• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Have party
Parti vermek
Go for walk
Yürüyüş yapmak
Eat out
Dışarıda yemek
Shopping mall
Alışveriş merkezi
Watch movie
Film izlemek
Chit-chat
Sohbet etmek
Busy
Meşgul
Come over
Uğramak
Romance
Aşk filmi
Comedy
Komedi
Sci-fi movies
Bilim kurgu
Thriller
Heyecan/korku filmi
Excuse
Mazeret bildirmek
Feel
Hissetmek
Have to
Zorunda olmak
Invitation
Davet
Would you like?
İster misin?
Go out of city
Şehir dışına çıkmak
Visit relatives
Akrabaları ziyaret etmek
Play computer games
Bilgisayar oyunu oynamak
Go shopping
Alışveriş yapmak
Phisically
Fiziksel olarak
Barbecue
Izgara
Picnic
Piknik
Birthday party
Doğum günü partisi
Nature walking
Doğa yürüyüşü
Bicycle race
Bisiklet yarışı
Classmate
Sınıf arkadaşı
Study exam
Sınava çalışmak
Concert
Konser
Accept
Kabul etmek
Refuse
Reddetmek
Decide
Karar vermek
Invitation
Davet
Sounds fun
Kulağa eğlenceli gelmek
Sender
Gönderen
Join
Katılmak
Guess
Tahmin etmek
Difficult
Zor
Find
Bulmak
Get off
(Otobüsten) inmek
Attend
Katılmak
Reply
Yanıtlamak
Competition
Yarışma
Bring
Getirmek
Event
Olay,organizasyon
Place
Yer
Get on well
İyi anlaşmak
Depend on someone
Birine bağlı olmak
Stranger
Yabancı
Buddy
Ahbap
Count on
Güvenmek
Back someone up
Birine arka çıkmak
Have the same interest
Aynı şeylerle ilgilenmek
Have sth.in common
ortak,müşterek
Forever
Sonsuza kadar
Close friend
Yakın arkadaş
Argue
Tartışmak
True friend
Doğru arkadaş
Friendship
Arkadaşlık
Share
Paylaşmak
Cookie
Kurabiye
Choise
Seçenek
See you
Görüşürüz
Take care
Kendine iyi bak
Cheers
Hoşçakal