näsans del)

Oropharynx

Del i svalget (munnen)

Laryngopharynx

Nedersta delen i svalget

Sinus frontalis

Bihålan mellan ögonen

Sinus

Hålrum

Sinus sphenoidalis

Bihålan under ögonen

Gastrointestinalkanalen

Munhåla->Svalg->Matstrupe->Magsäck->tolvfingertarm->tunntarm->tjocktarm->ändtarm->rectumCavum oris -> Pharynx -> Oesophagus -> ventriculus - duodenum -> jejunum -> crassum -> ändtarm - > rectum

Corpus Ventricularis

Största delen av magsäcken

Fundus Ventricularis

Övre delen av magsäcken

Cardia

Röret in i magsäcken

Ductus Choledochus

Ledaren från gallblåsan till duodenum

Papilla duodeni Minor/major

Kanalmynningarna från ductus choledochus in i duodenum

Vilken del av hjärtat?

Vena Cava inf/sup

Vilken del av hjärtat?

Arcus Aortae

Gallgångarna bakom levern?

Ductus Hepaticus

Pylorus

Slutet av magsäcken

Vilken del av hjärtat?

Truncus Pulmonalis

Struplocket

Epiglottis

Vävnaden mellan adamsäpplet och hakan?

Thyroidea

Adamsäpplet

Cart/cartilago Thyroidea

Front (Term)

I ordning:


Bronchi segmentalis


Bronchioli


Bronchioli respiratorii


Alveoli pulmonis (lungblåsor)

Delarna

I ordning:


Vesica seminalis


Ductus ejaculatorius


Ductus deferens


Epidimydis


Testis

Front (Term)

I ordning:


Uterus


Cervix Uteri


Vagina

Front (Term)

I ordning:


Tuba uteria


Ovarium

Front (Term)

.

Front (Term)

.

Front (Term)

.