• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ik zou graag een ander gerecht krijgen.
I’d like to get a different dish.
Ons bezoek aan uw restaurant is niet waar we op gehoopt hadden.
Our visit to your restaurant was not what we were hoping for.
Ik heb niet genoten van mijn maaltijd, om eerlijk te zijn.
I didn’t enjoy my meal, to be honest.
We zijn erg tevreden met dat aanbod.
We’re very pleased with that offer.
De service had (niet) beter gekund.
The service could (not) have been better.
Ik zal u zo een nieuw gebakje brengen.
I will bring you a new pastry in a minute.
Ik zal met de kok praten en ervoor zorgen dat dit meteen wordt vervangen.
I will talk to the chef and have this replaced immediately.
We willen u graag een gratis maaltijd aanbieden.
We’d like to offer you a complimentary meal.
Wilt u een dessert van het huis accepteren?
Would you please accept a dessert on the house?
Mijn excuses voor de verwarring.
I apologise for the confusion.
Ik zal ervoor zorgen dat u een ander drankje krijgt.
I will make sure you get another drink.
Daar ben ik het mee eens! Dit vlees is helemaal niet gaar.
I agree! This meat is terribly undercooked.
Ik zal daar meteen voor zorgen.
I will take care of that right away.
Ik ben bang dat ik het daar niet mee eens ben. U heeft dit wel besteld.
I’m afraid I disagree. You did order this.
Ik wacht al meer dan 30 minuten op mijn drankje.
I’ve been waiting for my drink for over 30 minutes.
Dit bestek ziet er vies uit. Kunt u me een ander mes brengen?
This cutlery looks dirty. Could you bring me another knife?
Ik heb gevraagd om warme chocolademelk zonder slagroom.
I asked for a hot chocolate without whipped cream.
Ik geloof dat ik mijn biefstuk doorbakken heb besteld. Deze is rood.
I believe I ordered my steak well-done. This is rare.
Neemt u me niet kwalijk. Ik denk dat dit de bestelling van iemand anders is.
Excuse me. I think this may be someone else’s order.
Ik heb dit dessert niet besteld.
I didn’t order this dessert.
De serveerster heeft me het verkeerde drankje gebracht.
The waitress brought me the wrong drink.
Waarom zou iemand zo’n gemene reactie achterlaten?
Why would anyone leave a mean comment like this?
Ik was ongelofelijk in de war toen ik deze video had gekeken.
I felt incredibly confused after I watched this video.
Eerlijk gezegd ben ik best teleurgesteld. Het is zo’n saaie video.
To be honest, I’m rather disappointed. It is such a boring video.
Ik moest zo hard lachen dat de tranen over mijn wangen liepen.
I laughed so hard that tears were running down my face.
Door dit nieuws barstte ik in lachen uit.
This news made me burst out laughing.
Ik vind dit zo interessant dat ik er meer over wil weten.
I find this so interesting that I’d like to know more about it.
Ik kan niet geloven dat één persoon zoveel pech kan hebben.
I can’t believe how one person can have so much bad luck.
Het nieuws over de vermiste mensen heeft me echt geraakt.
The news about the missing people really touched me.
De documentaire was fascinerend om te zien.
The documentary was fascinating to watch.