• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Adopt

Sahiplenmek

Animal shelter

Hayvan barınağı

At the moment

Şu an şu anda

Bark

Havlamak

Cage

Kafes

Carry heavy things

Ağır şeyler kaldırmak

Catch a mouse

Fare yakalamak

Claw

Pençe

Clean the barn

Ahırı temizlemek

Climb a tree

Ağaca tırmanmak

Collect eggs

Yumurta toplamak

Do barbecue

Barbekü yapmak, mangal yapmak

Donate money

Para bağışlamak, bağış yapmak

Eat seeds

Tohum yemek

Everybody

Herkes

Examine

Muayene etmek

Feed the sheep

Koyunları beslemek

Get milk

Süt almak

Grow vegetables

Sebze yetiştirmek

Help the vet

Veterinere yardım etmek

Milk the cow

İneği sağmak

Now

Şimdi

Paint the doghouse

Köpek kulübesini boyamak

Sleep under a tree

Ağacın altında kalmak

Tail

Kuyruk

Take a photograph

Fotoğraf çekmek

Vet

Veteriner

Water flovers

Çiçek sulamak

Ving

Kanat

Work hard

Çok çalışmak