Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back

мисля за / относно

denken an / über A

спомням си за

sich erinnern an A

вярвам в

glauben an A

свиквам с

sich gewöhnen an A

пиша на

schreiben an A

обръщам се към

sich wenden an A

познавам по

erkennen an D

страдам от (2 рекции)

leiden an D


unter A

взимам участие в

teilnehmen an D

съмнявам се в

zweifeln an D

грижа се за ; гледам някого

aufpassen auf A

радвам се за (2 рекции)

sich freuen auf A


sich freuen über A

надявам се на

hoffen auf A

концентрирам се върху

sich konzentrieren auf A

разчитам на

sich verlassen auf A

подготвям се за

sich vorbereiten auf A

чакам

warten auf A

базирам на

basieren auf D

състоя се от

bestehen aus D

събуждам се от

erwachen aus D

благодаря на някого за нещо (2)

sich bedanken bei D für A
danken D für A

оплаквам се на някого от нещо

sich bescheweren bei D über A

извинявам се на някого за нещо

sich entcshuldigen bei D für A

осведомявам се за нещо при някого

sich erkundigen bei D nach D


помагам за (готвенето)


против

helfen bei D
gegen A

ставам за

sich eignen für A

решавам се за / в полза на

sich entscheiden für A

смятам някого за някакъв

halten jamanden für A

интересувам се от

sich interessieren für A

демонстрирам за / против

demonstrieren für / gegen A

грижа се за (2)

sorgen für A
sich kümmern um A

протестирам за / срещу

protestieren für / gegen A

застраховам се срещу

sich versicheren gegen A

отбранявам се срещу

sich wehren gegen A

попадам в

geraten in A

влюбвам се в

sich verileben in A

започвам с (2)

anfangen / beginnen mit D

спирам с

aufhören mit D

занимавам се с

sich bescheftigen mit D

говоря по телефона с

telefonieren mit D

питам за

fragen nach D

мириша на

riechen nach D
имам вкус на
schmecken nach D

ядосвам се на

sich ärgern über A

съобщавам (докладвам) относно / за

berichten über A / von D

дискутирам за (относно)

diskutieren über A

информирам се за (относно)

sich informieren für A


разсъждавам над

nachdenken über A

говоря за / относно

sprechen von D / über A

учудвам се на

sich wundern über A

кандидатствам за

sich bewerben um A

моля за

bitten um A

става въпрос / дума за (2)

es geht um A
es handelt sich um A

завися от

abhängen von D

разказвам за

erzählen von D

мечтая за

träumen von D

сбогувам се с

sich verabschieden von D

страхувам се от

sich fürchten vor D

защитавам от

schutzen vor D

предупреждавам за

warnen vor D

каня на

einladen zu D

принадлежа на (2 рекции)

gehören zu D
D

подхождам на

passen zu D

принуждавам към

zwingen zu D

Основавам се на

beruhen auf D

Пия за

Trinken auf A