Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back

1. Ստամոքսի հիվանդություններ

- գաստրիտ, խոց, քաղցկեղ

2. Գաստրիտ

-ստամոքսի լորձաթաղանթի բորբոքում

3. Սուր գաստրիտի պատճառ-

ագրեսիվ սնունդ ու խմիչք, դեղեր, քիմիական նյութեր, մանրէներ, թույներ

Գատրիտները ըստ ծագման

-էկզոգեն և էնդոգեն

5. Գաստրիտներ ըստ տեղի

-սփռուն/պանգաստրիտ և օջախային

6. Օջախային գաստրիտներ

-ֆունդալ/հատակային, անտրալ/խորշային, պիլորոանտրալ/դրույլախորշային, պիլորոդուոդենալ/դրույլատասներկումատնյաաղիքային ն

7. Գաստրիտներ ըստ լորձաթաղանթի ձևաբանական փոփոխությունների

-կատարային/հասարակ+էրոզիվ,ֆիբրինային/կրուպոզ+դիֆթերիտիկ, թարախային/ֆլեգմոնային, մեռուկային/կորոզիվ

8. Կատարային/հասարակ գաստրիտի մակրո

-հաստացած, այտուցված, հիպերեմիկ, լորձային զանգվածներով պատված, մանր արյունազեղումներով, էրոզիաներով:

9. Կատարային/հասարակ գաստրիտի միկրո

-գերլորձագոյացմամբ աչքի ընկնող մակերեսային էպիթելի դիստրոֆիա, կենսամեռուկ ու թեփոտում, որը տանում է էրոզիայի, գեղձերի աննշան փոփոխություն, սակայն հիպոֆունկցիա, լորձաթաղանթում՝ շճային, շճալորձային, լորձալեյկոցիտային էքսուդատ, սեփական շերտը՝ հիպերեմիկ, այտուցված, նեյտրոֆիլներով ինֆիլտրացված, դիապեդեզային արյունազեղումներով:

10. Կատարային/հասարակ գաստրիտի ելք

լրիվ վերականգնում կամ անցում քրոնիկ ձևի

11. Թարախային/ֆլեգմոնային գաստրիտի մակրո-

ստամոքսի խիստ հաստացած պատ վերին 2 շերտերի հաշվին, լորձաթաղանթը՝ կոպիտ ծալքերով, արյունազեղումներով, ֆիբրինային-թարախային վերադրումներով, կտրվածքի մակերեսից՝ դեղնադարչնագույն թարախային հեղուկ:

12. Թարախային/ֆլեգմոնային գաստրիտի միկրո

-լեյկոցիտային ներսփռանք ստամոքսի բոլոր 4 շերտերում

13. Թարախային/ֆլեգմոնային գաստրիտի բարդություններ

պերիգաստրիտ, պերիտոնիտ, ստամոքսի ֆլեգմոնա

14. Նեկրոտիկ/կոռոզիվ գաստրիտ գաստրիտ մակրո

-այրվածք քիմիական նյութերով

15. Նեկրոտիկ/կոռոզիվ գաստրիտ գաստրիտ միկրո

-կոլիկվացիոն կամ կոագուլացիոն նեկրոզ մակերեսային կամ +խորանիստ բաժիններում

16. Նեկրոտիկ/կոռոզիվ գաստրիտ գաստրիտի բարդություններ-

էրոզիաներ, սուր խոցեր, ստամոքսի ֆլեգմոնա և պերֆորացիա

17. Ֆլեգմոնային և նեկրոտիկ գաստտրիտների ելք-

լորձաթաղանթի ատրոֆիա և սկլերոզ ձևախախտում+ ստամոքսի ցիռոզ

18. Քրոնիկ գաստրիտի էթիոլոգիա

- տևական էկզոգեն ագրեսորներ, Հելիկոբակտեր Պիլորի, էնդոգեն տոքսիններ, էնդոկրին խանգարումներ, սիրտ-անոթային անբավարարություն, ալերգիկ/աուտոիմուն ռեակցիաներ, ռեֆլյուքս

19. Պաթոգենեզ-

աուտոիմուն/Ա, ոչ իմուն/Բ, ռեֆլյուքս գաստրիտ/Ց

20. Աուտոիմուն գաստրիտի պաթոգենեզ-

հակամարմիններ պարիետալ բջիջների նկատմամբ, որոնք շատ են ֆունդուսում, անտրալ/խորշային բջիջնրերը նորմալ են, գաստրինեմիա++, HCl –

21. Ոչ իմունային գաստրիտի մակրո-

ֆունդուսը պահպանված է, անտրալ գաստրիտ, գաստրինեմիա--, HCl – չափավոր,

22. Գաստրիտ Ց

-ռեֆլյուքս գաստրիտ

23. Քրոնիկ գաստրիտներ ըստ պրոցեսի տեղագրության-

անտրալ, ֆունդալ, պանգաստրիտ

24. Քրոնիկ գաստրիտի ընդհանուր փոփոխություններ-

էպիթելի տևական դիստրոֆիա և կենսամեռուկ, ռեգեներացիայի խանգարում, լորձաթաղանթի կառուցվածքային վերակառուցում, ապաճում և սկլերոզ, բջջային ռեակցիա՝ ըստ ակտիվության

25. Քրոնիկ գաստրիտի տեսակներ

մակերեսային և ատրոֆիկ

26. Քրոնիկ մակերեսային գաստրիտի միկրո-

մակերեսային/փոսիկային էպիթելի դիստրոֆիկ փոփոխություններ, մի տեղում ՝ էպիթելի տափակում՝գլանաձևից խորանարդաձևի, հյութազատական ֆունկցիայի ընկճում, մյուս տեղում՝ բարձր գլանաձևից առատ հյութարտադրություն: Հավելյալ բջիջները նեղուցից իջնում են միջին երրորդական, ընկճվում է թթվապեպսինի արտադրությունը: Լորձաթաղանթի թիթեղը՝ այտուցված, ներսփռված լիմֆոցիտներով, պլազմային բջիջներով, հատուկենտ նեյտրոֆիլներով:

27. Քրոնիկ ատրոֆիկ գաստրիտ միկրո-

լորձաթաղանթի գեղձերի ատրոֆիա, սկլերոզի զարգացում, լորձաթաղանթի բարակում, գեղձերի --, գեղձերը՝ խմբերով, ծորանները՝ լայնացած, բջիջները՝ դժվար տարբերակելի, գեղձերի լորձացում, թթվապեպսինի--, Լորձաթաղանթը՝ ներսփռված լիմֆոցիտներով, պլազմային բջիջներով, հատուկենտ նեյտրոֆիլներով, էպիթելի վերակառուցում, մակերեսային և գեղձային բջիջների մետապլազիա, ստամոքսի թավիկների ու բջիջների էնտերոլիզացիա (գավաթաձև և Պանետի բջիջներ): Գեղձերի բջիջների փոխարինում պիլորուսի խորանարդաձև բջիջներով, պսևդոպիլորիկ գեղձերի գոյացում: Մետապլազիա --» դիսպլազիա:

28. Ատրոֆիկ գաստրիտի մակարդակները-

չափավոր և արտահայտված

29. Քրոնիկ գաստրիտի հատուկ ձև-

հսկա հիպերտրոֆիկ/Մենետրիեի հիվանդություն

30. Մենետրիե մակրո-

լորձաթաղանթի չափազանց հաստացում, գետաքարե սալահատակի տեսք

31. Մենետրիե միկրո-

գեղձային էպիթելի բջիջների բազմացում, գեղձերի հիպերպլազիա, ինֆիլտրացիա լիմֆոցիտներով, պլազմային բջիջներով, էպիթելոիդ, հսկա բջիջներով:

32. Մենետրիեն՝ կախված հիպերպլաստիկ բջիջների տեսակից-

գեղձային, միջանկյալ/ինտերստիցիալ, հիպերպլաստիկ

33. Քրոնիկ գաստրիտի սրացում միկրո-

հենքի այտուց, անոթների գերարյունություն, նեյտրոֆիլներով ինֆիլտրացիա: Երբեմն կրիպտ-աբսցեսներ և էրոզիաներ

34. Քրոնիկ գաստիտը ըստ ծանրության՝

թեթև, չափավոր, ծանր

35. Քրոնիկական գաստրիտի հիմք –

բորբոքային և հարմարվողական-հատուղոցական( էպիթելի անկատար վերականգնում, «դիմագծի»/պրոֆիլի մետապլաստիկ վերակառուցում

36. Քրոնիկ գաստրիտի ժամանակ բջիջների ձևափոխության հաջորդական փուլեր

Ցողունային բջիջների գաղթ վերին բաժիններ, վաղաժամ մահ, ատիպիա, դիսպլազիա, քաղցկեղի ֆոն

37. Քրոնիկ գաստրիտի նշանակություն-

ծանր դիսպլազիայով քրոնիկ ատրոֆիկ գաստրիտ--» նախաքաղցկեղային հիվանդություն