• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Nævn de hyppigste tumolignende læsioner der kan forefindes i cavum oris

Mucocele

Bidfibrom
Pyogent granulom (lobulært kapillært hæmangion)

Nævn de hyppiste benigne tumorer der kan forefindes i cavum oris

Pladeepitelpapillom
Benigne spytkirteltumorerHvad forstår man ved en mucocele?

En slimfyldt cyste

Hvor ses mucocele hyppigst?

i de små spytkitler

Hos hvem ses mucocele?

Ret almindeligt hos børn og unge -
Kan også opstå hos ældre

Hvordan ser en mucocele ud?

Blålig, blød svulstHvor er en mucocele typisk lokaliseret?

Til underlæben

Hvorfor opstår en mucocele hos hhv børn og unge og de ældre?

Børn og unge:
Formentlig pga. trauma
Slim er i forbindelse med traumet blevet presset ud i vævet og der er herved dannet en cystisk kavitet med slim omgivet af et bindevæv med betændelsesceller og makrofager (ekstravationsmucocele).
Cysten er derfor ikke epitelbeklædt


Ældre:
Pga. atresi (medfødt forsnævring) eller stenose (forsnævring) af en spytkirteludførselsgang forårsagende dilatation og mucinåbhobning (retentionsmucocele)
Cysten er derfor epitelbeklædt
Jævnt fordelt i mundslimhinden

Hvad forstås ved ranula?

Kongenit (medfødt) form for retentionsmucocele
Findes i sublingualis

Hvad forstår man ved en bidfibrom?

- Irritationshyperplasi


- Ikke neoplastisk proces

Hvorfor opstår bidfibrom?

Pga. et mindre kronisk traume, ex dårligt tilpassede proteser.

Hvad ser man ved bidfibrom under makroskopi?

En mindre glat knude i slimhinden

Hvad ser man ved bidfibrom under mikroskopisk ?

Fibrøs hyperplasi og varierende grader af kronisk inflammation.

Hvad kaldes pyogent granulom også?

Kapillært hæmangiom

Hvor er pyogent granulom ofte lokaliseret?

På gingiva

Hvad kan en udløsende faktor være for pyogent granulom?

Irritation fra tandsten

Hvordan ser pyogent granulom ud ved makroskopi?

Stor, blød og rød polypøs tumor (fra millimeter til centimeter)
Overflade ofte ulcereret

Hvordan ser pyogent granulom ud ved mikroskopi?

ofte en ulcereret overflade

i det underliggende bindevæv ses lobulære (knudeagtige ansamlinger) af små kar (kapillærerJ) i et bindevævsstroma, som hyppigt er infiltreret med talrige betændelsesceller

Hvad hedder pylogent granulom hos gravide?

Graviditetsepulis