• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
有趣
youqu
必要
biyao
始终
shizhong
聚精会神
jujing huishen
不时
bushi
鼓掌
guzhang
研究所
yanjiusuo
戏剧
xiju
种类
zhonglei
喜爱
xi'ai
代表
daibiao
专门
zhuanmen
批评
piping
国都
guodu
政治
zhengzhi
中心
zhongxin
纷纷
fenfen
演出
yanchu
吸取
xiqu
长处
changchu
显著
xianzhu
歌剧
geju
舞剧
wuju
话剧
huaju
舞(蹈)
wudao
武打
wuda
配合
peihe
道具
daoju
舞台
wutai
kao
表情
biaoqing
动作
dongzuo
观众
guanzhong
联想
lianxiang
鞭子
bianzi
quan
天下
tianxia
服装
fuzhuang
采用
caiyong
样式
yangshi
角色
juese
sheng
dan
jing
chou
武将
wujiang
幽默
youmo
滑稽
huaji
zhuang
含义
hanyi
忠义
zhongyi
奸诈
jianzha
正直
zhengzhi
脸谱
lianpu
剧目
jumu
chu
近年
jinnian
声誉
shengyu
xiang