• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Pogoda

날씨

Być ciepłym

따뜻하다

Park Łazienkowski

와지엔키 공원

Spacer

산책

Pianista

피아니스트

Chopin

쇼팽

Muzyka

음악

Grać na instrumencie, koncertować

연주하다

Wszyscy

모두

Naprawdę

Być pięknym

아름답다

Jaki

무슨

Dzień tygodnia

요일

Środa

수요일

Herbata

Kto

누가

Wejść

들어가다

Śliwka

자두

Kwiat

Róża

장미

Niedziela

일요일

Poniedziałek

요일

Wtorek

화요일

Czwartek

목요일

Piątek

금요일

Sobota

토요일

Być ładnym

예쁘다

Być interesującym

재미있다

Buty

신발

Woda

Wiosna

Lato

여름

Pomarańcza

오렌지

Kafeteria

카페테리아

Robić

하다

I, oraz

그리고

Kto

누구

Ja

Warszawa

바리샤바

Uniwersytet

대학교

Mój, moja...

Kierunek studiów

전공

Gramatyka

문법

Często

자주

Księgarnia

서점

DVD

디브이디

Zielona herbata

녹차

Bardzo

아주