Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ju jue

咀嚼

zhi xu

秩序

feng gong shou fa

奉公守法

jia yu

驾驭

qian xun

谦逊

qian fu

潜伏

huang shu

荒疏

you huo

诱惑

fei yi suo si

匪夷所思

zhuan xie

撰写

qu ru

屈辱

wo xin chang dan

卧薪尝胆

yi jue bu zhen

一蹶不振

jing ji

荆棘

xian feng

先锋

bian ce

鞭策

zuo you ming

座右铭

cuo zhe

挫折

gu jin zhong wai

古今中外

lou dong

漏洞

xun wen

询问

xue hai wu ya

学海无涯

cang hai yi su

沧海一粟

ling yu

领域

jing di zhi wa

井底之蛙

zhi gao qi yang

趾高气扬

qian chang zhe zhi

浅尝辄止

hui huang

辉煌

jiao hui

教诲

yuan quan

源泉

gan he

干涸

feng shuo

丰硕

di hui

诋毁

bing fu

禀赋

feng mao lin jiao

凤毛麟角

xi han

稀罕

lao sao

牢骚

man ma

谩骂

bian bo

辩驳

zi can xing hui

自惭形秽