• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aantekeningen maken
to take notes
afwezig
absent
beurt
turn
cijfer
mark
zich concentreren op
to focus on
diploma (hbo, universiteit)
degree
etui
pencil case
examen
exam
handschrift
handwriting
inleveren
to hand in
leerling
pupil
leren; onderwijzen
to teach
leuk vinden
to be into
liniaal
ruler
lui
lazy
mededeling
notice
oplossen
to solve
spieken
to cheat
streng
stern
taak
task
tellen
to count
verbeteren
to correct
zakken (voor); ergens niet in slagen
to fail
diarree
diarrhoea
flauwvallen
to faint
huisarts
GP
injectie
injection
krabben
to scratch
lichte
mild
opgenomen worden (in het ziekenhuis)
to be admitted to (hospital)
overgeven (formeel)
to vomit
overgeven (informeel)
to throw up
pil
pill
rusten
to rest
(het) rustig aan doen
to take it easy
spierpijn
muscle ache
therapie
therapy
uitslag
a rash
zeeziek
seasick
zonnesteek
sunstroke
zwak
weak
afdeling
department
afval
waste
arbeider
worker
baas
boss
bedienen
to operate
bedrijf
company
eerlijk; redelijk
fair
fabriek
factory
gezondheid
health
handel
trade
industrie
industry
inspecteren
to inspect
loon
wage
merk
brand
milieu
environment
proces
process
produceren
to produce
toepassen
to apply
vrijwilliger
volunteer
gieten; schenken
to pour
koor
choir
moskee
mosque
priester; pastoor
priest
ritueel
ritual
symbool
symbol
synagoge
synagogue
tempel
temple
traktatie
treat
uitvoeren
to perform
uitwisselen
to exchange
viering
celebration
wensen
to wish
zingen
to sing