• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
SHUNT
מצב שבו, מסיבה כלשהי, הגז בנאדיות לא יכול להתחלף עם הגז בקפילרה. יכול להיות שאנט חמצוני או שאנט אוורורי, ויכול להיות גם שילוב בין השניים.
גורמים עיקריים לשאנט
תמט ריאתי, בצקת ריאות
ATELECTASIS
תמט ריאתי
תמט ריאתי
הנאדית מתמוטטת אך המצב הוא הפיך אם תוך פרק זמן מסויים היא שוב תתנפח.
הסבר את הבעיתיות בשאנט שנובע מבצקת ריאות.
ה- O2 לא מתמוסס במים ולכן לא יכול לעבור לדם, ואילו רמת ה- CO2 נשארת נורמאלית כי CO2 מתמוסס היטב במים.
מה הטיפול בשאנט שנובע מבצקת ריאות
במקרה של מים בנאדיות צריך לתת תוספת חמצן,
כך יהיה מפל הריכוזים יותר גבוה, ותהיה רמה
תקינה של O2 בדם. כשהמצב גרוע מאוד צריך לספק
יותר חמצן בלחץ (דרך מכונת הנשמה).
הגדרת היפוקסמיה
ירידה בריכוז ה- חמצן בדם מתחת ל- 60 טור
(סיטורציה 90%)
שישה גורמים להיפוקסמיה, פרט.
1. שאנט - דם לא מחומצן חוזר לחדר שמאל:
 2. תמט בנאדיות.
3. נשימה שטחית:
4. שאיפה של גזים:
5. הפסקת נשימה.
6. חסימת נתיב אוויר
PCO2
מבטא את ההפרש בין כמות הפד"ח המורחק מהגוף (דרך אוורור) לבין כמות
ה- פד"ח שנוצר (מטבוליזם).
HYPERCARBIA
עלייה בריכוז ה- פד"ח מעל 50 ממ"כ
HYPOCARBIA
ירידה בריכוז ה- פד"ח מתחת ל- 35 ממ"כ.
סימני היפוקסמיה וסימני היפרקרביה
היפרקרביה - ירידה במצב ההכרה, ישנוניות
היפוקסמיה - אי- שקט, חוסר מנוחה, עצבנות, אלימות.
שני גורמים עיקריים להיפוקרביה
1. דיכוי כמות ה- פד"ח המורחק מהגוף - היפוונטילציה
2. ייצור מוגבר של פד"ח
גורמים לדיכוי כמות ה- פד"ח המורחק מהגוף - היפוונטילציה
 כל פגיעה ב- MINUTE VOLUME עלולה לגרום להיפוונטילציה.


MINUTE VOLUME = TIDAL VOLUME X RESPIRATORY RATE


פגיעה ב- TIDAL VOLUME:
1. כאב.
2. חולשה/שיתוק.

פגיעה ב- RESPIRATORY RATE:
1. פגיעת ראש.
2. שימוש בסמים.
3. שבץ (CVA).
גורמים לייצור מוגבר של פד"ח
 חום.
 מאמץ שרירי.
 מטבוליזם אנאירובי.
גורמים להיפוקרביה
. הגברת כמות ה- CO2 המורחק מהגוף - היפרוונטילציה - (נשימה מהירה):
נגרם כתוצאה מ -
 עלייה ב- TIDAL VOLUME.
 עלייה ב- RESPIRATORY RATE.
שלושת סוגי אי ספיקה נישימתית
TYPE 1- OXIGENATION FAILURE:
TYPE 2- VENTILATION FAILURE:
TYPE 3- COMBINED RESPIRATORY FAILURE:
TYPE 1- OXIGENATION FAILURE:
הגדרה, סימנים וטיפול
 PO2 מתחת ל- 60 מ"מ כספית.
 PCO2 תקין (35-45 מ"מ כספית).
החולה נמצא באי- שקט והטיפול הוא העשרה בחמצן.
בטווח זמן קצר מאוד החולה יכול להתדרדר במהירות.
TYPE 2- VENTILATION FAILURE:
הגדרה, סימנים וטיפול
 PO2 נורמלי.
 PCO2 גבוה מעל 50 מ"מ כספית.
החולה ישנוני והטיפול הוא בזירוז הנשימה או אינטובציה לתיקון האוורור
TYPE 3- COMBINED RESPIRATORY FAILURE:
הגדרה, סימנים וטיפול
איך זה מתחיל ומתמשך בדרך כלל.
 PO2 מתחת ל- 60 מ"מ כספית.
 PCO2 גבוה מעל 50 מ"מ כספית.

החולה נמצא באי- שקט והטיפול הוא העשרה בחמצן.

המצב מתחיל בדרך כלל כהיפוקסמיה אך לאחר שהחולה מתעייף מהנשימות המרובות זה מצטבר גם כהיפרקרביה משום שהנשימה נעשית לא אפקטיבית.