• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/155

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

155 Cards in this Set

 • Front
 • Back

nyckelben

Clavicula

Skalle

Caput

Revben
Costa (sing.) Costae (plural)

Costa (sing.) Costae (plural)

Förmak

Atrium

Pannben

Os frontale

Os frontale

hjässbenet

os paritale

os paritale

tinningbenet
os temporale

os temporale

nackbenet

os occipitale

os occipitale

Överkäken

Maxilla

Maxilla

Underkäken
Mandibula

Mandibula

Näsbenet
os nasale

os nasale

Ögonhålan
Orbita

Orbita

Käkhålan

Sinus maxillaris

Sinus maxillaris

Pannhålan

Sinus frontalis

Sinus frontalis

Stora nickmuskeln /sneda halsmuskeln
m. sternocleidomastoideus

m. sternocleidomastoideus

Skulderbladet
Scapula

Scapula

Deltamuskeln
m. deltoideus

m. deltoideus

Bröstkorgen
Thorax

Thorax

Bröstben
Sternum /sterni.

Sternum /sterni.

Stora bröstmuskeln

m. pectoralis major

m. pectoralis major

Ryggraden

Columna vertebralis

Columna vertebralis

Kappmuskeln
m. trapezius

m. trapezius

breda ryggmuskeln

m. latissimus dorsi

m. latissimus dorsi

raka bukmusleln
m. rectus abdominis

m. rectus abdominis

överarmsben
humerus
humerus
armbågsben
ulna (notera att ulna är fäst vid humerus)

ulna (notera att ulna är fäst vid humerus)

strålbenet
radius

- lateralt vid anatomisk grund
radius
- ligger lateralt vid anatomisk grundställning

handrotsben. 8 st

oss carpi

oss carpi

mellanhandsben, 5 st

ossa metacarpalia

ossa metacarpalia

fingrarnas ben

ossa digitorum manus

/Phalanx bone

på bild

(grön, röd och blå )

ossa digitorum manus
/Phalanx bone
på bild
(grön, röd och blå )

hand

manus

tvåhövdade armm.

m. biceps brachii

m. biceps brachii

trehövdade armm.

m. triceps brachii

(bild från posterior vy)

m. triceps brachii
(bild från posterior vy)

bäcken

pelvis

pelvis

korsben

os sacrum


(grön på bild)

os sacrum


(grön på bild)

höftben

os coxae

os coxae

stora sätesmuskeln

m. gluteus maximus

m. gluteus maximus

lårbenet

femur

femur

lårbenshalsen

collum femoris

collum femoris

knäskålen

patella

patella


skenbenet

tibia

tibia

vadbenet

fibula

fibula

fotrotsbenen, 7 st

ossa tarsi

(tarsalben)

ossa tarsi
(tarsalben)

mellanfotsbenen, 5 st

ossa metatarsalia

ossa metatarsalia

tårnas ben

ossa digitorum pedis,


(på bild, Grön, Röd,Blå)

ossa digitorum pedis,


(på bild, Grön, Röd,Blå)

fyrhövdade lårmuskeln

 


m. quadriceps femoris


m. quadriceps femoris

stora vadm.

m. gastrocnemius

m. gastrocnemius

hjärnan

encephalon

encephalon

hjärnstam

 


truncus encephalicus


truncus encephalicus

lillhjärna

cerebellum

cerebellum

mellanhjärna

diencephalon:

- thalamus

- hypothalamus

- hypofysen

diencephalon:
- thalamus
- hypothalamus
- hypofysen

storhjärna

cerebrum

cerebrum

förlängda märgen

medulla oblongata

(bild: lila)

medulla oblongata
(bild: lila)

hjärnbryggan

pons


(bild: rosa)

pons


(bild: rosa)

mitthjärnan

mesencephalon
(is a portion of the central nervous system associated with vision, hearing, motor control, sleep/wake, arousal (alertness), and temperature regulation. wikipedia)

spinalnerver
nn. spinales

nn. spinales

kranialnerver

nn.craniales

nn.craniales

svalget

pharynx

pharynx

matstrupen

esophagus

esophagus

magsäck

ventriculus

ventriculus

tolvfingertarm
duodenum,

- efter magsäcken (ventriculus)

-innan tunntarmen


(intestinum tenue)
duodenum,
- efter magsäcken (ventriculus)
-del av tunntarmen
(intestinum tenue)

tunntarm

intestinum tenue,

inkluderar duodenum, jejunum och ileum

intestinum tenue,
inkluderar duodenum, jejunum och ileum

tjocktarm

intestinum crassum,

inkluderar cecum, colon och rectum

intestinum crassum,
inkluderar cecum, colon och rectum

lever

hepar

hepar

gallblåsa

vesica fellea

(eng. gallbladder)

vesica fellea
(eng. gallbladder)

bukspottkörtel

pancreas

pancreas

bukhinna

peritoneum

peritoneum

luftstrupen

 


trachea


trachea

luftrören

bronchi (plur.)

bronchi (plur.)

lungor

pulmones (plur.)

pulmones (plur.)

övre hålvenen

v. cava superior

(eng. upper hollow vein)

v. cava superior
(eng. upper hollow vein)

undre hålvenen

v. cava inferior

(eng. lower hollow vein)

v. cava inferior
(eng. lower hollow vein)

lungvenerna

vv. pulmonales

halsvenen

v. jugularis

v. jugularis

nyckelbensvenen

v. subclavia

v. subclavia

lårvenen

v. femoralis

v. femoralis

levervenerna

vv. hepaticae

vv. hepaticae

njurvenerna

v. renalis

v. renalis

strålbensartär

a. radialis

a. radialis

armbågbensartär

a. ulnaris

a. ulnaris

armartären

armartären

halsartären

a. carotis

nyckelbensartären

a. subclavia

lårbensartären

a. femoralis

hjärtat

cor

stora kroppspulsådern

aorta

mjälten

lien

sköldkörtel

tyreoidea

binjurar

glandulae suprarenales (plur)

äggstock

ovarium

testikel

testis

njurar

renes (plur.)

urinledare

ureter

urinblåsa

vesica urinaria

urinrör

urethra

ryggraden

columna vertebralis

artär, artärer

a arteria (artär)


aa. arteriae (artärer)

ledband, ledband (plural)

lig. ligamentum (ledband)


ligg. ligamenta (flera ledband)

muskel
muskler

m. musculus (muskel)


mm. musculi (muskler)

nerv
nerver

n. nervus (nerv)


nn. nervi (nerver)

ven
vener

v. vena (ven)


vv. venae (vener)

främre

Anterior

tillförande

Afferens:

spets
Apex ( som toppen av lungorna)
bihang
Appendix

uppåtstigande

Ascendens

led

Articulatio:

tvåhövdad

Biceps

huvud

Caput

svans

cauda

cauda

hals (2 st ord finns)

cervix

eller

collum

cervix
eller
collum

pelare

Collumna

Collumna

gemensam

communis

kropp
corpus (människokroppen),
soma (människa eller cellkropp)

bark

cortex

cortex

åt huvudet till

cranialis

cranialis

grov

crassus

nedstigande

descendens

höger

dexter

bortre

distalis

rygg

dorsum

hård

durus

bortförande

efferens

yttre

externus

ansikte

facies

den främre

frontalis,

är i anterior riktning

frontalis,
är i anterior riktning

buk, magsäck

gaster

gaster

knä

genus

genus

körtel

glandula

glandula

öppning (där kärl och nerver går in och ut)

hilus

vätska

humor
eller
liquor

den nedre

inferior

inferior

den inre

internus

ryggradens krökning bakåt med konvexiteten riktad bakåt

Kyphosis

Kyphosis

åt sidan

Lateralis

Lateralis

ryggradens krökning framåt med konvexiteten riktad framåt

Lordosis

Lordosis

större

major

moder eller hölje

mater

störst

maximus

åt mitten (mot medianplanet)

medialis

medialis

märg

medulla

medulla

hinna

membrana

membrana

minst

minimus

näsa

nasus

nasus

liten kärna
nucleus

nucleus

den bakre

posterior

(gul på bileden, nästan synonym med dorsal)

posterior
(gul på bileden, nästan synonym med dorsal)

den djupare

profundus

den närmare

proximalis

proximalis

vänster

sinister

sinister

den ytligare

superficialis

den övre

superior

(grön pil upp)

superior
(grön pil upp)

den främre

ventralis

eller

anterior

ventralis
eller
anterior

hur är anatomisk grundställning

stående, armarna hängandes längs sidan och handflatorna frammåt

stående, armarna hängandes längs sidan och handflatorna frammåt

ett ben i tån

Phalanx(grön röd eller blå)

Phalanx(grön röd eller blå)

fot

pedis

pedis