• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back

שריר משורטט (לא אפיתל)

Lamina propria

Lamina propria - papilla

Lamina propria

צביעת pas. אפיתל רב שכבתי שצורתו קולמונרית. פה ושם ניתן להבחין בתאי אפיתל קובייתיים. מתחת לשכבה זו נמצאת ה-Lamina propria העשירה בכלי דם (ניתן לזהות כדוריות אדומות) ותאי דלקת. ניתן להבחין ב-papilla. בין האפיתל ל-Lamina propria נמצא ה-basal lamina/basement membrane, שכבה אסלולרית המכילה למינין, קולגן סוג 4, גליקופרוטאינים ופרוטאוגליקנים.

סוגי תאי אפיתל

אפיקאלי/בזאלי

בלוטה

ממברנה באזלית

בכליה. תאי אפיתל יושבים על ממברנה באזלית ללא lamina propria.

ממברנה באזלית

צביעה אימונופלורסנטית של חתך הלקוח מאדם החולה במחלה אוטואימונית בה נוצרים נוגדנים כנגד הממברנה הבאזלית של העור.

ממברנה באזלית

intercellular interdigitations

4 סוגי צמתים לפי סדר הופעתם

Zonula occludes - tight junction

מעין צמה העוטפת את כל התא סמוך ל-lumen.

Zonula occludes - tight junction

Zonula adherens

דזמוזום

סוגי צמתים שונים

Gap junctions

המידזמוזום

מיקרווילי

מיקרווילי

סטראוסיליה

סיליה

סיליה

סיליה - אקסונום

סוגי אפיתל חד שכבתי

אפיתל חד שכבתי pseudo stratified

אפיתל שטוח רב שכבתי

אפיתל רב שכבתי משתנה

אפיתל קובייתי

זהו אפיתל קובייתי הלקוח מבלוטה. כל בלוטה בנויה משכבה אחת של תאי אפיתל היושבים על ממברנה בזאלית. הרקמה מסביב - למינה פרופריה.

אפידרמיס

שכבת קרטין, מתחתיה אפיתל שטוח רב שכבתי. ניתן לראות שהתאים בשכבה הבזאלית פחות שטוחים עם גרעין גדול יותר. הלמינה פרופריה בעור היא הדרמיס.

Pseudostratified epithelium

גרעינים בכל מיני גבהים שנותנים רושם של מס' שכבות למרות שזו שכבה אחת בה כל התאים מתחילים מהממברנה הבזאלית אך לא מגיעים לאותו גובה.

אפיתל רב שכבתי משתנה - מערכת השתן

אפיתל שטוח רב שכבתי

Pseudostratified epithelium

עור

אנדותליום

האנדותל מצפה את כלי הדם בשכבה אחת של תאים קשקשיים שטוחים הדומים לאפיתל שטוח. לא תאי אפיתל, בעלי תכונות אימונוהיסטוכימיות שונות.

מזותליום

תאי המזותל מצפים חללים בגוף (פריטינאום, פלאורה, פריקרדיום) בשכבה אחת של תאים קשקשיים שטוחים הדומים לאפיתל שטוח. לא תאי אפיתל, בעלי תכונות אימונוהיסטוכימיות שונות.

Myoepithelial cells

Myoepithelial cells are cells usually found in glandular epithelium as a thin layer above the basement membrane but generally beneath the luminal cells. These may be positive for alpha smooth muscle actin and can contract and expel the secretions of exocrine glands.

בלוטה להפרשה חיצונית

Apocrine

הפרשה סרוטית ורודה יותר מהפרשה מוקוזיאלית (כחלחלה יותר) ב-H&E.

Squamous metaplasia

אפיתל non-squamous הופך לאפיתל קשקשי רב שכבתי. בצד ימין רואין אפיתל מטאפלסטי שהפך לשטוח רב שכבתי.

Squamous metaplasia - cervix

ניתן לראות הרבה שכבות תאים ומעט תאים מפרישי ריר. במקרה זה רק חלק מהתאים הפכו למטאפלסטיים.

טרנסציטוזה

ה-tight junctions לא מאפשרים לחומרים לצאת חזרה.

תא סרוטי

תא סרוטי

Goblet cell

Goblet cell

Goblet cell

Mucus cell

Mucus secretory glands of esophagus

Mucus secretory glands of colon

Mixed glands - serous & mucous, בלוטת רוק

אדנוקרצינומה

בלוטות פחות עגולות, פחות מסודרות, צמודות מאד אחת לשניה, גרעיני תאים יותר כהים.

אדנוקרצינומה

קשר לימפה שבו ניתן להבחין במראה בלוטי. זוהי גרורה של אדנוקרצינומה שנדדה לקשר לימפה.

Squamous cell carcinoma


חומר הקרן מרמז על גידול ממקור קשקשי.

Poorly differentiated carcinoma

תאים מאד בלתי ממויינים. ניתן להבחין במיטוזה מרובעת (לא תקינה) באחד התאים הממאירים. כדי לזהות את מקור הגידול יש לבצע צביעות אימונוהיסטוכימיות.

Cytokeratin

כאשר הגידול הוא ממקור אפיתלי הוא ייצבע בצביעה לציטוקרטין (סיבי ביניים בתאי אפיתל).

Carcinoid cancer

גידול ניורואנדוקריני. ניתן לעשות צביעות לחומרים אותם מייצרים ומפרישים התאים האנדוקריניים וכך לזהות את מקור הרקמה.

Small cell carcinoma

שכיח במערכת הנשימה של מעשנים. בצביעת H&E נראים כמו לימפוציטים אך בצביעה לציטוקרטין ניתן לראות שמדובר בלימפומה.

לימפומה

גידול המאד דומה ל-small cell carcinoma, אבל צביעה ל-CD20 מסייעת להבדיל בין השניים.

Urithelial carcinoma

גידול הנוצר מאפיתל משתנה רב שכבתי בדרכי השתן. נקרא גם: transient cell carcinoma. יוצר גוש הדומה לרקמת המקור.

Dense core granules

Steroid secreting cells