• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/120

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

120 Cards in this Set

 • Front
 • Back
clumsy
onhandig
faulty
defect
landfill
afvalberg; gestort afval
responsible
verantwoordelijk
desire
wens; verlangen
achievement
prestatie
to afford
zich veroorloven
aim
doel
appealing
aantrekkelijk
to attain
bereiken
conservation
(natuur)behoud
to deserve
verdienen
either … or
of … of
emission
uitstoot
to enable
in staat stellen
to estimate
schatten
gesture
gebaar
to negotiate
onderhandelen
profit
winst
to request
vragen (om); verzoeken
to require
vereisen
revenue
opbrengst; inkomsten
scheme
plan; programma
second-hand shop (UK); thrift store (US)
kringloopwinkel
to suspend
opschorten
sustainability
duurzaamheid
to swap
ruilen
vet (afkorting van ‘veterinary surgeon’)
dierenarts
virtually
vrijwel
worn-out
versleten
content
inhoud
coverage
verslaggeving
current affairs
actualiteiten
to gather
verzamelen
impartial
onpartijdig
news anchor
nieuwslezer
ability
vermogen
access
toegang
addictive
verslavend
compelling
fascinerend; onweerstaanbaar
to conduct
uitvoeren
to contribute
bijdragen
deliberately
opzettelijk
development
ontwikkeling
to disrupt
verstoren
to distrust
wantrouwen
editor
redacteur
to experience
ervaren; ondervinden
factual
feitelijk
incredibly
ongelooflijk
issue
kwestie; probleem
to participate in
deelnemen aan
previous
eerder; voorgaand
recommendation
aanbeveling
reward
beloning
science
wetenschap
source
bron
subscription
abonnement
to suspect
vermoeden
to achieve
bereiken
disease
ziekte
to divide (into)
(in)delen; verdelen (in)
exceptional
buitengewoon
gap
gat; kloof
indigenous
inheems, oorspronkelijk
people; peoples
volk; volkeren
population
bevolking
to address (a problem)
(een probleem) aanpakken
to affect
beïnvloeden
attention
aandacht; zorg
aware
bewust
dental
tandheelkundig; met betrekking tot het gebit
disadvantage
nadeel
to elect
kiezen
equality
gelijkheid
hazard
gevaar
lack
gebrek; tekort
mistreatment
slechte behandeling; mishandeling
native
oorspronkelijk; in het land zelf voorkomend
to occur
gebeuren; aangetroffen worden
offensive
beledigend
oral
mondeling; mond-
poor
slecht
prejudice
vooroordeel
proper
juist; gepast
reconciliation
verzoening; vereniging
reduction
vermindering
risky
risicovol; gevaarlijk
skilled
bekwaam; vakkundig
worthwhile
zinvol; de moeite waard
artificial intelligence
kunstmatige intelligentie
to mimic
imiteren; nabootsen
to replace
vervangen
to track
volgen; opsporen
resource
(hulp)bron; grondstof
altitude
hoogte
applicable
van toepassing
calculation
berekening
coincidence
toeval
to collide
botsen
consequence
gevolg
to contaminate
vervuilen
debris
puin; brokstukken
density
dichtheid
to determine
bepalen; vaststellen
drag
weerstand
engineer
technicus; ingenieur
galaxy
sterrenstelsel
judgement
oordeel
juror
jurylid
to launch
lanceren
offence
misdrijf
orbit
baan (van planeet)
records
bestanden; gegevens
risky
risicovol; riskant
sensible
verstandig
solar power
zonne-energie
trace
spoor
traffic congestion
verkeersopstopping; filevorming
(un)manned
(on)bemand