• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back

5 frågor att ställa till en person som har problem med dyspné:

1. PÅ VILKET SÄTT upplevs andningen?
2. HUR OFTA uppkommer dyspnén?
3. HUR INTENSIV OCH LÅNG är den?
4. SMÄRTSAM?
5. PÅVERKAR den patientens vardag?

5 kliniska observationer på en person som har problem med dyspné:

1. FREKVENS - regelbunden eller ojämn
2. ANDNINGSLJUD - susande? pipane? rosslig?
3. HOSTA ELLER SLEM - svårt att hosta upp slem?
4. HUDFÄRG - blek? röd? cyanotisk?
5. MUSKULATUR - tar patienten hjälp av någon annan muskulatur är bröstkorgen när hen andas? nacke? hals? axlar?

Sår på vänster fot, svart och nekrotiskt, kraftiga smärtor och vänster underben känns kallt.
Vilken typ av sår samt 3 omvårdnadsåtgärder vid den här typen av sår:

ARTERIELLT BENSÅR
1. AKTIVITET OCH RÖRELSE - sätter igång blodcirkulation och syreupptagning
2. OMLÄGGNING - av såret ska ske regelbundet, ta bort nekrosvävnad och håll såret torrt.
3. NÄRINGSRIK KOST + RÖKSTOPP - hjälper till att bygga upp ny vävnad

4 omvårdnadsåtgärder vid trycksår:

1. MADRASS - specialmadrasser för trycksår t.ex luftmadrass
2. LÄGESÄNDRINGAR - ta hjälp av en vändskiva för att hålla koll på att patienten byter läge och av kuddar för att fördela trycket
3. HUDEN - torr, mjuk och smidig
4. SÄNGKLÄDER - rena och torra, gärna ett glidlakan så att patienten lättare kan ändra läge själv

4 förberedande åtgärder att göra innan blodtrycksmätning:

1. INFORMERAR PATIENTEN - om vad som ska hända och varför
2. KOLLAR UTRUSTNINGEN - så att den är hel och ren
3. VILA 10-15 min innan mätning
4. INGA BEN I KORS
5. TYST

Beskriv kliniska observationer gällande puls, dvs VAD du bedömer samt orsaker til ev avvikelser i bedömningen:

1. FREKVENS? 60-80 slag/min = normalt
2. HÖG PULS? orsakas av fysisk aktivitet, stress, läkemedel, oro


LÅG PULS? vältränade personer har ofta låg vilopuls, <50 kan bero på en inre blödning
3. RYTHM? - regelbunden? oregelbunden kan tyda på t.ex FF eller arytmier
4. STARK/SVAG? vätskeförlust och blödningar kan göra pulsen svagare
5. BLTR - påverkar pulsen

Allmänna råd att ge till personer som har problem med illamående:

1. FRISK LUFT - vädra och undvik starka dofter
2. UNDVIK kryddad och stekt mat vilket kan påverka illamåendet
3. MUNVÅRD - skölj munnen efter måltid
4. MINDRE PORTIONER - oftare
5. RÄTT SITT/LIGGPOSITION - för att ventilera lungorna

6 konsekvenser vid sömnstörningar:

1. TRÖTTHET
2. ORKESLÖS
3. NEDSTÄMDHET
4. KONCENTRATIONSVÅRIGHETER
5. RUBBAD dygnsrytm
6. FÖRSÄMRAD REAKTIONSTID
7. MINNESPROBLEM
8. MINSKAD MOTIVATION
9. SÄNKT IMMUNFÖRSVAR
10. SÄNKT SMÄRTTRÖSKEL
11. FÖRSÄMRAT LOGISKT TÄNKANDE

4 konsekvenser som kan uppstå i samband med orörlighet/sängläge/inaktivitet:

1. URINRENTETION OCH UVI - pga att blåsan ej kan tömmas ordentligt i liggande läge, kvarvarande urin gör det möjligt för bakterier att växa och föröka sig
2. TARMPERISTALTIKEN - minskar och förstoppning kan uppstå
3. OSTEPOROS - kan uppstå pga att kroppen inte utsätts för tyngdkraften vilket gör skelettet mer skört
4. TRYCKSÅR

5 omvårdnadsåtgärder som gör att patienten får mer energi via kosten:

1. E-KOST = mindre portioner men med samma mängd energi
2. NÄRINGSDRYCKER
3. MELLANMÅL
4. HELHETEN omgivning
5. APTITLIGA PORTIONER

5 omvårdnadsåtgärder vid dyspné:

1. KROPPSSTÄLLNING - om patienten intar en framåtlutande sittställning i liggande eller stående läge så kan andningen underlättas
2. BEHÅLL LUGNET - tala lugnt
3. FRISK LUFT
4. sängliggande patienter - höj huvudändan och stötta upp armarna med kuddar samt en kudde under knävecken
5. DJUPA ANDETAG
6. KLÄDER - lossa åtsittande kläder

5 omvårdnadsåtgärder vid sväljningssvårigheter:

1. SITT UPPRÄTT
2. ISBIT - att suga på för att stimulera sväljreflexen
3. KONSISTENS PÅ MATEN - tjockare/tunnare?
4. TEMP. PÅ MAT - kallare mat kan vara enklare att svälja
5. SMÅ MÅLTIDER - ofta
6. M. HJÄLP AV LOGOPED - lära sig olika sväljtekniker
7. REN MUNHÅLA

6 åtgärder som kan förbättra patientens sömnvanor:

1. BRA DYGNSRYTM - regelbundna tider
2. AVSLAPPNING - gärna efter fysisk aktivitet
3. REGELBUNDNA MÅLTIDER - undvik socker och fett på kvällen
4. "SPARA ENERGIN" - dvs använda den energi som finns till att göra saker som tillför något emotionellt eller kognitivt = sömnbehovet stärks
5. VILA EJ MER ÄN 30 MIN - på dagen
6. GÅ UPP UR SÄNGEN - om du ej somnat inom 15-20 min för att förhindra att sängen förknippas med ångest och press

5 omvårdnadsåtgärder vid förstoppning:

1. ANPASSA KOSTEN - torkad frukt, fibrer2. REGELBUNDNA MÅLTIDER
3. VÄTSKA
4. FYSISK AKTIVITET
5. TRÄNING AV MUSKELKOORDINATION - att lära sig kontrollera och samordna musklerna i bäckenbotten
6. TARMSKÖLJNING (i värsta fall)5 saker att tänka på vid matning:

1. PRESENTERA maten
2. VAR LUGN
3. RÄTT TAKT OCH STRL på tuggorna
4. ÖGONKONTAKT
5. BRA SITTSTÄLLNINGGränsvärden för ett optimalt bltr?

<120/<80

5 st förberedande åtgärder vid bltr-mätning:

1. VILA 3-5 MIN innan
2. RAKA BEN I GOLVET (vid sittande)
3. Armen i höjd med <3
4. Inga stasande plagg ovan manchetten
5. tyst mätning
6. rätt strl på manchetten

6 faktorer som kan påverka kroppstemperaturen:

1. BLODFLÖDET
2. MUSKELAKTIVITET
3. SETPOINT - när temp uppfattas som för varm så sjunker setpoint och kroppen stimuleras att avge värme + tvärtom
4. LÄKEMEDEL
5. PATIENTENS ÅLDER
6. HORMONER - vid ägglossning höjs kroppstemp6 omvårdshandlingar som är lämpliga vid feber:

vid köldfas: stötta patienten och värm t.ex genom att ge hen filtar
vid platåfas: kompensera för ökad metabolismm, VÄTSKA, ej för svalt i rummet
vid avtagande fas: VÄTSKA OCH SALT och rena lakan, vädra!

3 omvårdnadsåtgärder som kan minska ödem och förbättra sårläkning:

1. LINDA
2. KOMPRESSIONSSTRUMPOR
3. HÖGLÄGE och TRAMPANDE FOTRÖRELSERBeskriv hur en ankel/armtrycksmätning går till:

- Mät det systoliska armtrycket med en doppler
- Mät det systoliska ankeltrycket (på samma sätt fast fotleden får agera arm)
ankeltryck/armtryck = ankelarmtrycksindex
<0.8 = normalt
OBS: felvärden kan ges vid diabetes

3 omvårdnadsåtgärder vid arteriellla bensår:

1. Näringsrik kost


2. Aktivitet (om möjligt)


3. Omläggning, såret ska hållas torrt och ev nekros ska tas bort


4. Lindning (om läkare ordinerar)

4 möjliga orsaker till förstoppning:

1. sjukdomar i mag och tarmkanalen


2. läkemedel


3. funktionell förstoppning (förklaring kan ej hittas)


4. sekundärt till andra sjukdomar

3 råd att ge för att undvika UVI:

1. Inte använda tvål när underlivshygienen sköts


2. Drick mycket vatten (bakterier trivs bäst i mörk urin)


3. Torka framifrån och bak vid toabesök för att undvika att e.coli kommer in i urinröret och orsakar UVI (gäller kvinnor)

3 behandlande och rehabiliterande funktioner som sömnen har:

1. Stresshormonerna minskar (pulsen och bltr sänks)
2. Immunsystemet arbetar bättre
3. utsöndring av uppbyggande hormoner ökar
4. vi bearbetar och organiserar det vi lärt oss under dagen

Beskriv feberns tre faser samt 2 omvårdnadsårgärder vid varje fas:

1. Köldfasen -främmande ämnen och cytokiner frisätts vilket leder till att setpoint höjs och kroppen ställer in sig på att höja temperaturen samtidigt som blodkärlen drar ihop sig för att behålla värmen


- Höj kroppstemp med t.ex filtar och stötta då det lätt uppstår oro i denna fas
2. Platåfasen - temperaturen ligger nu på förhöjd nivå


- kompensera den ökade metabolismen och DRICK


3. Avtagandefasen - när immuncellerna oskadliggjort de främmande ämnena eller när patienten fått temperatursänkande medel så återgår setpoint till normal nivå, värmeavgivande mekanismer stimuleras


- rena lakan , vädra och tvätta patienten

3 problem som kan uppkomma från muskler och leder vid långvarig inaktivitet:

osteoporos - benskörhet, skelettet utsätts inte för dagliga "stötar" vilket leder till att det blir svagare
kontrakturer - bindväven blir mer fast och mindre elastisk, ledkapseln styvare och musklerna blir kortare.
muskelmassan minskar

4 orsaker till varför trycksår uppkommer:

FUKT & VÄRME
INAKTIVITET
DÅLIG KOST
DÅLIG CIRKULATION

Vilka ämnen är nödvändiga för en vuxen människa att få i sig dagligen samt ge 2 exempel av varje.

Proteiner - ägg, kött
Fett - avokado, smör, fet fisk
Kolhydrater - bröd pasta

nämn 4 komplikationer som kan uppstå pga inaktivitet när det gäller urinvägarna:

Om blåsan ej töms ordentligt så stannar det kvar resurin i blåsan där det lätt bildas bakterier, vilket kan leda till:
UVI
Njurbäckeninflammation
Urosepsis (blodförgiftning som utgår från urinvägarna)

Värmeavgivning från kroppen sker med 4 mekanismer, vilka?

Strålning - värmen strålar via hudens ytliga blodkärl
Ledning - värmen förflyttas i form av energi mellan molekyler, föremål eller vätska
Avdunstning - vatten överegår i ånga
Konvektion - den varma luft som omger oss stiger uppåt och ersätts av omgivningens kallare luft

Nämn 5 ARTÄRER på kroppen när du kan känna pulsationer samt VAR dessa sitter:

1. Arteria femoralis (HÖFTBENET)
2. Arteria radialis (HANDLEDEN)
3. Arteria carotis (HALSEN)
4. Arteria brachialis (ARMVECKET)
5. Arteria temporalis (TINNING/ÖRA)

4 faktorer som kan vara orsaken till undernäring:

förändringar i mag och tarmkanalen
sjukdomar t.ex demens eller depression
nedsatt munhälsa
nedsatta sensoriska funktioner

Nämn några av sömnens behandlande och rehabiliterande funktioner:

det som vi lärt oss under dagen bearbetas och organiseras
stresshormonerna minskar
immunsystemet aktiveras
utsöndring av uppbyggande hormoner aktiveras