• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/333

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

333 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvor findes overgansepitel og hvad karakteriserer det?

Beklæder urinveje


Består af mange lag celler, nærmest basalmembranen er de kubiske/cylindriske, derefter flerkantede og yderst store og kubiske


Struktur gør at det kan strækkes og trække sig sammen igen

Hvor findes endotel og hvad karakteriserer det?

Beklæder arterier, kapillærer, vener, lymfekar og hjertekamre


Enlaget pladeepitel

Nævn de forskellige enlagede epiteltyper og de findes

Kubisk - Kirtler og deres udførelsesveje, opsamlingsveje i nyrer


Pladeepitel - Blodårer, alveoli i lunger, let permeable, øjekammer og indre øre


Cylinderepitel - tarme (optagelse), fordøjelseskirtler(sekretion)


Fimreepitel - Respirationstragt(helt til bronchier), æggeledere (pseudolaget)Nævn de forskellige flerlagede epiteltyper og hvor de findes

Kubisk - Samme længde som bredde - findes i udførselsgange fra kirtler


Cylinder - Højere end bredde - findes i urinrør/urethra, udførselsveje til ørespytskirtel og kæbespytskirtlen


Forhornet pladeepitel - fyldt med keratin, kløer og negle


Uforhornet pladeepitel - indre, fugtige områder

Hvad karakteriserer kirtelepitel?

Det er epitelceller der har syntese og sekretion som hovedfunktion

Hvad er exokrine og endokrine kirtler?

Exokrine - Har kontakt til epiteloverflade og overfører sekret til denne. F.eks. svedkirtler


Endokrine - Ingen kontakt til overflade, overfører produkt til blodbanen. F.eks. hypofysen

Hvad karakteriserer en unicellulær kirtel?

Består af en sekretorisk celle, f.eks. goblet celler, som secernerer mucus.

Består af en sekretorisk celle, f.eks. goblet celler, som secernerer mucus.

Hvad karakteriserer en multicellulær kirtel?

Består af flere sekretoriske celler, som er samlet i et kompleks.

Består af flere sekretoriske celler, som er samlet i et kompleks.

Se side 59 i histologi og navngiv de forskellige kirteltyper

do it do it

Hvad betyder parenchym og stroma i forhold til kirtler?

Parenchym er de sekretoriske enheder og udførelsesgange, altså det der producerer produkt

Stroma er det væv der holder parenchym på plads. Kan være med til at dele kirtlen ind i underenheder.

Stroma består af capsule og septa

Parenchym er de sekretoriske enheder og udførelsesgange, altså det der producerer produkt
Stroma er det væv der holder parenchym på plads. Kan være med til at dele kirtlen ind i underenheder.
Stroma består af capsule og septa

Hvad betyder intralobulær og interlobulær udførselsgang?

Intralobulær - Løber i lobuli (delenheder af kirtlen)


Interlobulær - Løber i septa

Nævn de forskellige typer af kirtler ud fra produkt

Serøs - tyndt, vandingt produkt der indeholder enzymer, farves mørkere end de mukøse kirtler, fyldt med granula
Mukøs - mucin, som bliver til mucus, smørende og tykt, beskyttende for overflade. Farves ikke meget, lyserende end serøs
Serømukøs - begge typer af produkt. Lys cirkel med mørk halvmåne omkring.

Nævn de forskellige måder produkt kan frigives fra kirtlerne og nævn eksempler på kirtler der bruger de forskellige typer

Merocrin - Celler forbliver intakte, exocytose, svedkirtler


Apocrin - En del af cellen pinches af(bleb) og føres via udførelsgang ud, bliver løbende nedbrudt. F.eks. brystkirtler


Holocrin - En hel celle frigives og nedbrydes for at sekret frigives. Der er mitotisk deling for at erstatte celler. F.eks. sebaceous kirtler

Hvad er mesenkymale celler?

Stationær
Stammer fra mesenkymet (væv fra mesoderm som er det midterste af de tre kimblad i fosterdannelsen)
Ligner små fibroblaster og fungerer som stamceller der kan regenerere alle andre celler
I fosteret producerer de cytokiner og vækstfa...

Stationær


Stammer fra mesenkymet (væv fra mesoderm som er det midterste af de tre kimblad i fosterdannelsen)


Ligner små fibroblaster og fungerer som stamceller der kan regenerere alle andre celler


I fosteret producerer de cytokiner og vækstfaktorer og syntetiserer bestanddele til den ekstracellulære matrix

Hvad er fibrocytter og fibroblaster?

Stationær
Vigtig rolle for begge er produktion af collagen og molekyler der kaldes proteoglykaner (som er med til at lave den osmotiske effekt)

Fibroblaster producerer også bindevævsmatrix, mens fribrocytter fornyer grundsubstans

Fibrocytter...

Stationær


Vigtig rolle for begge er produktion af collagen og molekyler der kaldes proteoglykaner (som er med til at lave den osmotiske effekt)
Fibroblaster producerer også bindevævsmatrix, mens fribrocytter fornyer grundsubstans
Fibrocytter er den mest almindelige af de stationære celler


Øverst fribrocyt, nederst fibroblast

Hvad er funktionen af retikulumceller?

Stationær


Producerer kollagen der kan lave retikulære fibre


Minder om fibrocytter i formen

Hvad er funktionen af fedtceller?

Stationær
Producerer leptin, kemisk energi og regulere mængden af adipøst væv.

Ved en multicelluær er der flere fedtdråber i samme celle. Det kaldes brunt fedt og har høj koncentration af cytokromer. Deres rolle er at producerer thermogen...

Stationær


Producerer leptin, kemisk energi og regulere mængden af adipøst væv.
Ved en multicelluær er der flere fedtdråber i samme celle. Det kaldes brunt fedt og har høj koncentration af cytokromer. Deres rolle er at producerer thermogenin protein og producere varme

Hvad er funktionen af pericyter?

Stationær


At regulere det kappilære flow. Den omringer blodåren. Kan differentiere sig til andre celler og kan derfor fungere som en joker

Hvad er funktionen af en mastcelle?

Mobil
Det kommer fra blod og kan aktiveres for f.eks. at hæmme en inflamation, eller frigive histamine ved en allergisk reaktion.
Den indeholder granula der indeholder de aktive stoffer, farves meget mørk

Mobil


Det kommer fra blod og kan aktiveres for f.eks. at hæmme en inflamation, eller frigive histamine ved en allergisk reaktion.


Den indeholder granula der indeholder de aktive stoffer, farves meget mørk

Hvad er funktionen af en makrofag?

Mobil


Den udfører fagocytose og secernerer lyszyme, som dræber bakterier og tumorceller.


Føres til vævet via. blodbaner

Hvad er funktionen af en plasmacelle?

Mobil


Det er en hvid blocelle som producerer antistoffer og derved stopper indvaderende bakterier, så de ikke når blodet.

Hvad er den ekstracellulære matrix?

Det er en substans der dannes af bindevævets celler. Den består af vævsvæske og forskellige fibre. Der kan være forskellige sammensætninger af fibre, som giver forskellige funktioner.

Nævn de tre typer fibre der findes i bindevævet og deres funktion

Kollagene fibre - bindevævet kan modstå stræk

Retikulære fibre - omkranser og afstiver strukturer (kapillærer, glatte muskelceller og fedtceller), egentlig kollagen type III-fibre omkransetaf glykoprotein

Elastiske fibre - lange og meget t...

Kollagene fibre - bindevævet kan modstå stræk
Retikulære fibre - omkranser og afstiver strukturer (kapillærer, glatte muskelceller og fedtceller), egentlig kollagen type III-fibre omkransetaf glykoprotein
Elastiske fibre - lange og meget tynde, giver fleksibilitetHvad er grundsubstansen?

En væske der stammer fra blodplasma, som omgiver alle celler i kroppen. Mulliggør levering af næringsstoffer og ilt.


Grundsubstansen indeholder en række molekyler der tiltrækker væske, hvorfor den får en blød, geleagtig konsistens.

Hvad karakteriserer det løse bindevæv?

Cellerigt, få og tynde kollagene fibre. Grundsubstans udgør en større volumen end fibre.


Indeholder mange kar og nerver


Findes under epitel der beklæder ydre og indre overflader

Hvad karakteriserer tæt, uregelmæssigt bindevæv?

Består hovedsageligt af kollagene fibre, højt indhold af fibre i forhold til grundsubstans og celler


Fibre arrangeret tilfældigt, giver styrke


Findes omkring organer og i det dybe lag af dermis

Hvad karakteriserer tæt, regelmæssigt bindevæv?

Fibre dominerer i forhold til den ekstracellulære matrix, ordnede og tætpakkede fibre. Ringe vaskularitet


Ingen fedt eller vandreceller


Sener, ligamenter

Hvad karakteriserer fedtvæv?

Fedtceller udgør en dominerende del


Hvidt - energidepot, isolerende, stødabsorberende


Brunt - Mindre celler end i det hvide, produktion af varme, omdannes med alderen til hvidt

Hvad er bruskvævs funktion i kroppen?

Brusk bruges som anlæg til knogler i fosterdannelsen.


Som støtteapperat hvor der sker bevægelse


Som ledbrusk, idet det kan sammenpresses og vende tilbage til oprindelig form ved osmotiske kræfter der trækker vandet ind i brusken igen

Hvordan defineres bruskvæv?

Specialiseret bindevæv - består af ekstracellulær matrix og celler
Indeholder ingen kar (avaskulært), men er omringet af et tæt kollagent bindevæv perikondrium, som indeholder kar og nerver. (Ledbrusk og fibrøs brusk har dog ikke denne)

Specialiseret bindevæv - består af ekstracellulær matrix og celler


Indeholder ingen kar (avaskulært), men er omringet af et tæt kollagent bindevæv perikondrium, som indeholder kar og nerver. (Ledbrusk og fibrøs brusk har dog ikke denne)

Hvilke former for brusk findes der og hvor findes det?

Hyalin brusk - Matrix indeholder meget kollagen, som giver et netværk af fibre og andet. Har et perikondrium, appositionel vækst (derfor kan man se isogene grupper (kondrocyt der er ved at dele sig, se forrige billede). Ledbrusk, ribbensbrusk, respirationsveje
Elastisk brusk - Indeholder mange elastiske fibre, en type af hyalinbrusk. Strube og øre
Fibrøs brusk - rig på kollagen, intet perikondrium


Senetilhæftnigner, rygsøjlens discs, menisker osv.Hvad er en kondroblast?

I mesenkym dannes kondroblaster, som begynder at lave ekstracellulær matrix og der kan derved blive dannet bruskHvad er et kondrofikationscenter?

Et lille område af nydannet brusk

Hvad er en kondrocyt?

En moden bruskcelle (dannet ud fra kondroblast)

Hvad er en lacunae?

En hule i brusken som er omgivet af ekstracellulær matrix. Her ligger kondrocytter.

Hvad karakteriserer appositionel vækst?

Brusken vokser ved at der ligges mere og mere på overfladen af den gamle brusk. Mesenkymalceller(foster) eller fibroblaster(voksen) omdannes til kondroblaster.

Hvad karakteriserer intertestiel vækst?

Celler i brusken deles og der dannes på den måde ny brusk

Hvad er en osteoblast?

En knoglecelle der er aktiv og danner osteon/knogle. Den syntetiserer den intercellulære matrix

Hvad er en osteocyt?

En osteoblast der har dannet knogle hele vejen rundt om sig selv og derved er blevet indlejret i en matrix (ligger i en lakune)

Hvad er en osteoklast?

En knoglenedbrydende celle. Har ofte flere cellekerner

Hvad er osteoid?

Den organiske/ekstracellulære matrix i knoglen inden den bliver mineraliseret

Hvad er periost?

Det bindevæv der omgiver knoglen

Hvad er de Sharpeyske fibre?

Nedløbere af periost, der fæstner det til knoglen

Nedløbere af periost, der fæstner det til knoglen

Hvad er det Haverske system?

Et system af haverske kanaler, som er fine kanaler i knoglematrix, som bærer blodkar og nerver. Hver kanal er omringet af cylindere af matrix, som kaldes lameller og de osteocytter som ligger i lakuner.

Hvad karakteriserer intramembranøs ossifikation?

Mesenkymceller danner osteoblaster i ossifikationscenteret. De begynder at secerne ekstracellulær matrix, som mineralisrer

Hvad karakteriserer endokondral ossifikation?

Knogle anlægges som en bruskmodel af hyalinbrusk. Omdannelsen til knogle starter i det primære ossifikationscenter. Knogle fylder mere end brusk og brusken skubbes derfor sammen i septae (tynde plader eller søjler), som mineraliserer.


Rørknogle vokser yderlidere i længden ved hjælp af det sekundære ossifikationscenter (top og bund).


Knoglen vokser videre fra epifyseskriven, som er mellem de to ossifikationscentre.

Hvilke zoner består epifyseskiven af?

primær mod sekundær O-center
Reservebruskzonen - bruskdannelse
Proliferationszonen - bruskceller deler og arrangeres i søjler
Hypertrofieringszonen - bruskceller vokser i størrelse, forkalkning starter
Forkalkningszonen
Knogledannelseszonen 

primær mod sekundær O-center


Reservebruskzonen - bruskdannelse


Proliferationszonen - bruskceller deler og arrangeres i søjler


Hypertrofieringszonen - bruskceller vokser i størrelse, forkalkning starter


Forkalkningszonen


Knogledannelseszonen

Hvad karakteriserer den kortikale/kompakte knogle?

Den er ydre og meget kompakt, størst betydning som mekanisk støtte, der er kar i (haverske system)

Hvad karakteriserer den trabekulære knogle?

Meget metabolsk aktiv, ingen kar

Hvor findes marvhulen og hvad findes i den?

Den findes i midten af rørknoglerne.

Hvad karakteriserer ledbrusk?

Matrix, fibre og kondrocytter er ordnet, så de kan klare en kompression.

Matrix, fibre og kondrocytter er ordnet, så de kan klare en kompression.

Hvad karakteriserer tværstribet skeletmuskulatur?

Celler er meget lange og cellekerne ligger i kanten af cellen
Musklerne kan styres bevidst
Vækst sker ved at celler bliver større
Type I er aerobe
Type II er anaerobe

Celler er meget lange og cellekerne ligger i kanten af cellen. Der er flere cellekerner i hver celle.


Musklerne kan styres bevidst


Vækst sker ved at celler bliver større


Type I er aerobe


Type II er anaerobe

Hvordan er opbygningen af tværstribet muskelatur?

Rundt om musklen findes en bindevævshinde (epimysium). Musklen er opbygget af bundter af muskelfibre (fasicle), som er omringet af et fint bindevæv (perimysium). I disse bundter ligger muskelfibre (myofibriller, aktin og myosin), som er omringet af bindevæv der kaldes endomysium.

Hvad karakteriserer glat muskulatur?

Ikke tværstribet. Styres af det autonome nervesystem. Mindre celler med cellekernen i midten.
Vækst ved forøgelse af cellestørrelse og celledeling
Findes bla. i tarme mm. Det ser gult/hvidt ud
Findes også blodårer

Ikke tværstribet. Styres af det autonome nervesystem. Mindre celler med cellekernen i midten.


Vækst ved forøgelse af cellestørrelse og celledeling


Findes bla. i tarme mm. Det ser gult/hvidt ud


Findes også blodårer

Hvad karakteriserer hjertemuskulatur?

Tværstribet. Ikke kontrol over bevægelse. Har indskudsskiver, som gør at en impuls hurtigt kan sprede sig over hele hjertet. Central cellekerne

Tværstribet. Ikke kontrol over bevægelse, autonom. Har indskudsskiver, som gør at en impuls hurtigt kan sprede sig over hele hjertet. Central cellekerne

Hvilke nervesystemer findes i kroppen og hvor findes de?

Centralnervesystemet - Hjernen og rygmarven
Det periferere nervesystem - Nerver der går ud fra centralnervesystemet og løber i periferien

Hvilke former for nervesystemer findes der (ved brug af kroppen)?

Somatisk - bevidst


Autonomt - ubevidst

Hvordan er opbygningen af en neuron(nervecelle)?

Soma er cellens krop. Herfra udløber ét axon, som sender signalet fra cellen videre. Der udløber også flere dendritter, som øger overfladearel og derved muligheden for at modtage signaler fra andre celler. 

Soma er cellens krop. Herfra udløber ét axon, som sender signalet fra cellen videre. Der udløber også flere dendritter, som øger overfladearel og derved muligheden for at modtage signaler fra andre celler.

Hvad er de swanske celler og hvad laver de?

De omringer axonet og laver myelinskeden til neuronerne, som findes i PNS(periferere). Det muliggør en hurtigere transmission af signalet.

Hvad er de ranvieske indsnøringer?

Det er mellemrum i myelinsheet som er ca. 1mm brede. De er til for at axonet kan får næring og oxygen

Hvad er en motorisk endeflade?

Det er en forgreningen af axonet som sker til sidst. Denne overfører signalet til en muskelfiber.

Hvad hedder den hinde der sidder på bugvæggen?

Perietal peritoneum

Hvad hedder den bughinde der findes på organerne?

Mesenteriet

Hvad gør organerne blanke og glatte på overfladen?

Bughindevæske

Hvad hedder den hinde som tolvfingertarmen er ophængt i ?

Mesoduodenum (tolvfingertarmens mesenterie)

Hvad hedder den hinde som æggestokkene er ophængt i?

Mesoovarium

Nævn eksempler på knogler som ikke er skeletale knogler

Penisknoglen og tryneknoglen

Hvor findes ethmoid/siben (knoglen) henne?

Den findes mellem næse og mundhulerummet, hvor den former en grænse imellem de to

1: ventrale muslingeben


2: dorsale muslingeben


3: mediale muslingeben

Hvilke tre gange findes i næserummet og hvad hedder de?

Mest dorsalt ligger lugtegangen


Mest ventralt ligger åndedrætsgangen


I midten ligger sinusgangen

Hvor findes sipladen og hvad er dens funktion?

Den findes i sibenet (knogle). Den findes for at olfraktorsike nerver kan nå til hjernen

Hvad hedder de muskler der bevæger øjet?

Dorsal, ventral, medial og lateral rectus(øjemuskel)


Dorsal og ventral oblique


Retractor bulbi (trækker øjet tilbage)

Hvad hedder de muskler der findes omkring kæben?

Digastrucus (åbner kæbe)


Masseter (tygge)


Temporalis (tindingemuskel)


Pterygoids (vingemuskler)

Beskriv også væsentligste funktion for hver af hjernehalvdelene

Beskriv også væsentligste funktion for hver af hjernehalvdelene

Myelencephalon -> respiration og blodtryk
Metencephalon -> Cerebellum: balance og koordination, Pons: respiration
Mesencephalon -> Vej for fibre fra lillehjerne til den store hjerne (for hørelse og lugt)
Diencephalon -> regulering af nervesystem...

Myelencephalon -> respiration og blodtryk


Metencephalon -> Cerebellum: balance og koordination, Pons: respiration


Mesencephalon -> Vej for fibre fra lillehjerne til den store hjerne (for hørelse og lugt)


Diencephalon -> regulering af nervesystemet, autonome nervesystem. Indeholder hypofysen og epifysen.


Telencephalon -> Det somatiske nervesystem

Hvor findes hjernebjælken og hvad er dens funktion?

Den findes mellem højre og venstre side af forhjernen og fungerer som et link imellem de to.

Hvad er en nervestøttecelle?

En celle der findes i komplekst nervevæv(hjerne og rygmarv), hvis funktion er at give næring og bære affald væk fra neuroner

Hvad er axonhøjen?

Det sted hvor axonet forlader nervecellens krop

Hvad er en neuromuskulær enhed?

Det sted hvor et axon møder en muskelfibre og en stimuli fra axonet derfor får musklen til at kontrahere

Hvad karakteriserer sensor og motornerver?

Sensornerver bærer impulser til centralnervesystemet (CNS), mens motornerver bærer impulser væk fra CNS

Hvad er den hvide og den grå substans?

Hvid: axoner omgivet af myelinskeder


Grå: Nervecellerne

Hvor findes den længdegående fissur?

Mellem højre og venstre halvdel af telencephalon. Det er denne fissur der er med til at dele denne del af hjernen i de to halvdele.

Hvad er oligodendrocyter?

De celler der omringer neuroners axoner i CNS og laver myelinskeden

Hvilke folder findes i cerebrum og hvorfor er de der?

Gyri - forhøjning, som er omringet af sulci


Sulci - små fordybninger


Fissur - dybe sprækker
De er der for at der kan komme næring til alle neuronerne i hjernen.

Hvor mange dele er hver halvdel af cerebrum delt ind i?

4, hver del kaldes en kerne og hver har en specifik funktion i forhold til bevidste tanker og handlinger.

Hvad er funktionen af thalamus og i hvilken hjernehalvdel findes den?

Den skal bearbejde funktion fra sanseorganer og give informationen videre til cerebrum.


Findes i telencephalon

Hvad er funktionen af hypotalamus og i hvilken hjernehalvdel findes den?

Link mellem endokrint og nervesystem


Hjælper med kontrol af det autonome nervesystem


Det har en inflydelse på homøostase (at holde alle funktioner kørende ordentligt)


Findes i telencephalon

Hvad er funktionen af optic chiasma?

Det er synsnervens overkrydsning mellem højre og venstre hjernehalvdel. Først føres nerveimpulser til hjernen af kranienerve II (venstre øje til venstre del og højre øje til højre del) og dernæst føres signalet fra venstre til højre og højre til venstre af optic chiasma.

Navngiv de forskellige dele af hjernen og angiv hvor firhøjene og olfractory bulp findes. Hvad er funktionen af firhøjene?

Navngiv de forskellige dele af hjernen og angiv hvor firhøjene og olfractory bulp findes. Hvad er funktionen af firhøjene?

Firhøjende er kerner der modtager impulser fra sanseorganer og sender impulser til skeletmuskulaturens effektorneuroner.

Firhøjende er kerner der modtager impulser fra sanseorganer og sender impulser til skeletmuskulaturens effektorneuroner.

Hvad er funktionen af cebrospinalvæsken (CSF)?

Den beskytter CNS fra skader og giver næring til nervevævet i hjernen og rygmarven.

Hvilke hinder omringer hjerne og rygmarv?

Fra yderst til inderst


Dura mater - tyk, fast bindevævshinde. Beskyttende


Arachnoid mater - løsere bindevæv


Pia mater - løsere bindevæv, indeholder mange blodkar, som har forgreninger ind i nervevævet (omgivet af tynde bindevævsskeder)
Mellem arachnoid mater og pia mater findes cerebrospinalvæske, som beskytter og muliggør transport af nærings og affaldsstoffer

Hvor dannes cerebrospinalvæsken?

I plexus choroideus, som findes i loftet over tredje og fjerde hjerneventrikel og udfor de laterale ventrikler.

Hvad er specielt ved transporten af stoffer til hjernen?

Nervestøttecellerne omringer blodkapillærene, så de næsten bliver umulige at trænge igennem. Det gør at der kan være stor kontrol over hvilke stoffer der når nervecellerne og sikrer derved at der ikke sker skader i hjernen. De er dog let permeable overfor stoffer neuronerne skal bruge, f.eks. glukose

Hvad er hypofysens funktion og hvor findes den?

Den findes ventralt for hjernen (lige under).


Dens opgave er at secernere hormoner, som styrer og regulerer hormonproduktion i andre endokrine kirtler.

Hvad hedder den struktur rygmarven laver, når den deler sig i flere terminale ender?

Cauda equina

Hvad hedder det hul i kraniet som rygmarven bevæger sig ud igennem?

Magnum foramen

Hvad er en spinalnerve?

En nerve der bevæger signaler mellem rygmarven og kroppen

Hvad er invertebral foramen?

Det sted hvor spinalnerver forlader rygmarven igennem

Det sted hvor spinalnerver forlader rygmarven igennem

Hvad består rygmarven af?

En central kanal, hvor cebrospinalvæsken løber, grå og hvid substans. Den grå substans ligger som en "sommerfugl" i midten.

Hvad hedder de forskellige kranielle nerver og hvad er deres funktion?

Hvilke to komponenter har en spinalnerve?

Dorsal rod - bærer sensorfibre mod rygmarven. Efferente fibre fra cellerne synapser i den grå substans


Ventral rod - bærer motorfibre væk fra rygmarven

Hvad er en ganglion og hvor findes den?

Det er en samling af cellekroppe for sensoriske neuroner. Den findes i den dorsale rod af en spinalnerve få mm. fra marven

Hvad hedder det nervesystem der er aktivt under fight and flight?

Det sympatiske nervesystem

Hvad hedder det nervesystem der er aktivt når dyret er afslappet?

Det parasympatiske nervesystem

Hvad hedder den sæk hjertet ligger i?

Perikardium, tolaget

Hvor ligger hjertet?

I brusthulen, i mediastinum.


Vena cava vender mod dyrets højre side og toppen af hjertet vender opad.

Hvad hedder den skillevæg der deler hjertet i en højre og venstre halvdel?

Septum

Hvilke tre lag består væggen af hjertet af?

Endokardium (inderst)


Myokardium - hjertemuskel, denne er tykkere i venstre hjertekammer


Epikardium - former det inderste lag af perikardium

Hvad hedder de klapper der adskiller højre forkammer og højre ventrikel?

Trikuspidalklappen (tre klapper).

Hvad hedder de muskler der styrer klapperne der adskiller forkammer og ventrikel og hvordan er de hæftet til klappen?

De hedder papillær musklerne og er hæftet ved hjælp af tykke fibre (chordae tendinae)

Hvad hedder de hjerteklapper der findes mellem venstre forkammer og venstre ventrikel?

Bikuspidalklappen (to klapper)

Hvor mange klapper findes i åbningen til aorta og hvad kaldes de?

Tre halvmåneformede klapper (semilunar klapper) - Aorta klappen

Hvor mange klapper findes i åbningen til truncus pulmonalis? (lungearterien)

Tre halvmåneformede klapper - pulmonalklap

Hvad kommer ind i højre forkammer?

Vena cava (cranialis og caudalis)

Hvad kommer ud af højre ventrikel?

Truncus pulmonalis

Hvad kommer ind i venstre forkammer?

vv. pulmonalis (lungevener) 7-9 stk.

Hvad kommer ud af venstre ventrikel?

Aorta

Hvordan er mekanismen bag hjertets slåen?

Starter i sinusknuden (pacemaker), hvor der kommer en impuls fra nerver. Kontraktionen spreder sig over begge forkamre.


Signalet passerer fra forkamre til ventrikler ved Atrio-ventrikulær (AV) knuden. Impulserne sende via. Hiss'ke bundtner ned gennem septum, hvorfra signalet sendes fra septum til purkinjefibre, som spreder signalet over hele ventriklen og derved skaber en kontraktion af ventriklerne.

Hvad er funktionen af blod?

Bærer gasser, næring, affaldsstoffer og hormoner og enzymer.


Regulerer volumen af kropsvæsker (osmotisk balance), kropstemperatur, syre-base balance


Kan være med til at bekæmpe infektioner

Hvad er blodplasma?

Det er den flydende del af blodet, indeholder 90 % vand, det blodet transporterer,


Mineral salte (klorid og natrium)


Plasma proteiner (for store til at forlade blodet i kapillærer, hjælper med at holde osmotisk tryk i blodet)

Hvilke celletyper findes i blodet?

Erytrocytter(røde blodlegemer), Leukocytter(hvide blodlegemer, eneste med cellekerne) og Trombocytter(blodplader)

Hvad er funktionen af erytrocytter (røde blodlegemer) og hvordan kendes de?

At transportere ilt og kuldioxid. De indeholder hæmoglobin, har ingen cellekerne og en tynd membran, som gasser let diffunderer over. Stort overfladeareal i forhold til størrelse.
99 % af celler i blodet. Levetid 120 dage

At transportere ilt og kuldioxid. De indeholder hæmoglobin, har ingen cellekerne og en tynd membran, som gasser let diffunderer over. Stort overfladeareal i forhold til størrelse.


99 % af celler i blodet. Levetid 120 dage

Hvad er funktionen af neutrofile granolocytter?

Bekæmpelse af infektion og fagocytose af bakterier. Deres granula farves ikke særlig kraftigt, hvilket de kan kendes på.

Bekæmpelse af infektion og fagocytose af bakterier. Deres granula farves ikke særlig kraftigt, hvilket de kan kendes på.

Hvad er funktionen af eosinofile granolocytter?

De arbejder ved allergiske reaktioner, parasitinfektioner og kronisk inflammation. Deres granula farves af sure farvestoffer.

De arbejder ved allergiske reaktioner, parasitinfektioner og kronisk inflammation. Deres granula farves af sure farvestoffer.

Hvad er funktionen af basofile granolocytter?

Allergiske reaktioner, frigiver et stof der forhindrer at blodet koagulerer.

Allergiske reaktioner, frigiver et stof der forhindrer at blodet koagulerer.

Hvad er karakteristisk for alle leukocytter (hvide blodlegemer)?

De har en rolle i immunsystemet. De vandrer fra blodet ind i vævet og befinder sig derfor kun i blodet i kort tid.


De har en cellekerne

Hvad er funktionen af monocytter?

De er et forstadie til makrofager. De vandrer i blodkar og differentierer sig til makrofager.
Kan kendes på kernen, der er hestesko-formet

De er et forstadie til makrofager. De vandrer i blodkar og differentierer sig til makrofager.


Kan kendes på kernen, der er hestesko-formet

Hvad er funktionen af lymfocytter?

B-lymfocytter laver antistoffer
T-lymfocytter angriber det der kommer ind
Rund kerne med en lille fordybning fylder næsten hele cellen

B-lymfocytter laver antistoffer


T-lymfocytter angriber det der kommer ind


Rund kerne med en lille fordybning fylder næsten hele cellenHvad er funktionen af trombocytter (blodplader)?

De er vigtige når der er en blødning der skal standses og for vedligeholdelse af karvæggen

De er vigtige når der er en blødning der skal standses og for vedligeholdelse af karvæggen

Hvor laves de forskellige blodceller?

De fleste laves i knoglemarven(den røde) ud fra stamceller. T-lymfocytter vandrer til thymus, hvor de modnes færdig.


Blodplader dannes i megakarocytter, som er store celler med en kerne.

Hvad er de vigtigste funktioner af nyren?

Osmoregulering, fjerne affaldsstoffer og overskydende vand fra kroppen og så er den en endokrin kirtel, der secernerer et hormon.

Hvad hedder det sted på nyren hvor blodkar, nerver og urinleder kommer ind og ud?

Hilus (nyreport)

Hvad er kapslen?

Et beskyttende lag af fribrøst bindevæv der findes om nyren. Hvis nyren er sund, kan den let pilles af

Navngiv strukturene i nyren

Navngiv strukturene i nyren

Yderst: bark


Inderst: marv


Midterst: nyrebækken

Hvad hedder de blodkar der går ind/ud af nyreporten/hilus?

Arterie renalis, v. renalis

Navngiv strukturene i nephron (den funktionelle underenhed i nyren)

Navngiv strukturene i nephron (den funktionelle underenhed i nyren)

Hvad sker der i de forskellige dele af strukturene fra før?

Hvad sker der i de forskellige dele af strukturene fra før?

I glomerulus/karnøglen er der meget højt tryk, hvilket skubber væske og små molekyler ud af blodårene (ultrafiltration - 99% vand, 1% kemiske stoffer)
I det proximale snoede rør sker der en reabsorption af næringsstoffer (bla. glukose, natrium), det medfører at urinen koncentreres mere
Henleys slynge: ændrer ikke på koncentration, men der bliver mndre tilbage efter det ha rværet igennem slyngen.
Distale snoede rør: Små reguleringer alt efter kroppens behov. Kan reapsorbere salte og regulere pH.

Hvad hedder det krøs der holder urinlederne?

Mesoureter

Hvad hedder de blodårer der løber i lobus og lobulus?

Interlobare arterier/vener, interlobulære arterier/vener

Hvad er nyrelegemet?

Den Bowmanske kapsel og glomerulus/karnøglen

Hvad er blæretrekanten?

En trekant der dannes af indmundingen af de to urinledere og urinrøret

Hvilke dyr har en multipapillær nyre?

Drøvtyggere og svin. Der er derfor opsamlingskopper i nyrebækkenet


Svin har en mere flad og aflang nyre end andre dyr

Hvilke dyr har en multilobular nyre?

Okse

Hvad er specielt ved hestens nyre?

Den har et meget stort nyrebækken, som er T-formet

Hvilken af de tre kimblad er nyren udviklet af?

Mesoderm

Hvor ligger den del af nephron der står for opkoncentreringen af urinen?

I barken. Lille bark -> dårlig opkoncentration

Hvad hedder de to ringmuskler der findes i maven?

Mavemundens ringmuskel - overgang fra spiserør


Maveportens ringsmuskel - overgang til tarme

Benævn strukturene C og D og beskriv deres funktioner

Benævn strukturene C og D og beskriv deres funktioner

C: Lågbrusk - lukker af for struben(luftrøret) når dyret synker


D: tudbrusk - justering af stemmelæbers plica vocales (vigtige for produktion af lyd)

Hvad er bihuler?

Det er luftfyldt rum i en knogle i kraniet


Der findes to hos dyr (en hos hund)


Kæbehule og pandehule


Den i kæbehulen findes ved maxilla

Hvad hedder det sted hvor luftrøret deler sig i to?

bifurcatio trachea

Hvad er specielt ved luftrøret i grise og drøvtyggere?

At deres er en ekstra gren fra luftrøret, som fører til højre lunges forreste lap

Hvordan er opbygningen af stemmebåndet og hvor findes det?

Det er opbygget af slimhinde, der både har ligament og muskel tilknyttet


Det findes i den første del af larynx

Hvad er stemmebåndsligamentet?

Det er et ligament der er med til at danne stemmebånd. Det udspringer fra tudbrusk og strækker sig nedad for at hæfte på skjoldbrusken.


Består af elastisk bindevæv

Hvordan kommer ilten fra lungerne ud i blodet?

Bronchierne segmenteres og bliver mindre i diamter. Til sidst bliver de til bronchioler, som ikke længere har brusk i vægen, men en kraftigere muskel.


Bronchioler deler sig i alveolegange, som hver ender med 2-3 blindsække.


I blindsække findes lungealveoler og her sker udvekslingen.

Hvad hedder de fire lungelapper?

Hvordan er artsforskelle i forhold til lungelapper?

Spalter mellem lapper hos hesten er meget svage, mens de er tydligere hos drøvtyggere og svin


Hos svin og drøvtyggere kan man også se tydelige lobuli i lungeoverfladen


Hesten har som den eneste ingen lobus mellemste lap på højre lunge

Hvilke makroskopiske strukturer er vigtige for tilhæftning af hovvæggen til hovbenet?

Der er primære og sekundære lameller i hovkapslen, der hæfter sig til læderhudsvæggens lamellemer


Derudover er læderhudsvæggen fasnet direkte til hovbenet med kollagene fibre

Hvad sker der i læderhudskronen i hoven?

Der sker en længdevækst af hovvægen fra basalcellerne

Hvilke tre rygmarvsnerver findes til forbenet og hvilke funktioner har de?

Spolenerven (nervus radialis) - extensormuskler til albue-, forknæ- og tåled


Mellemnerven (nervus medianus) - forknæ og tåens flexormuskler


Albuenerven (nervus ulnaris) - forknæ og tåens flexormuskler

Hvilke rygmarvsnerver findes til bagbenet og hvilke funktioner har de?

Nervus femoralis - Extensors til knæled


Nervus saphenus - Sartoriusmusklen (inderside/forside af lår)


Nervus sciatic - Extensore af hofte, flexerer knæled (den største af de 4)


Nervus tibialis - Flexerer muskler på kaudal overflade af det nederste af benet og den plantare overflade af bagpoten/foden

Hvilke typer af reflekser findes der?

Monosynaptisk - kun en synapse (overgang fra sensor til motorisk i den grå substans i rygmarv)


Polysynaptisk - Flere synapser og brug af forbindelsesneuroner


Ubetinget - Man kan ikke tænke sig til at lade være


Betinget - Man kan tænke sig til at lade være med at udføre refleksen. F.eks. holde sin hold på en varm kogeplade, selvom refleksen er at fjerne den eller at holde på afføring
En refleks kan opfattes bevidst, hvor der sker en transmission af impulser langs den hvide substans til hjernen

Hvad er viscerale og somatiske nerver?

Viscerale sensor/motornerver - hører til hjerte, fordøjelse, respiration, urin og reproduktion


Somatiske sensor/motornerver - hudoverflade, muskler, led, øre og øje

Hvilke celler findes i et smagsløg?

Receptor (gustatory) og støttende (sustentacular) celler

Hvilke organer/systemer er aktive under hhv. det sympatiske og parasympatiske system?

Parasympatisk - langsommere hjerterytme og respiration, fordøjelse godt i gang


Sympatisk - Hjerterytme og respiration øges, blodkar til skeletmuskler udvides, glukosniveauet i blodet stiger, fordøjelse mindskes.

Hvordan detecteres lugte?

Kemiske substanser smelter ind i mucosa der dækker næsehulen. Receptorceller opfanger stoffer og deres axoner kombinerer med axoner fra hjernenerve 1 til hjernen gennem sibenet og sipladen.

Hvad karakteriserer cornae?

Ringe vaskularitet, mange sensor nerver, involveret i at fokusere lys på retina.

Hvad karakteriserer sclera?

Bindevæv og elastiske fibre (fortsættelse af dura mater), beskytter øjet og holder formen.


Venøst plexum til at dræne kammervæsken(hul)

Hvad karakteriserer choroidea?

God vaskularitet, forsyner alle indre strukturer


Mørkt pigmenteret - forhindrer at lyset forsvinder gennem øjenæble

Hvad karakteriserer tapetum lucidum?

Består af lys-reflekterende celler, ligger dorsalt for det punkt hvor den optiske nerve forlader øjet.


Giver nattesyn (godt udviklet i carnivore, ikke i mennesker og grise)

Hvad karakteriserer zonula cilliaris og corpus cilliare?

Corpus cilliara - Indeholder glat muskulatur


Sammen kontrollerer de tykkelse og form af linsen

Hvad karakteriserer iris?

Indeholder glat muskulatur, afgrænser pupilen


Indeholder pigmenterede celler der giver øjenfarven


Styres af kranielle nerve nr. 3


Regulerer mængden af lys der kommer ind i øjet

Hvad karakteriserer retina?

Består af mange lag. Fra choroidea


Pigmenteret lag - forhindrer lyset i at "flygte"


Fotoreceptorceller - stavceller (sort/hvid nattesyn) og tapceller (farvesyn)


Bipolære neuroner - samler information fra fotoreceptorceller


Ganglionceller - Axoner sender information fra tidligere lag videre med den optiske nerve (hjernenerve 2)

Hvad er funktionen af de Maibomske kirtler og hvor findes de?

De findes langs øjenlågets ydre kant og dens funktion er at beskytte og smøre den indre overflade af øjenlåget

Hvad gør de palpebrae muskler?

Bevæger øjenlåg

Hvad er funktionen af de tredje øjenlåg og hvilke kirtler findes i forbindelse med det?

At beskytte og fugte øjet.


Lacrimale kirtel - tårekirtel, fugter og beskytter overflade af øjet. Sekret fra disse render ud igennem punctum lacrimale ud i den nasolacriminale udførelsesvej


Hardske kirtel (svin, kvæg og hunde) - bidrager til smørende og beskyttende funktion af tårer

Hvad karakteriserer cavum tympani?

Det er dækket af en mucusmembran og er luftfyldt. Det har udgang til det eustachiske rør (direkte adgang til nasopharynx) og udligner trykket

Hvad karakteriserer trommehinden?

Den er en tynd hinde, der danner en skillevæg mellem den ydre øregang og cavum tympani


Den overbringer vibrationer fra lydbølger til høreknoglerne

Hvad er høreknoglernes funktion?

De overbringer vibrationer fra trommehinde til det indre øre

Hvad karakteriserer den benede labyrint?

Det er den der danner det hulrum den hindede labyrint ligger i. Den indeholder perilymph og har det runde og det ovale vindue, som linker den benede labyrint med mellemøret

Hvad karakteriserer den hindede labyrint?

Den indeholder sensor-receptorceller som responderer på lyd og bevægelse.


Indeholder endolymph

Hvad karakteriserer ductus cochlearis?

Den indeholder sensor-celler som danner Cortiske organ, som registrerer lyd og derved gør det muligt at høre

Hvad karakteriser utriculus og sacculus?

De forbinder buegange og ductus cochlearis


De indeholder hårsensorceller, som er omringet af en gele, som indeholder CaCO3


Holder balance ved stilstand

Hvad karakteriserer buegangene?

De indeholder hårsensorceller, som er omringet af en gele, som kaldes capula.


Det holder balance ved bevægelse


Hvor buegangene forbindes med utriculus hedder ampulla

Hvad gør den ceruminøse kirtel?

Producerer ørevoks, som beskytter mod skade og infektion i øret

Hvad gør tungebåndet?

Forbinder tungespidsen med mundhulegulvet. Der er to hos svin og kvæg

Hvor findes hungertitten og hvad er den?

Den findes på mundhulegulvet. Det er en udmunding fra spytkirtler. Den findes lige ved tungebåndet.

Hvilken type muskelfibre findes i tungen?

Tværstribede

Hvad er tungebensapperatet?

Det er en række knogler, som findes udfør den caudale del af tungen. De er med til at støtte og styre tungen og omkringliggende strukturer

Hvad hedder den membran der dækker gummerne?

Rodmembranen

Hvad hedder den struktur der er markeret her?

Hvad hedder den struktur der er markeret her?

Arcus palatoglossus

Hvad er funktionen af spyt hos kat og hund?

Hos kat+hund ingen enzymer -> ingen hjælp til nedbrydning


Termoregulering, det køler ned at slikke sig og når det fordamper fra tungen (hund mest)

Nævn væsentlige forskelle på brachydonte og hypsodonte tænder og nævn hvilke dyr der har hvad

Forskelle - B har meget kortere kroner og hele kronen er dækket af emalje. Har veludviklede rødder, mens H har meget korte rødder, lange kroner og overfladen er ikke kun dækket af emalje
Hypsodonte tænder findes hos dyr med hove

Forskelle - B har meget kortere kroner og hele kronen er dækket af emalje. Har veludviklede rødder, mens H har meget korte rødder, lange kroner og overfladen er ikke kun dækket af emalje


Hypsodonte tænder findes hos dyr med hove

Nævn eksempler på mekaniske og smagspapiller

Mekaniske


Papillae filiformes (meget dominerende, )


Papillae conicae (ikke i hest, store)


Papillae lentiformes (kun i drøvtyggere, flade, lenseformede)
Smags


Papillae fungiformes (små, afrundede knopper)


Papillae vallatae (ligger på rod, har set i svin)


Papillae foliatae (ikke hos drøvtyggere, mekanisk hos katte)Hvor findes rovtanden?

Det er p4(præmolar) i overmunden og m1 i undermunden. De er meget store og har en stor kontaktflade, modsat andre tænder hos carnivore

Hvor findes mandler og hvad er deres funktion?

De findes i væggen til pharynx/svælget. Det er lymfatisk væv og deres funktion er at beskytte dyret mod sygdomme.

Hvilken epitel og muskeltyper findes i spiserøret?

Flerlaget pladeepitel og glatte muskelfibre

Hvilke 4 lag (histologisk) består spiserøret af?

Fra lumen og udaf


Tunica mucosa (indfoldninger her)


Tela submucosa (bindevæv)


Tunica muscularis


Tunica serosa

Hvad er den store og den lille bue? (maven)

Den lille bue er den indre bue i maven (tænk maven er formet som et c), mens den store er den ydre

Hvad er svælgringen?

Det er lymfatisk væv, som er placeret i bindevævet i svælg- og mundslimhinden

Hvilke kirteltyper findes i maven og hvad er deres funktion?

I hele maven - Mukøse halsceller/goblet celler producerer mucus, som smører maden og beskytter den indre overflade af maven fra enzymer, så den ikke nedbrydes
I fundus


Hoved/chief celler - laver pepsinogen, der aktiverer pepsin


Parietalceller - Laver saltsyre (HCl), der sikrer et surt miljø, så pepsin kan virke effektivt

Hvad er mavegruber?

Det er steder i maven, hvor slimhinden er nedsænket i bindevævet. Kirtlerne udmunder i bunden af denne struktur.

Hvor udmunder pancreas-gangen og hvad er funktionen af bugspyt?

I duodenum


Bicarbonat, som neutraliserer syren


Enzymer


Proteaser - nedbrydning af protein


Lipaser - nedbrydning af fedt, aktiveres af galdesalte


Amylase - nedbrydning af stivelse

Hvad er de Lieberkünske krypter?

Det er steder hvor overfladeepitelet sænker sig ned i slimhindens bindevævslag. Findes mellem tarmvilli.

Hvad hedder det sted hvor tyndtarmen møder blindtarmen?

Ostium ileale

Hvilke kirtler findes i duodenum?

Brunners kirtler, fordøjelsesenzymer

Hvad hedder det lymfatiske væv der findes i tyndtarmen?

Peyerske pletter

Hvad findes inden i en tarmvilli?

Blodkapillærer


Lymfatiske kapillærer, som kaldes chylus ampul

Hvor udmunder galdegangen og hvad er galdens funktion?

Den udmunder i duodenum.


Indeholder galdesalte, som bruges i nedbrydning af fedt

Hvilke kirtler findes i tyktarmen?

Ingen der har med fordøjelse at gøre, men der findes mukøse/goblet celler, som secernerer mucus, der smører fæces når det kommer igennem

Hvad absorberes i tyktarmen?

Vand, vitaminer og elektrolytter

Hvad er leverens funktion?

Filtrering af blod og produktion af galde


Affaldsstoffer og nedbrydningsprodukter udskilles sammen med galden

Hvordan er leverens karforsyning?

Nutritiv - Blod fra leverarterien a. hepatica


Funktionel - Blod fra vena portae/leverens portåre vene (opstår bag lever ved forgrening af vener fra mave, tarm, bugspytskirtel og miltHvordan kan man vha. tandsæt kende forskel på hingst og hoppe?

Hvis en hest har hjørnetanden c1, er den med stor sandsynlighed en hingst. Kaldes derfor hingstetanden.

Hvad hedder det stykke mellem fortænder og præmolarer?

Laden/diastema

Hvad er ulvetanden?

En tand der kommer som P1, lille tand, fjernes ofte

Hvad er specielt ved hestenes fordøjelsessytem?

De kan ikke kaste op, da mavemundens ringmuskel er meget veludviklet. De har en stor blindtarm (bagtarmsforgærere)

Hvordan er forløbet af hestens tyktarm?

Højre ventrale tyktarm løber fra ostium ileale kranialt mod sternum, laver en drejning og bliver da til venstre ventrale tyktarm, som løber tilbage mod pelvis, hvor den laver endnu en drejning og bliver til venstre dorsale tyktarm som løber cranialt. Herefter laves endnu en drejning og det bliver til højre dorsale tyktarm, som så løber tværs over bughulen som tvær-tyktarm

Hvad hedder de papiller som findes på indersiden af koens kinder?

Papillae lentiformes

Hvad hedder den forhøjning/hævelse der er caudalt på tungen?

Torus linguae

Hvordan er overfladen i netmaven?

Der er flerlaget forhornet pladeepitel, der former netstrukturen. På gulvet er forhonede papiller

Hvordan er overfladen i vommen?

Der er mange forskellige papiller på overfladen, som tilpasser sig til foderet og er afhængige af alderen

Hvad er funktionen af den overflade der findes i vom og netmave?

Det skal beskytte mod skader fra det plantemateriale koen spiser og det nederste lag optager VFA'er.

Hvad er specielt ved koens tyktarm?

Den har colonslyngen (som et sneglehus) og en slyngning af ascending tyktarm.

Hvad er specielt ved grisens fordøjelsessytem?

Colonslyngen.


Fuldt tandsæt

Hvilke tre lag findes i arteriers og veners opbygning?

Tunica intima - endotel


Tunica media - glat muskulatur og elastiske fibre (tykt lag ved artierier, tynd ved vener)


Tunica adventitia - fibrøs ydre kappe
Vener har veneklapper

Hvordan er opbygningen af kapillærer?

De består af et enkelt lag af endotel celler, de har en lille diameter

Hvad er en anastomose?

En direkte forbindelse mellem to blodkar. Kan være vene-artie, vene-vene eller arterie-arterie

Hvad er specielt ved cirkulationen i fostre?

De har foramen ovala - åbning i septum i hjertet, så venstre og højre side er forbundt. Gør at blod ikke løber omkring lunger
Ductus arteriosus - forbindelse mellem truncus pulmonalis og aorta, så blod ikke løber i lunger
Ductus venosus - venøs shunt i leveren, som forbinder navlestrengen til vena cava

Hvad er funktionen af lymfesystemet?

Retunere overskydende væske til det cirkulerende blod via. vena cava


Fjerne bakterier og andre partikler fra lymfen (i lymfeknuderne)


Producere lymfocytter, som producerer antistoffer (immunsystem)


Transportere produkter af fedtnedbrydning

Hvad er ductus thoracicus og hvor opstår den?

Det er det vigtigste lymfatiske kar. Opsamler lymfe fra bughule, bækken og bagben.


Den opstår i bughulen og kaldes her cisterna chyli

Hvad hedder det kar der opsamler lymfe fra hoved og hals?

Ductus trachealis

Hvordan er lymfens vej til og fra en lymfeknude?

Knuden er bønneformet og i den mindste bue findes hilus


Afferente lymfekar transporterer lymfe til lymfeknuden og har forbindelse ved den store buede overflade


Efferente lymfekar udmunder fra hilus og transporterer lymfe væk fra lymfeknuden

Hvordan er opbygningen af en lymfeknude?

Den er omringet af en kapsel af fibrøst bindevæv. Mellem kapsel og knude findes trabekulært væv.
I knuden produceres lymfocytter og der findes mange fagocytotiske celler

Den er omringet af en kapsel af fibrøst bindevæv. Mellem kapsel og knude findes trabekulært væv.


I knuden produceres lymfocytter og der findes mange fagocytotiske celler

Hvad er funktionen af milten?

Lymfoidt organ


Lager for røde blodceller og blodplader


Fagocytotiske celler, der nedbryder røde blodceller


Filter for partikler og bakterier -> ødelægger dem


Produktion af lymfocytter

Hvad er funktionen af thymus?

Den producerer T-lymfocytter. Bliver mindre når dyret ældes

Hvilke to specifikke immunrespons findes og hvordan virker de?

Antistof-medieret immunrespons - Antistof produceres af B-lymfocytter. Når en speciel type antigen findes i kroppen, stimuleres B-lymfocytten til at producere et korresponderende antistof, som kombineres med antigenet og "neutraliserer" det
Celle-medieret immunrespons - T-lymfocytter genkender og ødelægger celler der ikke hører til i kroppen, eller celler som er blevet ødelagt af virusHvilke stimuli kan medføre en sekretion af hormoner?

Nerveimpuls


Andre hormoner (stimulerende, releasing)


Koncentration af kemiske stoffer (glukose i blod)


Feedback loopsHvilke hormoner secerneres ikke af endokrine kirtler?

Gastrin


Secretin (tyndtarm)


HGG (graviditet)


Erypthropoietin (nyrer)

Hvilke hormoner secernerer hypofysens to dele?

Forlap:


- TSH (virker på skjoldbruskkirtel)


- Væksthormon


- ACTH (virker på binyrebarken)


- Prolaktin (brystkirtler)


- FSH


- ICSH (testoteron)
Baglap:


- ADH (regulerer nyregangenes permeabilitet overfor vand)


- Oxytin (lægge mælk ned, gøre klar til fødsel)Hvilke hormoner secernerer skjoldbruskkirtlen?

Thyroxin (optagelse af ilt, normal vækst)


Calcitionin (mindsker mængde af calcium i blodet)

Hvilket hormon secernerer biskjoldbruskkirtlen?

Parathormon (calcium reapsorbtion fra knogler, optagelse af calcium)

Hvilke hormoner secernerer pancreas/bugspytkirtlen?

Insulin (glukose ned)


Glucagon (glukose op)


Somatostation (inhiberer de to andre)

Hvad er specielt ved pancreas?

Det er en mixet kirtel.


Exokrine kirtler til fordøjelse


De endokrine kirtler findes i lagerhansøerne

Hvilke hormoner secernerer æggestokkene?

Østrogen (forbereder parring)


Progesteron (fobereder og vedligeholder graviditet)


Relaxin (forbereder fødsel)

Hvilke hormoner secernerer testiklerne?

Testoteron (uvikling af kønsorganer, han-adfærd)

Hvilke hormoner secernerer binyrene?

Cortisol (glukose op, inflammation-respons ned)


Aldosteron (regulerer optagelse af Na+ og H+ i nyrene)


Sex-hormoner (seksuel adfærd)
Binyremarven ->


Adrenalin og noradrenalin (glukose op, hjerterymte op, blodkar udvides, fordøjelse mindskes

Hvilke tre lag består huden af og hvad findes i hvert lag?

Yderst er epidermis, der består af flerlaget pladeepitel, som hele tiden mistes på overfladen og fornyes fra bunden af laget.
Dermis - tæt bindevæv, kollagen og elastiske fibre, kirtler, hårsække, blodkar, nerver
Hypodermis - løst bindevæv og fedt, elastiske fibre

Hvilke 4 lag består epidermis af?

Stratum basale - Hvor nye celler laves ved mitose


Stratum granulosum - Celler flades ud og keratiniseres


Stratum lucidum - Celler mister cellekerne


Stratum corneum - Døde, flade, keratiniserede celler

Hvor findes talgkirtler og hvad er funktionen af dem?

De secernerer talg (fedtholdig, olieagtig substans, der fugter og beskytter overflade)
Halekirtler (dorsale overflade af basen af halen)


Glandula circumanales (ligger omkring anus, markering)


Analsækkirtler (lige for anus, giver lugt til afføring, markering)


Cirumorale kirtler (læber på katte)


Ørekirtler (ørevoks)


Meibomske kirtler (øjenlåg, fugter øjet)

Hvad er en mælkekirtel?

En forstørret svedkirtel, som secernerer mælk

Hvad er forskellen på et hårskaft og en hårrod?

Hårskaft ligger over overfladen, mens roden ligger i hårsækken

Hvordan dannes en hårssæk?

En samling af epidermale celler vokser ned i dermis, hvor det former en hårssæk over et stykke dermis, som kaldes hårpapil

Hvad er hårpapilens funktion?

Give blod og nerveforsyning til håret

Hvordan kan dækhåret løftes?

Vha. hårets glatmuskel

Hvilke tre former for hår findes der?

Dækhår (tyk, lang, stiv, vandtætte), uldhår(tynde, korte, bløde, isolerende) og følehår(tykke, stive, nerve, sensorisk information)

Hvordan er opbygningen af en trædepude?

De er dækket af tykt, pigmenteret, keratiniseret, hårløs hud. Overfladen er ru. Fedtvæv apsorberer stød. Der er svedkirtler der udmunder her.

Hvad er funktionen af kløer?

Beskytte de distale phalanges og give bedre greb i overflade. Hos katte bruges de som "våben".

Navngiv kun dem i venstre side

Navngiv kun dem i venstre side

Hvad er funktionen af periople/glasurlaget?

Det ligger over kronen og fortsætter under hornmaterialet. Det kommer med næring til hoven/kloven, så den kan vokse

Hvad består yverets ophængsapparat af?

Laminae laterales et medialis


Lamina medialis (i midten, kraftigere end det andet, flest elastiske fibre)

Hvordan er mælkens vej i yveret?

Alveoli, mælkegange i lobuli, mælkegange mellem lobuli, pars glandularis, pars papillaris, ductus papillaris og til sidst patteåbningen.

Hvad hedder den arterie der leder blod til yveret?

arterie pudentus externus

Hvilke typer af knogler findes der?

Rørknogler (marvhule i kroppen/diafysen)


Flade knogler (kranie, ribben, scapula)


Korte knogler (Carpal og tarsal knogler)


Irregulære knogler (ryghvirvler)


Sesamoid knogler (i led, ændre vinkel, mindske slid)


Luftfyldte knogler (kæbe og frontalbone)


Non-skeletal (penis og tryne)

Hvad betyder tubercle?

En udvækst på knoglen, hvor en muskel hæfter

Hvad betyder trochlea?

En struktur som en sene går over eller igennem


Ofte rille i knoglen

Hvad betyder kondyl?

Det sted på knoglen der er med i leddannelse

Hvad betyder foramen?

En åbning/passage ind i/igennem en knogle

Hvad betyder fossa?

En fordybning i knoglen

Hvad gør en sene?

Forbinder muskel til knogle

Hvad gør et ligament?

Forbinder knogle til knogle

Hvad er et synovialled?

En afbrudt knogleforbindelse, der forbindes med væskeholdige led. Tillader bevægelighed

En afbrudt knogleforbindelse, der forbindes med væskeholdige led. Tillader bevægelighed

Hvad er suturer?

Bindevæv der findes mellem knogler og holder dem sammen (uafbrudt led). Lidt eller ingen bevægelse


Nogle forbener med alderen


F.eks. knogler i kraniet

Hvad for en anden form for et uafbrudt led findes der?

Et led, som består af en brusskive af hyalinbrusk.


F.eks. i sternum


Nogle forbener med alderen

Hvad findes i ledhulen og hvor dannes det?

Synovia (ledvæske).


Det kommer fra blodkar i ledkapslen

Hvad er specielt ved ledbrusken?

Det er en hyalinbrusk, der har en meget glat overflade, så gnidningsmodstanden i leddet mindskes.

Hvad er forskellen på simple og sammensatte led?

Simple led findes blot mellem to knogler, mens et sammensat led har flere knogler involveret.

Hvilke former for ledtyper findes der (defineret ud fra ledoverflade)?

Led med plane ledflader - lille bevægelighed


Krumme led (ledhule i ledskål) - stor bevægelighed (stort i kugleled)

Hvilken ledtype findes mellem atlas og axis?

Synovialled. Drejer hovedet

Hvilke ledtyper findes mellem hvirvlerne?

Synovialled mellem processus articularis


Uafbrudte knogleforbindelser i form af discs (yderst formet bindevæv, inderst blød geleagtig grundsubstans)

Hvor findes nakkebåndet, hvad er specielt ved det og hos hvilke dyr findes det hos?

Det er et ligament der fæstner på axis og går til de forreste thorakalhvivler.


Det er meget elastisk og hjælper med at holde hovedet uden at det hæmmer bevægelse


Findes hos hest, svin og drøvtyggereCervicale(7)
Thoracale (13) - Høje torntappe, lavere ved højere nummer
Lumbale (7) - lange tværtappe


Cervicale(7)


Thoracale (13) - Høje torntappe, lavere ved højere nummer


Lumbale (7) - lange tværtappe

Hvad er forskellen på ægte og falske ribben?

Ægte fæstner på sternum, mens falske er parrede og forbundet med bindevæv

Hvor mange ægte ribben findes hos de forskellige dyr?

Hest og drøvtyggere - 8


Svin - 7


Carnivore - 9Hvilken ledtype er ribbenled og hvordan er de fæsnet til hvirvlerne?

Synovialled.

Synovialled.

Hvad er en menisk?

En bruskskive der delvist opdeler en ledhule. Giver ekstra styrke til leddet (knæ)

Hvad er et seneblad og hvor findes det?

Det er en sene, der er fladet ud, som findes ved flade muskler, f.eks. dem i bugvæggen.


De er også senerne der hører til lukkemuskler/ringmuskler

Hvor findes slimsække/bursaer og hvad er deres funktion?

De findes hvor sener passerer hen over knoglefremspring eller andre skarpe kanter og beskytter senen.


De er fyldt med ledvæske og deres vægge er opbygget som ledkapslen.

Hvad er en seneskede?

En bursa der går hele vejen rundt om en sene. Især ud for led med meget bevægelighed

Hvad er forskellen på intrinske og ekstrinske muskler?

Intrinske hæfter i den region den udfører et arbejde, mens ekstrine muskler forbinder to forskellige regioner af skelettet.

Hvilke muskler findes omkring hvirvlerne og hvad er deres funktion?

Dorsale side - extensormuskler/epaxile, extenderer rygsøjlen og tillader lateral flexion (modsat medial)


Ventrale side - flexormuskler/hypaxiale, flexerer nakke, hale og rygsøjle

Hvad er den mediale og laterale pterygoideus funktion og hvor findes de?

Findes i kæben, funktion er at lukke kæbe og flytte den fra side til side

Hvad gør de interne og eksterne ribbensmuskler og hvordan ligger de?

Interne ligger mellem hvert ribben (kranial overflade til caudal grænse) - expiration (mest passiv)
Eksterne ligger mellem hvert ribben (caudal til cranial grænse) - inspirationHvordan er opbygningen af diaphragma?

I midten ligger seneblad, rundt om dette findes muskler. Der er åbninger (hiatus) til aorta, spiserør og vena cava.

Hvordan er opbygningen af pungen?

Yderst- tynd lag hud


Underhudsbindevæv med glattemuskelceller - rynke pungen og mindske varmeafgivelse


Bindevævshinde/skedhinde omslutter de indre strukturer. Indvendigt beklædt med bughinde, hvor musklen musculus cremaster hæfterHVad er musculus cremasters og musculus dartos' funktion?

At regulere temperaturen i pungen ved at trække den mere op, eller lade den hænge mere ned.

Hvad hedder den bughinde der findes i pungen og hvordan er opbygningen af den?

Tunica vaginalis


Den består af to lag (Lamina parietalis yderst og L. visceraalis) og imellem disse er hulrummet cavum vaginale, som er en fortsættelse af sædstrengen.

Hvordan er den indvendige struktur af en testikel?

Under tunica vaginalis findes tunica albuginea som er en tyk kapsel af bindevæv, der inddeles i lobuli af bindevævsblade.
Hver lobuli indeholder to bugtede sædkanaler og leydigske celler, som producerer hanlige kønshormon.
De sædkanaler mund...

Under tunica vaginalis findes tunica albuginea som er en tyk kapsel af bindevæv, der inddeles i lobuli af bindevævsblade.


Hver lobuli indeholder to bugtede sædkanaler og leydigske celler, som producerer hanlige kønshormon.


De sædkanaler munder ud i rete testis, som fører til ductuli efferentes, videre til ductus epididymidis og til sidst til ductus deferens (sædlederen)Hvad findes i det sædproducerende epitel?

Spermatogene celler og støtteceller

Hvor oplagres og modnes sædceller?

I bitestiklens hale

Hvordan er opbygningen af en sædcelle?

Hovedet består af akrosom (mange enzymer, bryde hinde), ækvatorialsegmentet (hvor sædcelle fusionener med æg) og kernen (i midten)
Halen består af en hals, et mellemstykke (mitokondrier giver energi)

Hovedet består af akrosom (mange enzymer, bryde hinde), ækvatorialsegmentet (hvor sædcelle fusionener med æg) og kernen (i midten)


Halen består af en hals, et mellemstykke (mitokondrier giver energi)

Hvordan kommer blod, nerver og sæd til og fra testiklen?

Via. lyskekanalen (annulus inguinalis)

Hvordan kommer blodet til og fra testiklen og hvordan reguleres dets temperatur

A. testicularis og v. testicularis (fra aorta til vena cava)

Temp regueres med plexus pampiniformis, hvor venen er rundt om arterien og der derved laves et modstrømsprincip

A. testicularis og v. testicularis (fra aorta til vena cava)
Temp regueres med plexus pampiniformis, hvor venen er rundt om arterien og der derved laves et modstrømsprincip

Hvad hedder de accessoriske kønskirtler? Hvilke har de forskellige dyr?

Glandula ampulla (sidste del af sædleder, alle undtagen hest og svin)


Glandula vesicularis (sædblærer, ko, gris, hest), Prostata(alle)


Glandula bulbourethralis (laver slimprop, kat, gris, ko, hest)

Hvilke typer af penis findes der?

Fibro-elastisk - S-formet, svulmelegemer små, musculus retractor penis gør den stiv/afslappet


(drøvtyggere+svin)
Musculo-cavernøs - Store svulmelegemer gør penis stiv


(hingst, carnivore)Hvilke tre dele deles en penis op i?

Radix penis (roden hvor den fæstner)


Corpus penis


Glans penis


Hvad hedder det krøs der holder æggelederen?

Mesosalphinx

Hvad hedder det krøs der fæstner ovariet til børhornet?

Mesometerium

Hvilke dele deles livmoderen op i?

Børhorn (cornu uteri), børkrop(corupus uteri) og cervix

Hvad kommer før cervix (udefra?)

Først forgården, hvor urinleder munder ud og så vagina. De to er adskilt af jomfruhinden.

Hvilke to dele kan ovarium deles op i?

Bark(cortex, ægceller udvikles her) og marv(medulla).


Bark yderst, marv inderst. Omvendt hos hesten

Hvordan er follikeludviklingen?

Først primordialfollikel


Primær follikkel


Sekundær follikel


Tertiær follikel (æg færdig, frigives herfra når den brister)


Corpus luteum (det gule legeme)

Hvilke tre lag findes i uterus

Inderst - Endometrium (børslimhinden, fortykner og giver næring under graviditet)


Myometrium - glat muskel


Mesometrium

Hvordan er koens østrale cyklus, hvad sker i de forskellige dele?

Varer ca. 3 uger


Brunst/østrus (kort) - tertiære follikel vokser frem, ægløsning, østrogen


Mellembrunst/diøstrus (lang) - det gule legeme dannes -> progesteron. Ved slut "fader" det gule legeme og stigende østrogen fra follikel


Forbrunst/proøstrus - follikel udvikler sig, østrogen stiger

Hvad sker der hvis en ko bliver drægtig?

Fosteranlægget signalerer at koen ikke skal videre i mellembrunst. Det gule legeme fortsætter med at virke og progesteron dominerer

Hvor lang tid er en ko og en so drægtig?

Ko: 9 mdr


So: 3 mdr, 3 uger og 3 dageHvordan er en hoppes østrale cyklus og hvor længde er den drægtig?

Samme som ko. Forskel er at den østrale cyklus har pauser (anøstrus), så den kun er aktiv i forår og sommer
Drægtig 11 mdr.

Hvordan er hundens østrale cyklus og hvor længe er den drægtig?

Samme som ko. Anøstrale perioder, brunst hvert halve år
Drægtig i 63 dage