• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Mijn naam is Kaya van de Cape Town Carnival organisatie.
My name is Kaya from the Cape Town Carnival organisation.
Ik geloof niet dat we elkaar al kennen. Ik ben Kaya.
I don’t think we’ve met. I’m Kaya.
Bedankt voor uw tijd.
Thank you for your time.
Ik hoop u daar te zien.
I hope to see you there.
Het was leuk u te ontmoeten.
It was a pleasure meeting you.
Bedankt dat u me kon ontmoeten.
Thank you for meeting with me.
Wat brengt je hier vandaag?
What brings you here today?
Ik zou graag met u spreken over de attracties.
I would like to speak to you about the attractions.
We vroegen ons af of u zou willen deelnemen aan het carnaval.
We were wondering if you would take part in the carnival.
Zou je met ons mee willen doen?
Would you care to join us?
Ik zou u graag willen uitnodigen om naar de optocht te komen kijken.
I would like to invite you to watch the parade.
Ik zou graag willen, maar ben bang dat ik niet kan.
I’d love to, but I’m afraid I can’t.
Wanneer is het? Ik zal in mijn agenda kijken.
When is it? I will check my diary.
Bedankt voor de uitnodiging.
Thank you for inviting us.
Ik denk dat er een fout is gemaakt.
I think there has been a mistake.
Dit spijt me ontzettend.
I’m really sorry about this.
Maak je niet druk.
Don’t worry about it.
Het is niet jouw schuld.
It’s not your fault.
Kun je (me) vertellen wat er aan de hand is?
Can you tell me what’s the matter?
Heb je enig idee wie het gedaan heeft?
Do you have any idea who did it?
Ik ken degene (niet) die het gedaan heeft.
I (don’t) know the person who did it.
Hoe zag de dief eruit?
What did the thief look like?
Hij had zwarte kleding aan en een capuchon op.
He was wearing black clothes and had a hood on.
De crimineel was mannelijk en rond de 30 jaar oud.
The criminal was male and about 30 years old.
Ik heb iemand zien inbreken in een huis.
I saw somebody break into a house.
Mijn paspoort is gestolen uit mijn hotelkamer.
My passport has been stolen from my hotel room.
Het gebeurde gisteravond rond 9 uur.
It happened last night at about 9 p.m.