• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Дипломат тѳлѳѳлѳгч томилохын ѳмнѳ холбогдох улсаас зѳшѳѳрѳл авах буюу ______ хүснэ.

Агреман

Агреман дээр томилох хүсэлтэй хүний тухай ямар мэдээлэл оруулдаггүй вэ?
a) нѳхѳр (эхнэр) тэй эсэх, хэдэн хүүхэдтэй


b) эрхэлж байсан албан тушаал


c) тѳгссѳн сургууль


d) тухайн хүний бүтэн нэр


e) тэр оронд амьдарч байсан эсэхe.

Агреманд хэд хоногийн дотор хариу ѳгѳх хэрэгтэй вэ.
a) 15


b) 3 долоо хоног


c) 30


d) энэ нь тухайн оронтой хэр сайн харилцаатай гэдэгээс хамаарна

c.

Тухайн улсын Агреманд татгалзсан хариу ѳгѳх болвол яах ёстой вэ
a) холбогдол улсын тѳрийн тэргүүнд хандан хүлцэл ѳчсѳн тѳлѳѳний нот явуулах
b) татгалзах болсон шалтгаанаа тодорхой хэлэх
c) тухайн хүнийг алдаагаа засвал авна гэж амлах
d) аль нь ч биш буюу шалтгаан ѳгѳхгүй байж болох

d)

итгэмжлэх жуух бичиг нь итгэмжлэх захидлаас юугаараа ялгаатай вэ
а) ИЖБ нь тѳрийн тэргүүнээс ѳѳр улсын тѳрийн тэргүүнд хандсан байдаг


б) ИЗ ийг зѳвхѳн хамаарагчийн зэрэгтэй дипломат тѳлѳѳлѳгч тѳрийн тэргүүнд ѳргѳн барьж болдог бол ИЖБийг элчин сайд ѳргѳн барьж болно


в) ИЗ нь нэг улсын гадаад хэргийн сайдаас нѳгѳѳ улсын тѳрийн тэргүүнд хандсан захидал


г) элчин зэрэгтэй хүнд ИЖБ үл олгоно

а)

Дараах зүйлсийн аль нь letter of credence дотор байх вэ. (2 хариулт сонгоно)
а) томилогч улсын тѳрийн тэргүүний гарын үсэг


б) суух элчин сайдыг бүх талаар итгэн соёрхохыг хүлээн авагч тѳрийн тэргүүнээс хүсэх


в) тухайн томилогдсон элчин сайдын албан тушаал, боловсролын түвшин буюу түүний credential


г) томилгодсон хүн ял шийтгэл хүлээгээгүй буюу итгэл болох хүн

а.


б.эдгээрийн алинаас бусад үед шинэ ИЖБ шаардах вэ
а)Төлөөлөгчийн газрын тэргүүн зэрэг дэвших (Ж:Элчингээс элчин сайд болох) тохиолдолдтэргүүний анхны үүрэгт ажил дууссан гэжүзэж, итгэмжлэх жуух бичиг шинээр олгодогзаншилтай.


б)Томилогч буюу хүлээн авагч улсын төрийнтэргүүн үндсэн хуулийн дагуу өөрчлөгдөхтохиолдолд шинэ итгэмжлэх жуух бичигшаардагдаж болно. Гэхдээ энэ нь элчин сайдынахлалын байдалд үл нөлөөлнө.


в)Төлөөлөгчийн газрын тэргүүн зэрэг дэвших (Ж: хамаарагчаас элчин зэрэгтэй болох) тохиолдолд тэргүүний анхны үүрэгт ажил дууссан гэж үзэж, итгэмжлэх жуух бичиг шинээр олгодог заншилтай.


г)Хаант засагтай улс бүгд найрамдах улс болохбуюу бүгд найрамдах улс хаант засагтай болжзасаглал хэвийн байдлаар өөрчлөгдөх үедшинэ итгэмжлэх жуух бичиг шаардагдана.

в)

Монгол улсад шинээр томилогдсон элчин сайд хэнд хандан ерѳнхийлѳгчид бараалхаж ИЖБ ѳргѳн барих хугацааг томилох хүсэлт гаргах вэ
а) ерѳнхийлѳгчийн тамгын газар


б) эгүүлэн дуудагдаж байгаа ѳмнѳх элчин сайд дундын хүн (mediator) болно


в) гадаад хэргийн сайд буюу гадаад хэргийн яамаар дамжуулж


г)гадаад хэргийн сайд ерѳнхийлѳгчтэй биечлэн уулзаж хүсэлт дамжуулах ёстой

в.

Дипломат төлөөлөгчийн үүрэгт ажил доор дурдсантохиолдолд дуусгавар болно (3ыг сонгох):
а) томилсон улс эгүүлэн татвал


б) төлөөлөгчийг тааламжгүй этгээд (персона нон грата)хэмээн томилогч орны засгийн газар зарлабал


в) томилогч улсад сонгууль болон шинэ засгийн газар бүрэлдвэл


г) томилогч ба хүлээн авагч улсын хооронд дайн болбол


д) тѳлѳѳлѳгч нь тухайн орны хуулийг зѳрчвѳл


е)нас барвал


ё) тѳлѳѳлѳгч террорис үйлдэл хийх, хийхээр завдах эсвэл террорист үйлдлийг дэмжих (терроризмтай тэмцэх тухай хуулиар болсон шинэ заалт)

а.


г.


е.

Дипломат тѳлѳѳлѳгч нь олон орны ДТГын тэргүүн байж болох уу

Хэрэв хүлээн авагч улс татгалзах зүйлгүй бол болно.


ДТГ-ын тэргүүнээ нэг буюу хэд хэдэн улсад томилсон улс ньтэдгээр улс тус бүрт (дипломат төлөөлөгч байнга байдаггүйгазарт) түр хамаарагчаар толгойлуулан төлөөлөгчийн газарбайгуулж болно. Төлөөлөгчийн газрыг байгуулахгүй ч байжболох бөгөөд ийм тохиолдолд дипломат телөөлөгч үө үө очиж ажиллана.

ДИПЛОМАТ ЁСЛОЛЫН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛД АЛЬ НЬ орохгүй ВЭ
а) тѳрийн тѳргүүний Тангараг өргөх ёслол


б) тѳрийн тэргүүний гашуудлын ёслол


в) тѳрийн тѳргүүний айлчлал


г) итгэмжлэх захидал ѳргѳн барих ёслол


д) элчин сайдыг үдэх ёслол

г.

Дипломат ёслолын тѳрлийг нэрлэнэ үү (8 байдаг)

1) тѳрийн тэргүүний албандаа орох нээлтийн ёслол (тангараг ѳргѳх, хаан ширээнд залах)


2) тѳр засгийн ѳндѳр дээд хэмжээний тѳлѳѳлѳгчдын айлчлал


3) агреман асуух


4) ИЖБ гардуулах


5) Элчин сайд хүлээн авагч улсаас бүрмөсөн буцахтай холбогдсон ёслол


6) үндэсний баяр, тэмдэглэлт ойн баярууд


7)хүлээн авалт, ёслолын бусад арга хэмжээ


8) гашуудлын ёслолИЖБ талаар үнэн мэдээллүүдийг сонго (3ыг)
1) Итгэмжлэх жуух бичиг нь нэг улсын засгийн газрын тэргүүнээс нөгөө улсын засгийн газрын тэргүүний дэргэд тохоон томилогдсон элчин сайд буюу бүрэн эрхт дипломат төлөөлөгч болохыг нотолж буй албан ёсны баримт бичиг юм.


2)Итгэмжлэх жуух бичиг нь нэг улсын төрийнтэргүүнээс нөгөө улсын төрийн тэргүүнийдэргэд тохоон томилогдсон элчин сайд буюубүрэн эрхт дипломат төлөөлөгч болохыг нотолжбуй албан ёсны баримт бичиг юм.


3) Итгэмжлэх жуух бичгийг барих ёс журам улсбүрийн онцлогоос шалтгаалж өөр өөр байдаг. 4) Итгэмжлэх жуух бичгийг барих ганц л журам байна (Венийн Конгрессоос уламжлагдсан)


5) Дипломат ёсолын сонгодог уламжлалтай ИхБритани, Франц улсын ИЖБ барих ёслолын дэг жаяг ньбусад улс орны хувьд загвар болж, дипломат ёслолднь шингэсэн байдаг.


6) Дипломат ёсолын сонгодог уламжлалтай Их Британи, Австри улсын ИЖБ барих ёслолын дэг жаяг ньбусад улс орны хувьд загвар болж, дипломат ёслолднь шингэсэн байдаг.

2, 3, 5

суух элчин сайд, суугаа элчин сайдын ялгаа

Суух элчин сайд- тухайн улсын төрийн тэргүүндИЖБ-ээ бариагүй байгаа үед нь буюу агреманавснаас хойш ИЖБ-ээ барих хүртэл нь ингэжнэрлэдэг.


Суугаа элчин сайд -ИЖБ-ээ барьснаас нь хойшингэж нэрлэдэг. Суугаа элчин сайд болсноос хойш тэрээр бүрэн эрхтэлчин сайд хэмээн тооцогдож ажил үүргээ албанёсоор эхэлнэ.

Томилогдсон элчин сайд холбодох улсад очоод нэн тэргүүнд ИЖБн эх хувиа гадаад хэргийн сайдад ѳгнѳ.


1) тийм


2) үгүй

2) үгүй. ИЖБ-ийнхээ хуулбарыг л ѳгнѳ

ИЖБ-ийг бариулах хугацааны товыг хэрхэн гаргадаг вэ
а) ихэвчлэн1 ээс 3 долоо хоног болно


б) билэгт сайн ѳдрийг сонгоно


в) олон ИЖБ зэрэг ирвэл хамгийн удаан дипломат харилцаатай байсан улсын тѳлѳѳлѳгчийг түрүүлж хүлэн авна


г) 2 долоо хоногийн дотор тѳрийн тэргүүн хүлээн авахгүй бол үл хүндэтгэсэн хэрэг болно

а.

ИЖБ ѳргѳн барих үедээ ямар хэлээр тѳлѳѳлѳгч үг хэлэх вэ (олон хариулт сонгож болно)
1) тухайн орны хэлээр


2) дэлхийн хэл болох англи хэлээр


3) ОУХ ны хэл (lingua franca) болох Франц хэлээр


4) тѳлѳѳлѳгч ѳѳрийн орны хэлээр

1.
түгээмэл хэл гэдэг утгаар 2) англи хэлээр үг хэлж болно

ИЖБ ѳргѳн барих ёслол дээр хэлэх үгийг томилогдсон хүн хэнд хэзээ ѳгѳх ёстой вэ
1) ёслолын газар дээр ирээд хүлээлгийн танхимд байхдаа ГХЯны ЁХД д ѳгнѳ


2) ИЖБ барих хугацаа товлогдсон нот бичиг аваад гадаад хэргийн сайдад хариу ѳгѳхдѳѳ хамт хавсаргана


3) ИЖБ хуулбараа ГХЯ д ѳгѳхдѳѳ хамт хавсаргана

3.

ИЖБ барих ёслолыг хэн зохион байгуулах ёстой вэ
1) ГХЯ ны тухайн тѳлѳѳлѳгчийн орныг хариуцсан газрын дарга


2) ГХ ийн сайд


3) ГХЯ ны ЁХД


4) тухайн орны элчин сайдын яам

3.

Итгэмжлэх жуух бичиг барих ёслолын дараалал зѳв эрэмблэнэ үү


a) Элчин сайд болон дипломат ажилтнуудыг байранд нь хургэж өгөх
b) Төрийн тэргүүний өргөө (Төрийн ордон г.м)-ний гадна Элчин сайдыг угтах
c) Ёслолын танхимд элчин сайдыг төрийн тэргүүнд танилцуулах
d) Элчин сайд болон дипломатуудыг байрлаж байгаа газар(ЭСЯ-ны байр, зочид буудал)-аас нь очиж авах
e)Төрийн тэргүүн, элчин сайд хоёрын уулзалт, харилцан яриа
f) ЭСЯ-наас ИЖБ барих ёслолын ажиллагаанд оролцсонхүмүүс хүлээн авч “хундага дарс” хэмээх цайллагахийх
g) Элчин сайд Төрийн тэргүүнд ИЖБ барих

d, b, c, g, e, a, f

ИЖБ хэмжээ ямар байдаг вэ (Монгол)


а) 33х23см


б) 30х20см


в)15х20см


г) 22х22 см

г.

Нүүрэн талд нь юу юу байрласан ба бичсэн байдаг вэ, нэрлэн үү

тѳрийн сүлд товойлгосон,


“Монгол УлсынЕрөнхийлөгч...”, “Монгол Улсын Ерөнхий сайд...”


эцэг, эхийн болон өөрийн нь нэрийг худаммонгол бичгээр бичсэн байна

ИЖБ нүүрэн тал дээр томилогсон тѳлѳѳлѳгчийн нэр хаана байх вэ
сүлдний доор


хамгийн дээр


хамгийн доор


голд нь

голд нь

ИЖБ нүүрэн тал дээр Монгол улсын ерѳнхийлѳгчийн нэрииг хаана бичих вэ
нүүрэн талдны дээд хэсэг


хамгийн доор нь


голд нь


сүлдний доор

сүлдний доор

ИЖБ ыг ямар цаасан дээр үйлдэх вэ
хамар цагаан цаас


нугалбар цэнхэр цаас (мѳнх хѳх тэнгэр бэлгэдэж)


огт хугалаагүй цав цагаан цаасан дээр

хамар цагаан цаас

ИЖБ болон ИЗ дээр хэн гарын үсэг зурдаг вэ

ИЖБ дээр ерѳнхий сайд, ИЗ дээр ерѳнхий сайд гарын үсэг зурна
Гадаад хэргийн сайд Жуух бичиг болон Захидлыгбаталгаажуулан гарын үсэг зурна.


Ингэхдээ ѳмнѳ нь Мѳнийг Айлтгасан гэж бичнэ

ИЖБ ын дугтуйг битүүмжлэх ёсгүй
1) үнэн


2)худал

1) үнэн.
Дугтуйг битүүмжлэхгүй бөгөөд дугтуйн амсрынгурвалжин дээр Төрийн сүлдийг товойлгож хэвлэсэнтусгай даруулга наасан байна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржманай улсаас Канад Улсад суух Онц бөгөөд бүрэн эрхт Элчинсайдаар томилогдсон Түндэвдоржийн Залаа-Уулд Итгэмжлэх жуухбичиг хэзээ ѳгсѳн вэ

2009-11-02

ДТГ-ын тэргүүн ИЖБ, Итгэмжлэх захидлыгѳѳрийн улсын тѳрийн ёслолын тухай журам, олон улсын байгууллагад дагажмөрддөг ёслолын журам, олон улсын практик,хэм хэмжээг баримтлан гардуулна.
1) үнэн


2) худал

2) худал.
туахйн орны журмыг мѳрдѳх ёстой

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхтЭлчин сайд Банзрагчийн Дэлгэрмаа Сингапур Улсын Ерөнхийлөгч Др.ТониТан Кенг Яам- д Итгэмжлэх жуух бичгээ хэзээ ѳргѳн барисан вэ (он сар ѳдѳр)

2012 оны 2 дугаар сарын 23- ны өдөр

Монгол УлсаасИх Британи, Умард ИрландынНэгдсэн Вант Улсад суухэлчин сайд Н.Тулга ИхБритани, Умард ИрландынНэгдсэн Вант Улсын цогжавхлант хатан хаанХоёрдугаар Элизабетэдбараалхаж, итгэмжлэх жуухбичгээ хэзээ өргөн барисан вэ

2013-11-14-нд

_______ -нд Монгол Улсаас НҮБ-ын дэргэд суугааБайнгын төлөөлөгч О.Оч НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийндарга Бан Ги Мүн-д Итгэмжлэх захидлаа гардуулав

2012 оны 8 сарын 8-нд

Гадаадын Дипломат төлөөлөгчийн газрын шинээр томилогдсонтэргүүн анх удаа хүрэлцэн ирэх, бүрмөсөн буцахад нисэх онгоц буюу галт тэрэгний буудалд угтах уу
1) үгүй, зѳвхѳн тѳрийн тэргүүнийг угтана


2) тийм, Төрийн дипломат ёслолын газрын ахлахтушаалын ажилтан угтана


3) тийм, ГХЯны ЁХД угтана

2.

монгол улсын хувьд шинээр томилогдсон элчин сайд хэнд ИЖБ н хуулбар, ѳмнѳх сайдын эгүүлэн татах бичгийг гардуулах вэ
1)ГХЯ ёслолын хэлтсийн даргад


2) Төрийн дипломат ёслолын газрын дарга


3)ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга


4) ЕТГДарга

3.


зѳхвѳн тѳрийн нарийн бичгийн даргын эзгүйд терийн дипломат ёслолын газрын дарга хүлээн авна

Элчин сайдыг үүрэгт ажилдаа эхлэн орох гэж байгаатай ньхолбогдуулан _________хүлээнавч, Жуух бичиг буюу Захидал гардуулах ёслолын журмыгтайлбарлаж өгнө.
a) Төрийн дипломат ёслолын газрын дарга


b) ГХЯ ны Төрийн нарийн бичгийн даргаа.

МУ ын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих товыг _______хоногийн дотор гаргана
1) 1ээс 3 долоо хоног


2) 30 хоногоос илүүгүй


3) 15 хоногийн дотор


4) 45 хоногийн дотор

3.
хавсран суух элчин сайд бол энэ хугацаа нь 1 сар байна

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам
Төрийн ордны гол хаалганы гадаа 2 улсын тугыг мандуулна. Тугын хэмжээ хэд байх вэ
1) 3х1.5 м


2) 3х1.5 см


3) 3х5м


4) 5х3м

1.Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


ИЖБ гардуулах ёслолын үеэр ордны гадаа баруун гар талд аль улсын туг мандуулах вэ

тухайн улсын туг

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


Төрийн ордны өмнөх талбайд угтах ёслол дээр ямар 3 этгээд байрлах вэ

Хүндэт харуул, Үлээвэр найрал хөгжим
тэд ордны зүг харж жагсана.

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын үеэр элчин сайдын нѳхѳр (гэргий) оролцож болох уу

болно

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


элчин сайдыг хэн дагалдан ирэх вэ

гэргий болон 3 хүртэлх дипломат ажилтан

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам
Төрийн дипломат ёслолын газрын дарга Элчин сайдыг ......... гар талдаа дагуулан Хүндэт харуулын зүг алхажтусгайлан дэвссэн хивсэн дээр очиж зогсоно.

баруун

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


Хүндэт харуулын дарга “Номхон” команд өгөөд Элчинсайдыг угтан ирж,...... метр орчим зайд түүний өөдөөсэгцлэн харж зогсоод “... Улсаас Монгол Улсад суух Онцбөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Эрхэмсэг ноён /хатагтай/ ...Таныг хүндэтгэн Хүндэт харуул жагссан. Харуулын дарга”гээд цэргийн цол, нэрээ хэлж айлтгал өргөнө.

5

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


ёслолын үеэр үлээвэр найрал хѳгжим аль улсын тѳрийн дууллыг түрүүлж эгшигүүлэх вэ

тухайн орон

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам
ёслолд тѳрийн цагаан тугыг ашиглах уу, тийм бол яаж

тѳрийн дуулалын дараа элчин сайд үлээвэр хѳгжимийг ѳнгѳрѳн тѳрийн цагаан туганд мэхийн хүндэтгэл илэрхийлнэ

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


цагаан туганд мэхийн хүндэтгэл илэрхийлсний дараа ......... Элчинсайдыг....гар талдаа дагуулан Төрийн ордны голхаалга руу явна.

Төрийн дипломат ёслолын газрын дарга, баруун

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам
Төрийн дипломат ёслолын газрын дарга Элчинсайдыг дагуулан Хүндэт харуулынурдуур явж дунд хэсэгт нь хүрч зогсоход аль талдаа дагуулан явдаг вэ

зүүн.
Хүндэт харуулынурдуур явж дунд хэсэгт нь хүрч зогсоход Элчин сайдзүүн гар тийш эргэн зогсож “Дайчид аа сайнбайцгаана уу?” гэж мэндэлнэ. Хүндэт харуул “Амрыгэрье” хэмээн хариу мэндэлнэ.Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөөний үүдний өрөөндЭлчин сайдыг хэн угтах вэ.


1)ГХЯ-ны тухайн орон хариуцсан газрын захирал


2)Ордны ёслолын газрын дарга


3)ЕТГ дарга


4) ГХЯ ёслолын хэлтсийн дарга

1.

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


элчин сайд хүндэтгэлийн ѳргѳѳн ороход нѳгѳѳ талаас МУ ерѳнхийлѳгчийн хамт хэн хэн угтах вэ

Гадаад хэргийн сайд, ЕрөнхийлөгчийнТамгын газрын дарга

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам
Элчин сайдын арын эгнээнд зүүн гар талаас хэн хэн ямар дарааллаар зогсох вэ

Төрийндипломат ёслолын газрын дарга

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


Элчин сайдын арын эгнээнд баруун гар талаас хэн хэн ямар дарааллаар зогсох вэ

ГХЯ-ны тухайн орон хариуцсан газрын Захирал, тэдний ар талд нь Элчин сайдын гэргий/нөхөр/, дипломат ажилтан нэг эгнээгээр баруун гарталаас дипломат ёслолын ахлалыг баримтлан зогсоно

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам


элчин сайдыг хэн танилцуулан зарлах вэ
1)ГХЯ-ны тухайн орон хариуцсан газрын захирал


2)Гадаад хэргийн сайд


3)Төрийн дипломат ёслолын газрын дарга


4)Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга

3.

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам
элчин сайдыг ямар хэлээр танилцуулах вэ

монгол

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журамэлчин сайд ерѳнхийлѳгчид хандан ИЖБ ѳргѳн барихдаа ямар хэлээр ярих вэ


1) монгол


2) англи


3) франц


4)ѳѳрийн хэл

ѳѳрийн хэл эсвэл түгээмэлд тооцогдох хэл

Монгол улсын ерѳнхийлѳгчид ИЖБ ѳргѳн барих ёслолын журам
ерѳнхийлѳгч ИЖБ хүлээн аваад элчин сайдад ямар хэлээр хариу хэлэх вэ
1) тухайн орны хэл


2) англи хэл


3) монгол хэл

3.
мѳн ерѳнхийлѳгчийн үгийг орчуулахгүй

ИЖБ гардуулах үеэр гар барих ууүгүй, ИЖБ 2 гараар гардуулаах хойш нэг алхам ухараад, ерѳнхийлѳгч хариу үг хэлсний дараа элчин урагш очин гар барина

Монгол Улсад суух гадаад улсын хэргийгхамаарагч, олон улсын байгууллагын сууринтөлөөлөгч анх удаа хүрэлцэн ирэх, бүр мөсөнбуцахад хэн угтах, үдэх үүрэгтэй вэ

Төрийн дипломат ёслолын газрын ахлахтушаалын ажилтан

Хэргийг хамаарагч, Суурин төлөөлөгч Итгэмжлэх Захидлаа.........ад гардуулна.

Гадаад хэргийн сайд

Хэргийг хамаарагч, Суурин төлөөлөгчид Итгэмжлэх Захидлаа гардуулах товыг хэн шийдэх вэ

Төрийн дипломат ёслолын газрын даргаЗАХИДАЛ ГАРДУУЛАХ ЖУРАМ
Хэргийг хамаарагч, Суурин төлөөлөгч Захидал гардуулахёслолын үеэр Гадаад хэргийн яамны гол хаалганы баруун талд ......, зүүн талд ........ Төрийн далбаа, эсхүлолон улсын байгууллагын далбааг тус тус мандуулж, гудаслагулаан хивс дэвсэнэ

Монгол Улсын, тухайн улсын

Дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нарын ёслолынахлал яаж тодорхойлох вэ

Жуух бичиг барьсан хугацаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга,Ерөнхий сайдтай Дипломат төлөөлөгчийн газрынтэргүүн нараас хийх аливаа уулзалтыг ............. хариуцан зохион байгуулна.

Төрийн дипломат ёслолын газар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч гадаадын Дипломаттөлөөлөгчийн газруудын тэргүүн нарт зориулан жилд ..... удаа тусгайлан арга хэмжээ зохион байгуулна.
1) нэг


2) хоёр


3) гурав

1.

Дипломат төлөөлөгчийн газраас зохиох үндэсний баяр, дипломатхарилцаа тогтоосны тэгш бус ойн зоог, бусад арга хэмжээнд оролцох боломхтой ѳндѳр албан тушаалтанууд

Улсын Их Хурлын дэд дарга, Монгол Улсын Шадар сайдын аль нэг нь

Дипломат төлөөлөгчийн газраас зохиох үндэсний баяр, дипломат харилцаа тогтоосны тэгш ойн аргахэмжээнд оролцох боломжтой тѳрийн ѳндѳр албан тушаалтан

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын аль нэг нь тус тус тэргүүлэн Гадаад хэргийн сайд, Засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүний хамт оролцох

Дипломат төлөөлөгчийн газар болон олон улсын байгууллагынсуурин төлөөлөгчийн газрууд үндэсний болон байгууллагын баяр,бусад тохиолдлоор зохион байгуулах арга хэмжээнд МонголУлсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайд,Улсын Их Хурал, Засгийн газрын гишүүдийг урих бол урилга,уригдах хүмүүсийн жагсаалтыг уг арга хэмжээ болохоос ......сдоошгүй ажлын өдрийн өмнө ........тирүүлнэ.

7, Төрийн дипломат ёслолын газар

Улсын ИхХурлын анхдугаар чуулганы хуралдаанд Дипломаттөлөөлөгчийн газрын тэргүүн нарыг урьж оролцуулдаг.
1) тийм


2)үгүй

1.

ГАДААДЫН ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫНГИШҮҮДИЙГ БҮРТГЭХ, ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ


дипломат үнэмлэх ангилах үсэг

Д

ГАДААДЫН ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮДИЙГ БҮРТГЭХ, ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ
ДТГ ажилтанд ологох үнэмлэхийн ангилах үсэглэл

А

ГАДААДЫН ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮДИЙГ БҮРТГЭХ, ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ
олон улсын байгууллагад ажиллагсдын үнэмлэх ангилах үсэглэл

ОУ

ГАДААДЫН ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮДИЙГ БҮРТГЭХ, ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ
олон улсын байгууллагын шугамаар яам, бусад албанбайгууллагад ажиллагсдын үнэмлэх (үсэглэл)

ОУТ

ГАДААДЫН ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮДИЙГ БҮРТГЭХ, ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ
Дипломат төлөөлөгчийн газар, олон улсын байгууллагууд,тэдгээрийн тэргүүн, ажилтнуудын гэрт ажиллах үйлчилгээ,техникийн ажилтнуудын үнэмлэх ангилах үсэглэл

ОУҮ

ГАДААДЫН ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫНГИШҮҮДИЙГ БҮРТГЭХ, ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ
Үнэмлэх дээр .........дарга гарын үсэг зурж, тамга дарна.

Төрийн дипломат ёслолын газрын

Эгүүлэн дуудагдсан элчин сайд үнэмлэхээ авч үлдэж болох уу
1) болно, шинэ элчин сайд ИЖБ барьснаар тус үнэмлэх хүчингүйд тооцогдох тул хамаагүй
2) болохгүй, Төрийндипломат ёслолын газарт албан ёсоор мэдэгдэж,үнэмлэхээ эгүүлэн хураалгаж, бүртгэлээс хасуулна

2.

МУ аас ИБУИНВУ д суусан анхны элчин сайдын нэр хэн бэ, тэр хэдэн оны хэдэн сарын хэдэн хатан хаанд ИЖБ ээ барьсан вэ

СономдоржийнДамбадаржаа
1969 оны 11-р сарын 19-нд элчин сайд ИЖБ-ээ барьсан.