• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/500

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

500 Cards in this Set

 • Front
 • Back
seoi3
{leng4,ling4}
tou4
mit6
coi3
{siu6,ziu6}
gwai1
gu2
bo3
pun4
coi4
him2
hong1
{wai2,wai4}
luk6
kwan2
{seon4,zeon2}
{gap3,goi3,hap6,koi3}
{waang4,waang6}
hai6
si1
fu4
nou5
tong4
wik6
{tong2,tong4}
coeng1
jeon6
fuk1
{haa1,haa5,haai1,kaa1}
ging2
zaak6
nou5
{joeng5,joeng6}
taan3
{au1,au2,ngau1}
zak1
{bin3,pin3}
{zaai6,zai6}
gon1
gam2
cit3
{ngok3,ok3,wu1,wu3}
leoi6
{ce3,ce4,je4}
ting4
naap6
{jyu1,jyu4}
{coi3,sak1}
zit3
zi6
san1
sap1
{maak6,mak6}
{ho4,ho6}
{am3,ngam3}
ngaa5
cong4
{kaa1,kaa2,kaat1}
zuk1
wu6
taap3
fong2
tau3
dou1
syun4
ze3
luk6
jyu6
{ban1,fan6}
duk6
{nai4,nei6}
退
teoi3
sai2
cung4
baai2
fui1
coi2
maai6
{gyun6,hyun1}
hou3
haa6
zaak6
mong4
hin3
tung4
ngaang6
{jyu4,jyu5}
soek3
{gyun2,gyun3,kyun4}
faan4
syut3
jik6
haam4
cau1
pin1
zan6
jam1
{ding1,zaang1,zang1}
{ce2,cek3}
zeoi1
{deoi1,zeoi1}
{sing4,sing6}
hung4
{jing4,jing6}
faan3
lau4
baa1
bei6
mau4
{deon1,deon6}
je5
zyu1
kei4
pin1
din2
gun2
{saak3,sok3,suk3}
ceon4
zi1
ciu4
je4
fat1
{sok3,sou3}
{wai4,wai6}
cung4
{leoi4,leoi5,leoi6}
jyu6
zyu1
tai3
cim1
{dau2,dau6}
king1
cou1
soeng6
tung3
co2
{geng1,ging1}
{bek3,bik1,bik3}
{cung1,cung3}
ze6
fan5
{gau3,kau3}
{mo4,mo6}
gwan1
ci4
pong4
seoi3
gwat1
{zi2,zing1}
{gaam1,gaam3}
bou6
{dai6,tai5}
wu4
{bou6,buk6}
got3
syu4
gun3
sik1
tok3
ci4
{deon6,duk6}
bou2
ng5
can4
{man4,man6}
kit3
{baau1,paau3}
{caan1,caan4}
kiu4
fu5
{zung1,zung3}
ging2
ziu1
ng4
fu6
fau4
zou1
ceoi4
dung1
nei5
jiu4
{guk1,juk6}
soeng1
gaak3
{deng6,ding3,ding6}
naam4
{ceoi1,ceoi3}
jyun4
cyu5
tong4
fan1
baai6
zeoi2
sung3
bo1
geoi6
{gaang1,gang1}
taan2
wing4
{waan1,waan4}
bai3
gin6
{bok1,mok1}
faan4
{bing3,bing6,bong6}
zyu3
gau3
wo1
jan1
{jing4,king4}
gaan2
ci2
zit6
{zek3,zik1}
maa4
{gam1,gam3,kam1}
fong2
fai3
baan2
{wun4,wun6}
{zeng6,zing6}
zing1
coeng1
fan1
sip3
{tung2,tung4}
caap3
ngon6
long5
zong1
gaai1
gu1
貿
mau6
nou4
lin6
{fu2,fu6}
laa1
gwaan3
{sing4,sing6}
fui1
wan4
loeng4
saa1
bin6
ji5
biu1
dai2
san4
jik1
mak6
lei4
sau3
saat3
{ngo4,ngo5}
mong5
mou5
dim3
{fan5,pan1,pan3}
{zung1,zung3}
cyun3
tung4
{hon4,hon6,hong6}
hung4
ho6
sim2
{gwaa3,kwaa3}
gaan2
baau3
hei1
{laak6,lak6}
zeon1
{gaat3,zaat3}
dou6
jyun5
{jung5,jung6}
zoeng6
gon1
lei4
{gwan2,kwan2}
mung4
fong1
{hang2,hoi2}
{bo1,po1}
teoi2
ji4
leoi5
mei5
fo2
dong6
bing1
gung3
dang1
lai4
{zyun1,zyun3}
{bei3,bit1}
tou4
zoeng3
{ngoi1,on1}
{soeng1,tong1}
gwok3
{mong4,mou4}
fung1
bai6
gong2
{buk6,fuk6}
mung6
mau5
gwai2
bat1
caat3
{mok6,mou6}
{ci3,cik3,sik3}
{long4,long6}
{jyun4,jyun6,wun4}
zyu1
gin6
sau6
gu2
{coi2,coi3}
dou2
{paau1,paau3,pou5}
gam1
seoi6
zyu3
jau1
fat6
muk6
{jiu2,jiu5}
zit3
zaa3
{leon4,leon6}
pang4
{zek3,zik1}
{daam6,taam5}
kai2
zim1
{haam6,ham6}
caai4
cing4
tou4
ngaan4
leoi6
saau2
mong4
zaat3
bam1
laam4
to1
dung6
{lung6,nung6}
sau6
geng3
bou3
zong3
san1
fung1
heoi1
pan4
{bat6,fat1,fat6}
waan1
mo1
taai3
wui6
jau3
{zeon1,zyun1}
ting4
coeng1
gong1
{si6,zi1}
{dai6,lai6}
ji4
gung1
ze2
zan3
seoi6
gwaai3
jau4
{gaap3,gap3,gep6,gip6}
ceon4
kam4
miu4
{mok6,mou4}
wai4
zyu1
jyun4
jiu1
{kei4,zi1}
sam1
kung4
zuk1
{gau1,kau1}
ceoi1
jik1
sing4
bong1
{sing6,zing6}
laan4
漿
zoeng1
{jung2,ung2}
ngaa4
{cyu2,cyu5}
lai5
leoi6
{naap6,naat3}
man4
zaa1
paak3
{baa6,pei4}
hang6
{haam3,ham6}
zau6
{aai1,oi1}
kan4
ziu1
fat6
ng5
cim4
mak6
{fung4,fung6}
{seng3,sing3}
{hon1,hon2}
cuk1
baau2
zoeng2
leoi5
jyu4
gwai2
lai6
{waa1,waat3}
{kwaa1,kwaa3}
mak6
{lin4,lin6}
仿
fong2
{sou2,sou3}
hot3
doi6
hok3
taan3
mok6
zyu1
wu4
wu1
lai6
mui4
{naai1,naai5}
git3
zoi1
zau1
gaam3
bun2
zung6
{bou6,pou5}
wai2
dung2
hon4
zi3
gei3
gaai3
{joek3,joek6,tik1}
{tiu1,tiu5,tou1}
dou6
daan1
gaan1
bui3
bat6
de1
daai3
maa5
ngaa4
pung3
{cek3,cik3}
jyu4
huk1
jyun4
ging3
fo2
ban1
juk6
zung6
o1
hei1
fu2
mui6
fat6
zan1
{coek3,zoek3}
san1
{zeon1,zyun1}
wan5
lo4
lung4
cong1
ngai6
hiu2
jeoi6
zing1
gim1
daam6
jan2