Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hver og úr hverju smíðaði maður einn spjót fyrir Þorgrím og þorkell?

Þorgrímur nef smíðaði fyrir má spjóti úr grásíðu brotum sem þorkell fékk frá Gísla (lausaféið)

Hvað heita húskarlar Gísla og hvert sendur Gísli þá?

Hallvarður og Hávarður voru sendir að finna Véstein og segja honum að koma ekki í Haukadal

Afhverju vill Gísli ekki að Vésteinn komi aftur?

Af því að Gísli hefur það á tilfinningunni að einhver muni drepa Véstein