• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Siji

Driver

Chūzūchē

Taxi

Dìfāng

Place

Guó

Nation

Měiguo

America

Yīngguo

England

Jianada

Canada

Moxige

Mexico

Faguo

France

Deguo

Germany

Eluosi

Russia

Riben

Japan

Hanguo

Korea

Aodaliya

Australia

Baxi

Brazil

Aiji

Egypt

Yindu

India

Zhongshan lu

Zhong shan road

Heping da jiudian

Peace hotel

Niu yue

New york

Huashangdun

Washingotn dc

Zhijiage

Chicago

Luoshanji

L.a

Jiujinshan/sanfanshi

San fransisco

Aolanduo

Orlando

Salasuota

Asarasota

Bei meizhou

North america

Yiqian

Before

Yihou

Later

Xian

First

Zuotian

Yesterday

Mingtian

Tomorrow

Houtian

Day after tomorrow

Qiantian

Day before yesterday