• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Salmonella sp.

חיידק גראם-


פלורה רגילה בזוחלים


קיץ


הדבקה מע' עיכול


12-17 שע' דגירה

Salmonella enterica

שלשול


בחשש לבקטרמיה אנטיביוטיקה שמאריכה את זמן ההפרשה.


אבחון בתרבית צואה או דם.

Salmonella typhi

גורם לטיפואיד, מחלה קשה של מערכת העיכול


מים, מזון, פקו אוראלית


עמיד בחום, עמיד בחומציות, מנותחי קיבה.


מסוגל להרוג תאי דם לבנים ולהפוך אותם למוביליו.


דוגר שבועיים


אנמיה וספירת תאי הדם הלבנים נמוכה.


יש חיסון.

E. Coli

פלורה טבעית, גרם-


פתוגנים לרוב גרם+ ולכן קשה לפגוע בו.


סיבוכים: אנמיה חריפה, תמס דם ואי ספיקת כליות אקוטית. וגם ארגמנת (קרישי דם ודמם).


טיפול: שתייה ודיאטה.

Shigella sp.

גראם-


שלשולים, כיבים, חום, בחילות הקאות, שלשול דמי ומוגלתי, כאב ונפיחות בבטן,


מנה אינפקטיבית קטנה.


מייצר טוקסין למערעת העצבים.

Vibrio cholera

גראם- מתג כפוף


בני אדם בלבד


יוצר מושבת במעי הדק ומפריש רעלן הגורם למעי להפריש נוזלים ומלחים= שלשול דמוי מי אורז


חיידק אוהב מלי, פלורה רגילה של בעח ימיים.


מתפרץ לאחר שטפונות וכד'


סיבוכים: התכווצויות, אי ספיקת כליות, הלם ומוות.


50% תמותה ללא טיפול.


טיםול אנטיביוטי לא ישפיע על הרעלן ולכן לא על מהלך המחלה לאחר הופעת סימנים קליניים. לכן גם טיםול קליני סימפטומטי.

Clostridium difficile

גרם+


פלורה טבעית


מופיע בשימוש ממושך באנטיביוטיקה


גורם לדלקת דמוית ממברנה של המעי הגס


כאבי בטן ושלשולים ריריים ודמיים.


בתי חולים ואבות.


בבדיקה מחפשים את הרעלן ולא את החיידק.


טיפול: הפסקת אנטיביוטיקה,


הגיינה,


בידוד,


טיםול תומך,


אנטיביוטיקה

הליקובקטר פילורי

גרם-


מצוי ב50% בקיבה


יכול לגרום לכיב קיבה ותריסריון וושט.


מייצר לעצמו כיס בסיס וגורם לדלקת ברירית שמאפשרץ לחומצת הקיבה לחדור וליצור כיב.


יגרום לצרבת


בתריסריון שעה-3 לאחר הארוחה, בקיבה מייד.


טיפול: סותרי חומצה ואנטיביוטיקה.


סיבוכים: חדירת הכיב לאיברים אחרים, ניקוב, דימום, חסימה.

אבחון הליקובקטר

תבחין נשיפה (אם יש הרבה co2 מסומן אז יש חיידק)


ביופסיה


תבחין אוראז: אם החיידק נמצא הוא ייצור מהאוראה אמוניה. מודדים את שיעור האמוניה.


אנטיגן בצואה


זיהוי igg

דלקת כבד, נגיפי abc

הגורמים העיקריים.


בa פקו אורלי


בb, c נוזלי גוףהפטיטיס ויראלי סימפטומים

חום, חולשה, חוסר תאבון, סלידה מסיגריות, בחילה, הקאה, צהבת.


Cb יכולים להשאר בכבד שנים רבות


C מחלה כרונית והרס הכבד

הפטיטיס אקוטי ויראלי

מס שבועות


נע משפעת לאי ספיקת כבד


Ae סמפטומים קלים


Bcd סימפטומים חמורים


חוסר תאבון, בחילה, הקאה, חום.


לאחרי מס ימים שתן כהה, צהבת


לעתים נדירות כשל כבד פולמיננטי

הפטיטיס פולמיננטי

Dbe בעיקר אצל חולי כבד כרונים


ניתן לחשוד כשיש אנצפלופתיה ובדיקות דם והדמיה שמראות נזק לכבד

הפטיטיס ויראלי בדיקות מעבדה

Alt, ast


אנזימים שמשתחררים בנזק לכבד


ספירת תאים לבנים נמוכה


רמות pt לא תקינות, סכנה לאי קרישה, פרוגנוזה גרועה יותר

הפטיטיס ויראלי מניעה

A, b חיסון


הגיינה ושטיפת ידיים לa


יחסי מין מוגנים לb

הפטיטיס ויראלי טיפול ופרוגנוזה

צריכת קלוריות גבוהה, המנעות מאלכוהול ותרופות שמתפרקות בכבד.


רוב מבריאים עד חודשיים.


סיבוכים בחולים מורכבים:


מיימת, צהבת קשה, אנצפלופתיה כבדית.


הפטיטיס c נשאות שיפתחו צירוזיס וסרטן הכבד.

הפטיטיס כרוני

סיבוך של אקוטי. C, b


דלקת כבד מעל 6 חודשים


צירוזיס, סרטן


תרופות אנטי ויראליות, מדכאי חיסון, טיפול בסיבוכים, השתלת כבד.

הפטיטיס d

רק בנוכחות b

הפטיטיס e

כמו a

מורסה בכבד

כיס מוגלה


100% תמותה ללא טיפול


5% תמותה עם טיפול


חום ספטי, כאבים תת צלעיים


טיפול: ניקוז המורסה


אנטיביוטיקה