• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Зевс

Върховен бог

Гръмоотвержец

Хера

Покровителка на семейството

Жена на Зевс

Деметра

Богиня на плодородието

Посейдон

Бог на моретата

Брат на Зевс

Атина

Бохиня на мъдростта

Дъщеря на Зевс

Арес

Бог на войната

Син на Зевс

Хефест

Бог на огъня и занаятите

Афродита

Богиня на любовта и красотата

Аполон

Бог на изкуствата

Артемида

Богиня на лова

Дионис

Бог на виното и веселието

Хермес

Вестоносецът на боговете

Често изобразяван с летящи сандали