• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
21. hudens patologi sparris
Vad har huden för funktioner? 6st
Huden är kroppens största organ och har som uppgift att:

- Stå emot yttre påfrestningar ( tex. infektioner, strålning)

- Immunologisk reglering

- Skydda mot vätskeförlust

- Reglerar kroppstemperaturen

- Förmedlar känselsignaler till nervsystemet

- Producerar tillsammans med solljuset vitamin D
Vilka 3 huvudlager består huden av?
1. Överhud
- Epidermis

2. Läderhud
- Papillära dermis och retikulära dermis

3. Underhud
- Subkutis
Vad i sin tur består epidermis av för lager?
1. Hornlagret
- Keratinlagret. Stratum corneum

2. Kornlagret
- Granulära lagret. Stratum granulosum

3. Taggcellslagret
- Stratum spinosum

4. Basallagret
- Stratum basale

5. Basalmembranet
Vilka cellförbindelser förekommer i epidermis?
X Desmosomer
- Sammankopplar celler mekaniskt för ökad motståndskraft och stabilitet i vävnad

X Hemidesmosomer
- Förankrar basalceller till basalmembranet

X Basalmembran
- Har ngt som kallas Lamina lucida och Lamina densa.
- Dessa ligger båda mellan epidermis och dermis
Vad betyder följande:

Squama

Papel
Macula
Bulla
Vesikel
Fissur eller rhagad
Pustel
Ulcus
Erytem
Krusta
Cicatrix
Squama= Fjäll
Papel = Knottra
Macula = Fläck
Bulla = Blåsa
Vesikel = Liten blåsa
Fissur/Rhagad = Spricka

Pustel = Varblåsa
Ulcus = Sår
Erytem = Rodnad
Krusta = Skorpa

Cicatrix = Ärr
Tex vilka olika dermatiter kan man få? 4st
- Allergiska eksem

- Psoriasis

- Lichen planus

- Lupus Erythematosus
Vilka olika grupper av infektioner kan man få? 3st
- Svampinfektion

- Bakterieinfektion

- Virusinfektion
Vilka olika kvisslor/blåsor och sår kan man få? 5
X Akne vulgaris

X Bensår

X Pemfigus (blåsbildande hudsjukdom)

X Pemfigoid

X Epidermylosis bullosa
Vilka sorters hudcancrar kan man få? 3
X Basalcellscancer

X Skivepitelcancer

X Malignt melanom
Vad är egentligen eksem? 2 sorters eksem
Det är icke-specifika utslag som kan ha varierande orsaker. Det kan antingen vara:

X Icke-allergiska eksem
- Kan vara irritationseksem
- Venöst eksem (som kan uppkomma pga venös insufficiens)

X Allergiska eksem (sk. Atopisk dermatit)
- Kan vara böjveckseksem
- Kontaktallergi
- Läkemedelsallergi
- Erythemamultiforme

X Akut eller kronisk dermatit
Hur skiljer man akut och kronisk dermatit åt histologiskt sett?
X Akut:
-”Svampiga” blåsor
- Kan vara vätskefyllda
- Ej tydliga retepegs.
- Lymfatiska celler invaderar vävnad genom dilaterade kärl.


X Kronisk:
- Tydligare retepegs
- Kollagen
- Tjockt keratinlager
Vad är Erythema multiforme? (hur ser det och lokalisation, kan utlösas av vad, svårare varianter, histopatologi)
- Det är en allergisk reaktion som ofta visar sig på händer, fötter, armar och ben som ett cirkulärt utslag. I vissa fall är det mer utbrett.

- Erythema multiforme kan utlösas av infektioner (tex herpes), sol eller pga läkemedel.

- Det finns svårare former av denna sjukdom som även drabbar slemhinnor i ögon och mun

- Histopatologin är varierande och okaraktäristisk så man brukar ta en biopsi för att utesluta andra hudsjukdomar
Vad är lichen planus? (vad är det och lokalisation)
Det är en autoimmun lichenoid dermatit som uppträder på hud (handleder, underarmar, underben) och slemhinnor (munhåla, kön).
Vad är psoriasis?(vad är det, vilka får den, uppträder vart, vad sker cellulärt)
Autoimmun psoriasisdermatit. Den är kronisk med ärftlig benägenhet.

Uppträder främst på armbågar, knän, bål och hårbotten

Karaktäriseras av en hög omsättning av epidermis (ca. 4 dagar)
Vad är lupus erythematosus? dess 2 olika sorters
En autoimmun lupusdermatit. Finns två sorter. DLE och SLE.

X DLE = Discoid lupus erythematosus
- Är begränsad till huden
- Uppträdet främst på ansikte, huvud och öron

X SLE = Systemisk lupus erythematosus
- Är en systemisk sjukdom som inte alltid ger hudförändring
- Kan angripa hjärta, leder, lungor, lever, njure och nerver
Tex vilka hudsjukdomar orsakas av virus? 7st
X Herpes
- HSV typ 1 &amp
Vilken vanlig bakteriesjukdom orsakas av stafylokocker och streptokocker?
Svinkoppor
Tex vilka svampinfektioner drabbar huden 2 st och vad dom kan heta?
X Fotsvamp
- Trichophyton
- Epidermophyton

X Ringorm
- Microsporum
- Tricophyton rubrum
Vad är Acne vulgaris?
(vad är det, uppstår hos vilka, vad kan påverka acne)
Det är kvisslor som uppstår på huden till följd av överproduktion av talg från talgkörtla, i anslutning till hårsäck.

- Uppstår främst hos unga i puberteten

- Könshormoner påverkar produktionen av talg

- Kan bli inflammation till följd av infektion av hudbakterier
Hur kan bensår uppkomma? 2st
Det uppkommer pga:
- Venös och arteriell insufficiens
- Ischemi och nekros
Blåsbildande sjukdomar syns ofta pga spongios eller akantolys. Vad menas med dessa termer?
Dessa två ger intraepidermala blåsor.

X Spongios:
- Är ett ödem i epidermis. Överflöd av vätska mellan keratinocyter
- Typiskt tillstånd för atopisk dermatit

X Akantolys
- Sjukligt tillstånd där interaktionerna cellerna emellan än brutna och då cellerna lossnar från varandra uppstår en blåsa
- Typiskt för Pemfigus
Vad är Pemfigus?(vad är det, hur uppstår den, vart uppträder sjukdomen, vad kännetecknar)
Det är en blåssjukdom som ger intraepidermala blåsor. Detta uppstår pga autoimmunitet.

Antikroppar påverkar hur epitelcellerna sammanfogas, antikroppar som binder nämligen till proteiner i desmosomer så att dessa förbindelser blir svaga.

Kännetecknas av akantolys (som var just att interaktionerna mellan cellerna bryts).

- Sjukdomen uppträder inledningsvis på munslemhinnor och senare även på delar av huden tex Skalp, bröst, armhålor, ljumskar och rygg.

- Ett tecken på pemfigus är att om man trycker på blåsan så ska den flyttas.
Vilka blåssjukdomar ger blåsor som involverar basalmembranet? och vad är skillnaden på dom
X Pemfoid
- Som har autoimmuna grunder

X Epidermolysis bullosa
- Som har genetiska grunder
Vad är pemfoid? (hur uppstår den, sjukdomsförlopp, lokaliseriing, histologiskt)
Autoimmunitet som resulterar i blåsor som involverar basalmembranet. Kroppens har antikroppar som påverkar hur epitelcellerna kopplas via hemidesmosomer till basalmembranet och liksom för pemfigus är cellförbindelserna svaga. Då cellerna lossnar från varandra uppkommer blåsorna.

- Inleds med kliande utslag, senare uppkommer stora, spända blåsor som först drabbar underbenen för att sedan drabba extremiteter och bål.

- Finns också en slemhinner-pemfigoid som domineras av blåsor i munslemhinnan

- Histologiskt ses pemfoid som subepidermala blåsor som är inflammatoriskt infiltrerat av eosinofiler.
Vad är epidermylosis Bullosa (EB)? (vad är det, pg av vad uppstår den, när utlöses sjukdomen, vilka tre grupper finns)
Det är en genetisk åkomma med ärftlig benägenhet för blåsbildning i huden. Beror på dysfunktioner i basalcellernas cytoskelett eller att felet även här beror på förankringsproteiner

- Denna hudsjukdom visar sig tidigt (vilket är vanligt vid ärftliga sjukdomar) och i svåra former redan vid födseln.

Blåsbildningen är indelade i 3 grupper och kan antingen ligga intraepitelial eller subepitelial:

- Epidermolytisk

- Junktionell

- Dystrofisk

Histologiskt ser man ingen infiltration av inflammatoriska celler.
Hur går epidermolytisk blåsbildning till?
Den ger intraepitelial blåsbildning. Dysfunktionellt cytoskelett uppkommer i det här fallet pga mutation i gener som kodar för intermediära filament. Intermediära filament är en del av cytoskelettet.
Hur går junktional blåsbildning till?
Det resulterar i subepiteliala blåsor. Det uppkommer pga mutationer i gener som kodar för förankringsproteiner (lamininer och integriner) som ska förbinda basalceller via hemidesmosomer till basalmembranet.
Hur går dystrofisk epidermolytisk blåsbildning till?
Bildar subepiteliala blåsor och uppkommer pga mutationer i gener som kodar för förankringsproteiner som föränkrar dermis till basalmembranet.
I vilka celler i huden kan hudcancer uppstå i? 3st och vilken sorts cancer uppstår i dessa?
X Keratinocyter
- Basalcellscarcinom
- Skivepitelcarcinom

X Melanocyter
- Malignt melanom
Vad kan sägas om basalcellscarcinom?
- Urspringer från keratinocyter och är den vanligaste formen av hudcancer.

- Är starkt associerad med mutationer i tumörsupressorgenen PTCH

- Det är en lokal, invasiv cancer som sällan metastaserar.
Basalcellscarcinom kan yttra sig på 3 sätt. Vilka? och hur ser de olika formerna ut?
1. Superficiell basalcellscarcinom
- Ligger ytligt och buktar inte ut ngt från epidermis
- Tydligt avgränsad från underliggande strukturer

2. Nodulär basalcellescarcinom
- Det sker en knutformad (nodulär) tillväxt i dermis
- Den har ytliga kärl
- Distinkt gränszon

3. Morfeiform basalcellscarcinom
- Tillväxt i dermis
- Diffust avgränsad, är liksom utsmetat på och med närliggande hud.
- Små, oregelbundna tumörförband i tät, fribrös stroma
Vad kan sägas om skivepitelscarcinom (SCC)?(hur vanlig, varför uppstår den, invasiv/insitu/metastas?)
Det är den näst vanligaste formen av hudcancer.

- Beror ofta på mutationen på tumörsupressosgenen p53.

- Även den en lokalt invasiv cancer men denna har även potential att metastasera.

- Aktinisk keratos och SCC in situ är förstadier till SCC men det är låg risk att det faktiskt utvecklas till fullvärdig Skivepitelscarcinom
Vad skillnaden mellan SCC in situ och SCC histologiskt sett?
X SCC in situ
- Atypiska keratinocyter i epidermis
- Ökad mitos och apoptos

X SCC
- Atypiska keratinocyter i epidermis OCH i dermis
- Ökad mitos och apoptos
- Förhorningar
Vad är egentligen födelsemärken (Nevus) för ngt?
Det beror på ökad tillväxt av melanocyter, sk. hyperpigmentering. De är benigna.
Vilka tecken kan ses på ett födelsemärke på att malignt melanom har utvecklats?
Asymmetry

Border irregular

Colour varation (olika grad av pigmentering)

Diameter &gt
Vad kan sägas om malignt melanom?
- Det är en invasiv cancer som metastaserar

- Uppkommer ofta pga mutationer i onkogenen B-Raf

- Superficiellt malignt melanom är vanligast. Ytligt spridande.


- Kan växa både radiellt och vertikalt. Vid radial tillväxt finner man atypiska och ofta missfärgade melanocyter spridda i hela epidermis. Vid vertikal spridning hittar man dessa i dermis också.

- Det finns olika typer av malignt melanom tex nodulärt melanom, Lentiga maligna, Lentigo maligna melanom och dessa yttrar sig olika på huden.