• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kunt u me reisadvies geven, alstublieft?
Could you give me some travel advice, please?
Kunt u me vertellen welke bus naar Caerphilly gaat?
Could you tell me which bus goes to Caerphilly?
Dat is bus 20.
That would be bus 20.
Wanneer vertrekt de volgende bus?
When does the next bus leave?
Die vertrekt over 25 minuten.
It departs in 25 minutes.
Vanaf welk spoor vertrekt de trein?
Which platform does the train leave from?
De trein vertrekt van spoor 2.
The train departs from platform 2.
Waar moet ik uitstappen?
Where do I need to get off?
Stap uit bij Cardiff Queen Street.
Get off at Cardiff Queen Street.
Pardon, kunt u mij vertellen waar Queen Street is?
Excuse me, could you tell me which way Queen Street is?
Hoe kom ik bij het treinstation vanaf hier / daar?
How do I get to the train station from here / there?
Ik ben op zoek naar Queen Street. Ga ik de goede kant op?
I’m looking for Queen Street. Am I going the right way?
Sla linksaf en loop verder deze straat door.
Turn right and walk along the road.
Loop door totdat je een supermarkt op de hoek ziet.
Walk on until you see a supermarket on the corner.
Volg de weg het stadscentrum in en voorbij het kasteel.
Follow the road into the city centre and past the castle.
Je vindt Queen Street aan je linker- / rechterhand.
You’ll find Queen Street on your left / right.
Er is een parkeerplaats aan de overkant van de straat.
There’s a car park across the street.
Ik zie een grijze kerktoren voor me.
I can see a grey church tower ahead of me.
Ik loop langs een rivier.
I’m walking along a river.
Het voetbalstadion staat achter me.
The football stadium is behind me.
Shae houdt van films.
Shae is into films.
Ze geeft niet veel om films.
She doesn’t care much for films.
Er is niets waar ze meer van houdt dan zingen.
There’s nothing she loves more than singing.
Paul, wiens grootste passie muziek is, is gitarist.
Paul, whose greatest passion is music, is a guitarist.
Hij is ook gefascineerd door geschiedenis.
He’s also fascinated by history.
Hij is gek op geschiedenis.
He is keen on history.
Shae kan rondleidingen niet uitstaan.
Shae can’t stand tours.
Ik ben (niet) erg gek op museums.
I’m (not) very fond of museums.
Ik vind het leuker om bezienswaardigheden te bekijken.
I prefer sightseeing.