Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
? מהו נפח גלגל העין יחסית לאורביט
40%
? מהו הגנגליון הפארא-סימפטטי של העין
cillart gangelion
what is the lacrimal gland ?
בלוטת הדמעות הממוקמת בפינה הלטרלית העליונה של העין.
הדמעות מופרשות מבלוטת הדמעות ו"נוסעות" על המשטח של העין מהצד הלטרלי לצד המדיאלי שם הן נאספות. קיים עפעף שלישי שתפקידו להסיע את הדמעות מהצד הלטרלי לצד המדיאלי. 

בזווית המדיאלית של העין נמצאים שני פתחי
בלוטת הדמעות הממוקמת בפינה הלטרלית העליונה של העין.
הדמעות מופרשות מבלוטת הדמעות ו"נוסעות" על המשטח של העין מהצד הלטרלי לצד המדיאלי שם הן נאספות. קיים עפעף שלישי שתפקידו להסיע את הדמעות מהצד הלטרלי לצד המדיאלי.

בזווית המדיאלית של העין נמצאים שני פתחים קטנים (שניים בכל עין). הפתחים מובילים לתעלות קטנות שאוספות את נוזל הדמעות ומעבירות אותן לשק הדמעות.
what id the lacrimal sac ?
: זהו חלקו העליון של ה- Nasolacrimal Duct. חלק זה של הצינור הוא סגור ומורחב ומהווה את שק הדמעות.
? מהם שרירי העפעף
1. Levator Palpebrae Superioris :
Origin: עומק האורביט. (Common Tendinous Ring, בהמשך...)
Insertion: השריר רץ מאחור לחלק הקדמי ומתחבר ל- Tarsus.
Innervation: מעוצבב ע"י Oculomotor (3) והוא שריר רצוני.
Action: מרים את העפעף ופוקח את העיניים.

2. Tarsal Muscle: זהו שריר מאוד קטן, ומאוד קשה לראותו בדיסקציה.
Origin: יוצא מהפאציה של Levator Palpebrae Superioris.
Insertion: מתחבר ל- Tarsus.
Innervation: מעוצבב באופן אוטונומי ע"י המערכת הסימפתטית והוא שריר לא רצוני.
Action: השריר מרים גם הוא את העפעף.

*כדי להשיג פתיחה טובה של המרווח העפעפי צריך ששני השרירים יפעלו
what is ptosis ?
זהו מה שנקרא בשפה לא פורמאלית "צניחת העפעף". דבר זה יכול להיות תוצאה של נזק לאחד השרירים או לעצבים המספקים אותם. כאשר אנו רואים מטופל הסובל מ- Ptosis צריך לא רק להתרשם מכך שהעפעף שמוט אלא להרים את העפעף ולהסתכל על האישון
what is Anisocoria ?
מצב בו רואים שיש הבדל בין גדלי האישונים
? מהן שכבות כדור העין
1. Sclera: השכבה החיצונית, הנקראת לחמית. שכבה זו עשויה רקמת חיבור צפופה מאוד, בחלקה פיברוטית וקשה מאוד. זהו החלק הלבן של העין.

2. Choroid: השכבה האמצעית, הנקראת דמית. שכבה זו היא בעלת כמות עצומה של כלי דם. 

3. Retina: השכבה הפנימית, הנקראת רשתית. בש
1. Sclera: השכבה החיצונית, הנקראת לחמית. שכבה זו עשויה רקמת חיבור צפופה מאוד, בחלקה פיברוטית וקשה מאוד. זהו החלק הלבן של העין.

2. Choroid: השכבה האמצעית, הנקראת דמית. שכבה זו היא בעלת כמות עצומה של כלי דם.

3. Retina: השכבה הפנימית, הנקראת רשתית. בשכבה זו יש תאי עצב מיוחדים שמכילים חומרים שהמבנה המרחבי שלהן משתנה כתוצאה מהאינטראקציה עם האור (החומרים עוברים ממצב Cis למצב Trans). תוך כדי ההשתנות נוצר הדחף העצבי שעובר אל המוח ע"י העצב האופטי (2).
what is the cornea ?
Cornea (קרנית): בחלק הקדמי שלי הכדור ה- Sclera הופכת להיות שקופה (ובכך מאפשרת מעבר של אור) ומעוגלת במיוחד. חלק זה אף מתרומם מעט מפני השטח של ה- Sclera ומהווה את ה–Cornea. ה- Cornea מעוצבבת ע"י הרבה מאוד סעיפים של V1. החשיבות בכך היא שכל דבר שנוגע בקרנית מיד מורגש ומביא לשני רפלקסים:
i. רפלקס של מצמוץ (תוצאה של עצב 7).
ii. רפלקס של הפרשת דמעות.
what is the cillary body ?
: Ciliary Body זהו החלק הקדמי של השכבה הדמית. גוף זה הוא בצורת טבעת (החתך שלה משולש), יש בו הרבה כלי דם והוא עשוי רקמת שריר.
• Suspensory Ligaments / Zonular Fibers: אלו הן רצועות היוצאות מה- Ciliary Body, מתחברות לעדשה ומחזיקות אותה במקומה. ה- Ciliary body יכול להתכווץ או להרפות בהשפעת המערכת הסימפתטית.
- כאשר ה- Ciliary Body מתכווץ: המתיחות ב- Suspensory Ligaments קטנה. כתוצאה מכך, העדשה "מתכדררת" והופכת להיות מותאמת לראייה מקרוב.

- כאשר ה- Ciliary Body נרפה: הרצועות נמתחות. כתוצאה מכך, העדשה הופכת להיות שטוחה ומותאמת לראייה מרחוק.
what is the Iris ?
Iris (קשתית): זוהי שלוחה של ה- Ciliary Body, המתמשכת מדיאלית, וגם בתוכה יש כלי דם
ושרירים. למעשה זהו החלק הצבוע של העין.
Corneoscleral Angle: זוהי זווית בין ה- Cornea ל- Sclera אותה ניתן לראות מבחוץ. זווית זו חשובה בניתוחים. הרבה פעמים משתמשים בה כדי להיכנס למדורים שבתוך הכדור.
Iridocorneal Angle: הזווית שבין ה- Cornea ל- Iris
what is the pupil ?
Pupil (אישון): זהו החור שבמרכז ה- Iris. השרירים של ה- Iris יכולים להגדיל או להקטין את גודלו של האישון ובכך להשפיע על כמות האור שתיכנס דרכו*.
? אילו מדורים יוצר האיריס
i.	Anterior Chamber: נמצא בין ה- Cornea ל- Iris.
ii.	Posterior Chamber: נמצא בין ה- Iris לעדשה.
i. Anterior Chamber: נמצא בין ה- Cornea ל- Iris.
ii. Posterior Chamber: נמצא בין ה- Iris לעדשה.
what is Aqueous Humer ?
זהו נוזל המופרש מכלי הדם של ה- Choroid וממלא את שני ה- Chambers (לשכות). כלומר, הנוזל ממלא קודם את הלשכה האחורית ועובר ללשכה הקדמית דרך האישון שב- Iris.
what is Glaucoma ?
זוהי הצטברות של ה- Aqueous Humer ב- Chambers. אחד הסוגים של מחלה זו נקרא- Closed Angle Glaucoma. זוהי הצטברות של נוזל בלשכה האחורית. הנוזל דוחף את ה- Iris קדימה והזווית בין ה- Cornea ל- Iris נסגרת.
what is ora serrata ?
הגבול הקדמי של הרשתית. הרשתית כולה היא בצורת גביע, המכסה את כל המשטח הפנימי של כדור העין. כלומר, הרשתית אינה עיגול שלם, היא פשוט מסתיימת בחלקה הקדמי. השפה של הגביע היא ה- Ora Serrata. בגבול זה של הרשתית אין פוטו- רצפטורים ולכן, אור שייפול בתוך הכדור קדמית
הגבול הקדמי של הרשתית. הרשתית כולה היא בצורת גביע, המכסה את כל המשטח הפנימי של כדור העין. כלומר, הרשתית אינה עיגול שלם, היא פשוט מסתיימת בחלקה הקדמי. השפה של הגביע היא ה- Ora Serrata. בגבול זה של הרשתית אין פוטו- רצפטורים ולכן, אור שייפול בתוך הכדור קדמית ל- Ora Serrata לא ייראה.
? מהו מבנה החלק האחרוי של הרשתית
הרשתית בנויה ממספר שכבות של תאים. הפוטו- רצפטורים ממוקמים דווקא בשכבה האחורית (ולא בשכבה הקדמית כמו שהיינו מצפים). הרצפטור הוא התא האחרון, הרחוק ביותר מבין סדרת התאים והרחוק ביותר ממקור האור. כלומר, האור צריך לעבור דרך שכבה של נוירונים כדי להגיע לרצפטור. לאחר שנקלטה ע"י הרצפטורים, האינפורמציה עוברת בין התאים השונים קדימה ומשם יש לשלוח את האינפורמציה בחזרה אחורה אל המוח. כתוצאה מהגיאומטריה של העצבוב ברשתית ישנה נקודה מסוימת בה נאספים כל הסיבים שאוספים את האינפורמציה. אוסף הסיבים יוצר את עצב הראייה.
what is the Optic Disc / Optic Papilla ?
זהו אזור עגול שבו מתנקזים כל הסעיפים והופכים להיות עצב הראייה. במרכזו של הדיסק ניתן לראות את כלי הדם שיוצאים החוצה ומספקים את הרשתית. את הדיסק ניתן לראות באמצעות מכשיר מיוחד, המאיר לתוך האישון ומאפשר לעשות בדיקה של קרקעית העין
what is Papilledima ?
מצב בו לחץ תוך גולגולתי מוגבר יתבטא במחיקה של הגבול החד של הדיסק, הגבול יהפוך להיות מטושטש. בנוסף, הדיסק ידחף מעט קדימה בעקבות הלחץ המופעל עליו
what is Macula Lutea ?
זהו אזור צהבהב הנמצא בסמוך ל- Optic Disc ובו יש את ריכוז הפוטו-רצפטורים הגדול ביותר ברשתית. כתוצאה מכך, גם חדות הראייה שלו מקסימלית. בנוסף, הסידור של כלי הדם באזור ה- Macula Lutea עוזר גם הוא למקסם את הראייה באזור. כלי הדם נמצאים מסביב ל- Macula Lutea ולא מכסים אותה (זאת הסיבה שהיא יותר צהובה). מכיוון שזוהי הנקודה בעלת יכולת הראייה הטובה ביותר, ישנם שרירים שמזיזים את הכדור ומטרתם לעשות תיקונים קטנים כך שרוב האור ייפול על – Macula Lutea.
? מי מספק דם לעין
האורביטל כולו מקבל אספקת דם מסעיפים של ה- Ophthalmic Artery. אחד הסעיפים של ה- Ophthalmic Artery הוא Central Artery of Retina. סעיף זה מתפצל מה- Ophthalmic ומעט לאחר מכן מחורר את המעטפת של העצב האופטי ורץ בתוכו. כשהעורק מגיע ל- Optic Disc הוא מתפצל:
א. Superior Branch: מספק את החלק העליון של הרשתית.
ב. Inferior Branch: מספק את החלק התחתון של הרשתית.

לכן, אם יש פגיעה בראייה כתוצאה ממחלה של כלי דם, הדבר יתבטא או בחלק העליון או בחלק התחתון של שדה הראייה.
? איך תראה פגיעה בשדה הראיה כתוצאה מבעיה באספקת הדם
? איך תראה פגיעה בשדה הראיה כתוצאה מבעיה עצבית
who are the Extrinsic eye Muscles ?
א. 4 שרירים ישרים: 
א. Superior Rectus 
ב. Inferior Rectus 
ג. Medial Rectus 
ד. Lateral Rectus 

ב. 2 שרירים אלכסוניים:	
א. Superior Oblique.
ב. Inferior Oblique.

Origin: כל השרירים, מלבד Inferior Oblique יוצאים מה- Common Tendinous Ring . בת
א. 4 שרירים ישרים:
א. Superior Rectus
ב. Inferior Rectus
ג. Medial Rectus
ד. Lateral Rectus

ב. 2 שרירים אלכסוניים:
א. Superior Oblique.
ב. Inferior Oblique.

Origin: כל השרירים, מלבד Inferior Oblique יוצאים מה- Common Tendinous Ring . בתוך טבעת זו עובר ה- Optic Nerve.
Insertion: כל ששת השרירים רצים קדימה ונדבקים לכדור העין.
Innervation: כל ששת השרירים מעוצבבים ע"י Oculomotor Nerve (3) פרט לשניים-
i. Lateral Rectus מעוצבב ע"י Abducent Nerve (6).
ii. Superior Oblique מעוצבב ע"י Trochlear Nerve (4).
? תאר את עצבוב העין
V1- Ophthalmic Nerve: עובר דרך ה- Superior Orbital Fissure ומתפצל: 
1. Nasociliary Nerve: מתפצל לארבע-
א.	Long Ciliary Nerves: מעצבבים סנסורית את כדור העין.
ב.	Posterior Ethmoidal Nerve.
ג.	Infratrochlear Nerve
ד.	Anterior Ethmoidal Nerve: מעצבב את
V1- Ophthalmic Nerve: עובר דרך ה- Superior Orbital Fissure ומתפצל:
1. Nasociliary Nerve: מתפצל לארבע-
א. Long Ciliary Nerves: מעצבבים סנסורית את כדור העין.
ב. Posterior Ethmoidal Nerve.
ג. Infratrochlear Nerve
ד. Anterior Ethmoidal Nerve: מעצבב את קדמת חלל האף.

2. Frontal Nerve: מתפצל לשניים-
א. Supraorbital Nerve
ב. Supratrochlear Nerve

3. Lacrimal Nerve: מגיע ל- Lacrimal Gland. זהו סעיף סנסורי אך מצטרפים אליו סעיפים פרה-סימפתטיים של Greater Petrosal המספקים עצבוב פרה-סימפתטי ל- Lacrimal Gland.

Oculomotor Nerve (3): מתפצל לשני ענפים:
1.Superior Branch: מספק עצבוב מוטורי ל- Levator Palpebrae Superioris, Superior Rectus.
2.Inferior Branch:
א. מספק עצבוב מוטורי ל-Medial Rectus, Inferior Rectus, Inferior Oblique
ב. שולח סעיף פרה- סימפתטי ל- Ciliary Ganglion. הסעיפים הפוסט סינפטיים שנקראים Short Ciliary Nerves מעצבבים את שרירי ה- Iris ואת שרירי ה- Ciliary Body.
ה- Ciliary Ganglion ממוקם לטרלית ל- Optic Nerve ומדיאלית ל- Lateral Rectus.

Trochlear Nerve(4): מספק עצבוב מוטורי ל- Superior Oblique.

Abducent Nerve (6): מספק עצבוב מוטורי ל- Lateral Rectus.
? מהו הציר האופטי
נקבע ע"י כיוון ההסתכלות של האישון. לכן, הוא ניתן לשינוי כאשר מתסכלים לכיוונים שונים.
? מהו הציר האורבטלי
נקבע מראש ע"י הצורה של הגולגולת. השרירים רצים במקביל לציר זה.
נקבע מראש ע"י הצורה של הגולגולת. השרירים רצים במקביל לציר זה.
מהי פעולת ה- Medial & Lateral Rectus ?
כאשר מסתכלים ימינה:
העין הימנית נמצאת ב- Abduction (נגרם ע"י Lateral Rectus). באותו זמן, העין השמאלית במצב של Adduction (נגרם ע"י Medial Rectus). כלומר, בגזע המוח צריך להיות קשר ביניהם.
מהי פעולת ה- Superior & Inferior Rectus ?
• כאשר מסתכלים למעלה:
ה- Superior Rectus יעשה בעיקר Elevation. אולם, בגלל הזווית שנוצרת בין כיוון השריר לציר האופטי, השריר ייעשה גם מעט Adduction. לכן, על מנת להסתכל בדיוק למעלה ה- Lateral Rectus יפעל קצת וייעשה "תיקון" כדי שנוכל להסתכל בדיוק למעלה, על קו האמצע.
כל זה, תקף גם גבי ה- Inferior Rectus שעושה את אותו מהלך מתחת לכדור.
כלומר, על מנת לבדוק רק את יכולת ה- Elevation/ Depression יש לבקש מהמטופל להסתכל גם לטרלית. במצב זה, ה- Inferior & Superior Rectus הם Pure Depressor & Elevator.
מהי פעולת ה- Superior & Inferior Oblique ?
Superior Oblique: השריר יוצא מה- Common Tendinous Ring ורץ במקביל לאף. השריר נכנס לתוך גלגלת קטנה (Trochlea), הנמצאת בפינה המדיאלית העליונה, יוצא ממנה כגיד ורץ אחורה, מתחת ל- Superior Rectus. בגלל מהלך זה, כאשר השריר יתכווץ הוא ייעשה Depression ומעט Abduction.
Inferior Oblique: יוצא מהפינה המדיאלית התחתונה ורץ לאחור מתחת לכדור. לכן, כאשר השריר יתכווץ הוא ייעשה Elevation ומעט Abduction.