Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Baloon

Balon

Beverage

İçecek

Birthday

Doğumgünü

Cake

Pasta

Camera

Kamera

Clown

Palyaço

Confetti

Confeti

Cokkie

Kurabiye

Decoration

Dekorasyon

Fruit

Meyve

Gift

Hediye

İnvitation

Davet

Invite

Davet etmek

Months of the year

Yılın ayları

January

Ocak

February

Şubat

March

Mart

April

Nisan

May

Mayıs

June

Haziran

July

Temmuz

August

Ağustos

September

Eylül

October

Ekim

November

Kasım

December

Aralık

Take care

Kendine iyi bak

Buy

Satın almak

Date

Tarih

Place

Yer

Decorate the room

Odayı dekore etmek

Excuse

Bahane

Flower

Çiçek

Invitation card

Davetiye

Make a suggestion

Tavsiyede bulunmak

Need

İhtiyacı olmak

Order a cake

Pasta sipariş etmek

Party hat

Party şapkası

Candles

Mum

To do list

Yapacaklar listesi

Dance

Dans etmek

Flower

Çiçek

Toy car

Oyuncak araba

Music band

Bando

Alright

Peki

Anything else?

Başka bir şey?

But I'm busy then.

Ama ben o zaman meşgulüm

Enjoy it

Keyfini çıkar

First of all

İlk olarak

For sure

Kesinlikle

Great

Harika

Happy birthday

Doğum günün kutlu olsun

I'm afraid not.

Korkarım hayır

I'm afraid you can't

Korkarım yapamazsın

I'm great

Harikayım.

I'm sorry to hear that

Bunu duyduğuma üzüldüm.

I'm sorry, i can't

Üzgünüm yapamam.

I'm sorry, you can't

Üzgünüm yapamazsın

Maybe next time

Belki başka sefere

Me, to.

Ben de

Of course, you can.

Tabii yapabilirsin.

See you later.

Sonra görüşürüz.

Sorry, not right now.

Üzgünüm şuanda olmaz

Sorry wait a minute.

Üzgünüm bir dakika bekle

Sorry you can't

Üzgünüm yapamazsın

Sure

Elbette

Thanks for your invitation

Davetin için teşekkür ederim

That's ok

Tamamdır

This is for you

Bu senin için.

Yes, that's right

Evet aynen öyle

You know...

Biliyorsun ki...