• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ikaapat na pinakamalaking ilog sa Africa

Ilog ng Zambezi

Bilang ng bansang sakop ng Ilog ng Zambezi

6

Batas na pumoprotekta sa Ilog Zambezi

Nature Conservation Act

Isa sa pinakamalaking dam sa buong mundo kung saan nakatira ang diyos ng ilog

Kariba Dam

Diyos ng Ilog

Nyaminyami

Taong nabuo ang Kariba Dam

1960

Dalawang bansang sakop ng Kariba Dam

Zambia at Zimbabwe

Naninirahan sa magkabilang pampang ng Ilog Zambezi

Tribong Tonga o Ba Tonga

Unang tirahan ni Nyaminyami at ng kanyang asawa

Lawa ng Kariba

Pinunong nakakita kay Nyaminyami

Pinunong Sampakaruma

Hitsura ni Nyaminyami

Ulong Isda, Katawang ahas, lapad na halos 3 metro

Taong napagtibay ang desisyon ng pamahalaang ipatayo ang Dam ng Kariba

1940s

Pinagmulan ng "Kariba"

"kariva" o "karinga", ang bitag

Araw na naganap ang bagyo mula Indian Ocean

Pebrero 15, 1950

Taong dumating ang pinakamalaking baha sa Kariba

1957

Ang mga inalay upang lumutang ang mga puti

Itim na baka

Taong natapos ang Kariba Dam

1960

Isang pakikipagtalong may estriktura

Debate

Dalawang panig sa debate

Proposisyon, Oposisyon

Tagapamagitan sa debate

Moderator

Mga katangiang dapat taglayin ng Isang Mahusay na Debater

Nilalaman, Estilo, Estratehiya

Bansang may pinakamalaking populasyon; may paghahati-hati dahil sa kulay

Africa

Ngayon ay kinikilalang Iran

Persiya

Malawak na kaalaman sa paksa (debate)

Nilalaman

Husay sa pagsasalita, pagpili ng salita (Debate)

Estilo

Husay sa pagbato at pag-sagot ng mga linya (debate)

Estratehiya

2 uri ng debate

Oxford, Cambridge

magkasamang inilalahad ang patotoo (constructive remark) at pagpapabulaan (rebuttal) [uri ng debate]

unang ipinapahayag ang patotoo (constructive remark), kahiwalay nito ang pagpapabulaan (rebuttal) [uri ng debate]

Paglilipat sa pinag-sasaling wika ng painakamalapit na katumbas ng diwa at estilong nasa wikang isinasalin

Pagsasalingwika

Nagsulat ng Siing ng Pagsasalin

Alfonso O. Santiago

Eksperto sa pagsasaling wika na nagsabi na mahalaga ang kontekstong sosyal (pinakadiwa nsa lugar na pagsasalinan)

Hatim at Masan

Mandela Day

Hulyo 18

Ang mensahe ng Mandela Day

Ang bawat tao ay may kakayahan at tungkuling baguhin ang mundo para sa ikabubuti ng kapwa.

Tanyag na manunulat at dating Bureau Chief ng London Independent

John Carlin

Sistemang racist

Apartheid

Personal assistang ni Mandela mula 1990 hanggang 1994

Jessie Duarte

Mamamahayag at World Affairs Editor ng BBC

John Simpson

Kilalang artista sa Amerika

Matt Damon

maikling pasalaysay ng isang makatawag-pansin o nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao na kadalasa'y tanyag

Anekdota

Dalawang uri ng anekdota

Hango sa tunay na buhat, Likhang-isip

nauukol sa aktual na paggamit ng wika sa tiyak na pagkakataon

Kasanayang Komunikatibo

4 na sangkap ng kasanayang komunikatibo

Gramatikal, Sosyo-lingguistik, Diskorsal, Strategic

Dell Hymes

S - Setting


P - Participants


E - Ends


A - Act of Sequence


K - Keys


I - Instrumental


N - Norms


G - Genre

Makata, manunulat, artista, mang-aawit, at aktibistang nagtataguyod sa karapatang sibil

Maya Angelou

Akdang pampanitikang hinango sa guni-guni, ipinarating sa damdamin nang may angking kariktan at aliw-iw

Tula

Nag-uri ng tula ayon sa estilo o pamamaraan ng mga makata sa kanilang pagpapahayag ng ideya, damdamin at imahinasyon

Jose Villa Panganiban

Librong sinulat ni Jose Villa Panganiban

Ang Sining ng Pagtula

makata at kritiko na nag-uri ng tula ayon sa kaanyuan, kayarian, layon, at kaukulan

Fernando Monleon