• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
頂 (顶)

dǐng

飄(飘)

piāo

爭(争)

zhēng

gèng

變得(变得)

biàn de

陰涼(阴凉)

yīn liáng

高興(高兴)

gāo xìng

搖擺(摇摆)

yáo bǎi

笑臉笑脸

xiào liǎn

友愛(友爱)

yǒu ài

難受(难受)

nán shòu

突然

tū rán

烏黑(乌黑)

wū hēi

dài

同意

tóng yì