• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
En kaffe
En te
vin
En øl
jus
Vann
melk
egg
ost
brød
suppe
En kake
kylling
svin
storfe
En eple
En oransje
En sitron
Mais
ris
olje
Et frø
En kniv
En skje
En gaffel
En plate
En kopp
frokost
lunsj
middag
sukker
En pott
En stekkepanne
En komfyr
En ovn
En kjøleskap