• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Welke beweging in de schouder vindt in het sagittale vlak plaats? Anteversie, Abductie of exorotatie?

Abductie

welke vlak is hier niet te zien?

welke vlak is hier niet te zien?


Saggitale vlak

Wat is de tegenovergestelde richting van craniaal?

Caudaal

Wat betekent proximaal?

Dichter bij het lichaam


Wat betekent ipsilateraal?

Zelfde zijde

Wat betekent "crista" vertaald naar het Nederlands?

Kam/richel

Welke beweging in de schouder vindt in het frontale vlak plaats?


Anteversie, Abductie of Exorotatie?

Anteversie

Welke beweging in de schouder draait om de longitudinale as? Anteversie, Abductie of Exorotatie?

Exorotatie

Welk gewricht is hier te zien?

Welk gewricht is hier te zien?


Zadelgewricht

Welk gewricht is hier te zien?

Welk gewricht is hier te zien?

Rolgewricht

Waar heeft de m. subscapularis zijn origo?

fossa subscapularis

Hoe heet de hals van de humerus?

collum humeri

Welk gewricht verbindt de humerus met de schouder?

Art. glenohumerale

Welke gedeelte van de trapezius zorgt voor een detractie van de scapula?

Pars ascendens

Bij welk gedeelte van de trapezius lopen de spiervezels horizontaal?

Pars transersa

Wat is de insertie van de m. pectoralis minor?

proc. coracoideus

Welke van de volgende spieren maakt geen onderdeel uit van de rotator Cuff?


m. Infraspinatus


m. Supraspinatus


m. Teres major


m. Subscapularis

m. Teres major

Welke spier loopt onder het acromion door naar de tuberculum majus?

m. Supraspinatus

Welke spier van de rotator cuff zorgt voor een endorotatie?

m. Subscapularis

Welke spier heeft zijn origo aan het tuberculum supraglenoidale?

m. Biceps brachii (caput longum)

Welke van de volgende spieren heeft geen aanhechting aan de processus coracoideus?


m. Pectoralis minor


m. Coracobrachialis


m. Pectoralis major


m. Biceps brachii (caput brevis)

m. Pectoralis major

Welke spier is hier blau gemarkeerd?

Welke spier is hier blau gemarkeerd?

m. Coracobrachialis