Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Andningsorganens anatomi och fysiologi hos barn

Ett litet barn har en mjuk bröstkorg - ventilerar mest i de nondekliva lungdelarna. •  Det lilla barnet andas mest genom näsan. •  Revbenen är mer horisontalställda - ökar ej tidalvolymen (VT) - ökar istället andningsfrekvensen (AF) •  Det nyfödda barnet har en liten VT (10 ml/kg kroppsvikt jfr 500 ml hos en vuxen man)


Sover c:a 20 tim/dygn varav 80% i REM sömn. Då minskad muskeltonus och sänkt funktionell residual kapacitet (FRC) -> •  Lungans elasticitet liten vid födelsen -> -> Stor closing capacity, som överskrider FRC -> Airway closure vid full exspiration • 


Har hälften antal muskelfibrer typ I jfr en vuxen -> Större risk för svaghet i diafragma, vilket ökar andningsarbetet. •  Hjärta och andra organ proportionerligt rel stora -> mindre plats för lungorna.

.

.

,

,