Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Lichen planus betyder
Lichen: lav
Planus : platt
Annat ord för slemhinna och vad består slemhinnan huvudsakligen av -wiki
Mucosa

Slemhinnor består i huvudsak av specialiserade epitelceller vilande på ett basalmembran med lamina propria under, där mukösa körtlar har förmåga att utsöndra slem (mucus)
Vad är lichen planus
Lichen planus är en en relativt ovanlig mucocutan sjukdom m kronisk inflammation
Etiologi/orsak lichen planus
okänd
Lichen planus och malignitet
Är ett premalignt tillstånd enligt WHO.

Relativt låg dock 0,5% av de med oral lichen planus får skicepitelscancer nån gång under sin livstid
Vilka drabbas, prevalens och drabbas av annan typ av lichen, (procent)
x Kvinnor > män
x prevalens ca 2% av den svenska befolkningnen
x ca 50% av de med oral lichen planus har även hud och/eller genital lichen planus
Olika former av lichen planus, enbart namn 6st
x retikulär (wickhams strie)
x plack
x atrofisk
x ulcerativ
x papillär
x bullös

x erymtematös?

BURP-AP

Viktigt med gemensam diagnos vid lichen då den finns både som plack (homogent vit), atrofisk (röd) samt som ulcerativ, bullös (blåsor) papulär (knölar)
retikulär
x har många vita strieringar
Plack
x ses också som en sen form av OLP
x har förutom strieringar även homogent, vitt plaque som utgörs av förenade retikulära inslag
Ulcerativ
x stora sår som täcks av fibrin
x omgivande erytematöst område
x perifert vitaktig, retikulärt mönster
Papillär
x små vita papilliknande strukturer som sedan brukar övergå till retikulär
x tidigt stadie av sjukdomen
Bullös
x har även blåsor
Vilka sorter bildar vita stråk vs röda förändringar
Vita stråk:
Retikulära, papillära och plaqueliknande formerna bildar vita stråk som inte ger så många subjektiva symtom. Har varierande inslag av erytematösa områden (röda) beroende på ur kraftig den subepiteliala inflammationen är (??)

Röda förändringar:
Atrofisk
ulcerös
bullös
Retikulär och erosiv lichen planus - n
Retikulär lichen planus (retikulär, papilär och plackliknande) är mycket vanligare än den erosiva. Dock är det vanligare att man stöter på den erosiva då den är symptomatisk och därför troligare att patienten söker vård. Den retikulära orsakar sällan symptom men syns bilateralt i kind muccosan. Kan även förekomma på fler platser i muccosan samtidigt, så som gingiva, gom och vid kanten mot röda läppen. Den retikulära får sitt namn från dess utseende med vita linjer som korsar varandra, men de kan vara utbuktande i vissa fall.

Erosiv lichen planus (erytematös och ulcerös) även om det inte är lika vanligt som retikulär så är det oftare man träffar patienter med denna typ eftersom den är symptomatisk. Kliniks syns ett erytematös område med varierande mängd ulceration från inget till stor central sår. Ofta med en vit avgränsning. I vissa fall är den lokaliserad till enbart gingivan och kallas då desquamative gingivitis. (se bild ovan) för denna är pemfigus och pemfigoid vanliga differentialdiagnoser och det är därför viktigt med histopatologisk undersökning. ej klar
Diagnos kliniska kriterier, 2st
x förändringen ska vara bilateral
x alltid retikulär
Vad krävs förutom dom kliniska kriterierna för att kunna stäla diagnos
Kliniska och histopatologiska kriterier måste samstämma annars är det troligen OLL (Oral lichenoid lesion)
Diff.diagnoser, 3st
x Orala lichenoida lesioner (lesioner som är väldigt lika oral lichen planus)

x Graft versus hos disease (GvHD)

x Leukoplaki (har ej strieringar i perifering så övergången mellan den vita förändringen och vanlig slemhinna är väldigt distinkt)
Orala lichenoida lesioner kan delas in i två grupper, vilka enbart namn (obs ej samma som Oral lichen planus, OLL liknar bara detta därav namnet Lichenoid - lichen lika)
x Lichenoid kontakreation
x lichenoid läkemedelsreaktion
Vad uppkommer lichenoid kontaktreaktion av och vart
Lichenoidkontaktreaktion:
x kan uppkomma pg av fyllningsmtrl såsom guld, amalgam
x uppkommer på tungans sidoränder, buccaslemhinnan och insidan av läppen då dessa står i direkt kontakt med fyllningen
Vilka läkemedel kan leda till lichenoid läkemedelsreaktion, 4st
x blodtrycks mediciner
x diuretika
x metformin (diabetes medicin)
x NSAID
Vad är Graft versus host disease (GvHD)
Avstötningsreaktion av organ och slemhinnor som kan drabba människor som genomgått benmärgstransplantation
Vilka organ etc påverkar Graft versus host disease, 4st
Hud
Slemhinnor
lever
magtarmkanalen
Behandling av Oral lichen planus (OLP) 7st
x Patienten ska ha god munhygien

x ev. antimykotika (svampdödande medel)

x lokal glukokortikoid(steroidhormoner som bildas i binjurens bark, varav kortisol är den viktigaste i människor- wiki) - klobetasolpropionat

x systemiska kortikoider (kortisolliknande ämnen - wiki)

x cytostatika

x kontroller

x samarbete m hudläkare
Oral lichen planus histologiskt 6st
x hyperkeratos
x epitel hyperplasi eller atrofi
x basalcells degeneration
x bandformat infiltrat av främst lymfocyter
x OBS!!!! candida infektion!!

Diagnos kan EJ ställas enbart på histologisk grund!!!
-N.
Histopatologiskt ser man hyperkeratos och inflammation med infallamtionen i band under basalceller. Kan vara svårt att se gränsen för epitelet dvs. basalcells degeneration. Man ska även passa på att kolla efter candida infektion vid LP och man letar då efter hyferna dvs. de långa smala svamparna.

Lichen karakteriseras av hyper keratos och epitel hyperplasi eller atrofi. Det har också basalcell degeneration och oftast ett bandformat infiltrat av lymfocyter. Diagnos kan inte ställas på histologiskgrund utan kräver klinisk diagnos. Ofta kopplat till candida infektion.
Hur ser Orala lichenoida lesioner ut histologiskt
x Histologiskt kan dessa lichenoida lesioner vara identiska med typiska lichen planus lesioner.

x I en del fall finns det prominenta (mkt framträdande) lymf-folliklar

x Lymf-folliklar och perivaskulära infiltrat av lymfocyter sträcker sig djupt ned i underliggande fett.

Det som skiljer dem åt är alltså att lichenoida lesioner kan ha lymf-folliklar? I övrigt ser de likadana ut även histologiskt?