• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(al)though
hoewel
annually
jaarlijks
to appreciate
waarderen
attitude
houding
bin
afvalbak
circumstances
omstandigheden
clumsy
onhandig
to connect
verbinden
to counsel
advies geven
to encourage
aanmoedigen
to experience
ervaren; meemaken
faulty
defect
to join
lid worden van
landfill
afvalberg; gestort afval
main
belangrijkste; voornaamste
to overcome
overwinnen
to prevent
voorkomen
to purchase
(aan)kopen
to reach out
benaderen; contact leggen
to respond
antwoorden; reageren
responsible
verantwoordelijk
rough
moeilijk
sustainable
duurzaam
to tackle
aanpakken
wage(s)
loon
adult
volwassene
amount
hoeveelheid
to apply for
zich aanmelden bij
to be aware (of)
zich bewust zijn (van)
to come across
tegenkomen
confusion
verwarring
consequence
gevolg
to contain
bevatten
content
inhoud
coverage
verslaggeving
current affairs
actualiteiten
decision
beslissing
encounter
ontmoeting
to ensure
garanderen
environment
omgeving
to gather
verzamelen
to go viral
een succes worden op internet; snel verspreid worden op internet
grade
cijfer (voor schoolwerk)
headline
(kranten)kop
impartial
onpartijdig
news anchor
nieuwslezer
on purpose
met opzet
reliable
betrouwbaar
subscriber
abonnee
to take sides
partij kiezen
to achieve
bereiken
advantage
voordeel
aim
doel
competitor
concurrent
custom
gewoonte
development
ontwikkeling
disease
ziekte
to divide (into)
verdelen (in)
exceptional
buitengewoon
gap
gat; kloof
indigenous
inheems, oorspronkelijk
injury
verwonding; blessure
intention
bedoeling
journey
reis
people; peoples
volk; volkeren
policy
beleid
population
bevolking
to protect
beschermen
to require
nodig hebben
resources
middelen
settler
kolonist
significant
belangrijk; veelbetekenend
straightaway
onmiddellijk
surgery
operatie
tight
hecht; strak
aircraft
vliegtuig
artificial intelligence
kunstmatige intelligentie
benefit
voordeel
to calculate
berekenen
collision
botsing
competitor
concurrent
to complement
aanvullen
to crash
neerstorten; verongelukken
defunct
defect; buiten werking
destruction
verwoesting; vernietiging
failure
storing
to gain
(ver)krijgen; behalen
gravity
zwaartekracht
insurance
verzekering
junk
rotzooi; schroot
to malfunction
defect raken; uitvallen
to mimic
imiteren; nabootsen
(it’s a) pity
(het is) jammer
to redirect
van richting veranderen; omleiden
to replace
vervangen
to reveal
verklappen; onthullen
rocket
raket
surface
oppervlak
to track
volgen; opsporen
waste
afval