• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back

فاحش

آشکار و بی پرده، زشت و ناپسند

فاسق

بدکار، گناه کار

فاضل

دانشمند-فاضلاب، آب زاید و اضافی، باقی مانده ی آب

فؤاد

دل

فایق

برگزیده، برتر

فِتراک

تسمه و دوالی که از پس و پیش اسب آویزان کنند، ترک بند

فتنه

آشوب، غوغا

فتوّت

جوان مردی، مردانگی

فتوح

گشایش حاصل شدن در چیزی بیش از حد انتظار

فَتی

جوان مرد، ج( فتیان )

فجایع

سختی ها، فاجعه ها- جمع( فجیعه)

فُجور

گناه، تبهکاری، فساد

فخّار

سفال

فخیم

استوار و محکم، گرامی و ارجمند

فرّ

فرّه، خَرّه، شکوه،شأن، شوکت، فروغی ایزدی ک ب دل هر که بتابد....

فراست

ادراک، زیرکی، دریافتن باطن چیزی با نگریستن به ظاهر آن

فرّاش

فرش کننده، فرش گستر

فَراغ

آسایش

فَراغت

آسایش، آسودگی

فِراق

دوری

فرتوت

پیر، کهنه

فرجام

عاقبت، سرانجام

فرض

واجب گردانیدن، تعیین کردن

فُرقت

دوری، جدایی

فَرقَدان

دو فَرقَد، دو ستاره ی راهنما در صورت فلکی دب اکبر در نزدیکی قطب شمال

فَرط

شدت، زیادی

فرّهی

شکوه، شأن و شوکت و دارای فرّ بودن

فِسُرده

یخ زده، منجمد

فسق

اعمال زشت و ناروا، خارج شدن از راه حق

فُشار

سخن بیهوده

فصاحت

شیوایی و روانی سخن

فقه

علم فروع عملی احکام شرع

فکاهی

آمیخته به شوخی، خنده دار، طنزآمیز

فلاحت

کشاورزی

فَلَق

سپیده دم

فوج

دسته، گروه

فیاض

بسیار فیض دهنده، جوان مرد و کریم