Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zhōng guó rén
中国人
yīng guó rén
英国人
měi guó rén
美国人
zhōng wén
中文
yīng wén
英文
qiān bǐ
铅笔
xiàng pí
橡皮
xué shēng
学生
xué xiào
学校
xiǎo xué
小学
zhōng xué
中学
dà xué
大学
xiǎo xué shēng
小学生
zhōng xué shēng
中学生
dà xué shēng
大学生