• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back

در گذشته های دور چرا مهمترین تمدن‌ها در کنار رودها به وجود آمدند

زیرا در گذشته های دور شغل بیشتر مردم کشاورزی بود و برای کشاورزی نیاز به آب رودها داشتند.

آب دریاها و اقیانوس ها چگونه است

آب دریاها و اقیانوسها شور است و برای آشامیدن، کشاورزی، شست و شو و سایر فعالیت ها مناسب نیست.

انسان آب شیرین مورد نیاز خود را از کدام منبع به دست می‌آورد

از منابع برف و باران به دست می آورد.

آب حاصل از برف و باران چه میشود

بخشی از آب حاصل از برف و باران روی زمین جاری می‌شود و رودها را به وجود می‌آورند و بخشی از آب حاصل از برف و باران به داخل زمین فرو می‌رود و آب‌های زیرزمینی را تشکیل می‌دهند.

رود چگونه تشکیل میشود

از جاری شدن آب روی زمین جویبار پدید می آید و از به هم پیوستن جویبارها رو تشکیل می شود.

چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند

زیرا بیشتر رودهای ایران از ناحیه کوهستانی سرچشمه می گیرد.

آب های زیرزمینی چگونه تشکیل می شوند

مقداری از آب باران و برف در زمین فرو میرود. وقتی این آبها به سنگها یا خاک رس برسند در همان جا جمع می‌شوند و آبهای زیر زمینی را تشکیل می‌دهند ‌

مردم برای استفاده از آبهای زیرزمینی چه می‌کنند

مردم برای استفاده از آبهای زیر زمینی چاه یا قنات حفر می‌کند.

چه کسانی اولین قنات ها را حفر کردند

ایرانیان

قنات چیست

قنات یک تونل زیر زمینی است که آب در در آن خود به خود از مناطق پر آب به نواحی که آب جاری می‌شود.

آلودگی آب قنات چگونه است

چون آب قنات از زیر زمین عبور می‌کند میزان تبخیر و آلودگی آن بسیار کم است.

چشمه چگونه به وجود می آید

گاهی در بعضی نواحی، آبهای زیرزمینی خود به خود سطح روی زمین راه پیدا میکنند و چشمه‌ها را به وجود می‌آورند.

بیشتر رودهای ایران از کدام رشته کوه ها سرازیر می شوند

بیشتر رود های ایران از رشته کوه های البرز و زاگرس یا کوه های پراکنده داخلی سرچشمه می گیرد

رود های ایران به کجا میریزد

رودها پس از عبور از دشت‌ها جلگه‌ها روستاها و شهرها به دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان یا دریاچه های داخلی می ریزند

کدام رود به خلیج فارس می‌ریزد

اروند رود

کدام رودها به دریاچه ارومیه می‌ریزند

تلخه رود، زرینه رود، سیمینه رود

آبهایی که مردم تهران مصرف می کنند از کدام رودها تامین می شود

جاجرود و رود کرج

چهار رود را که به دریاچه خزر می‌ریزند نام ببرید.

رود چالوس، رود گرگان، رود اترک، سفید رود

رود های کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور میکنند

کارون از اهواز و زاینده رود از اصفهان عبور می کند.

سفید رود از به هم پیوستن کدام رودها به وجود می آید

شاهرود و قزل اوزن

آیا ایران کشور کم آبی است

بله

میزان متوسط بارندگی سالانه در ایران چند میلیمتر است

کمتر از ۲۵۰ میلیمتر

وسعت کدام ناحیه آب و هوایی ایران بیشتر است چه نتیجه ای میگیریم

ناحیه خشک و گرم. نتیجه میگیریم که ایران کشور کم آبی است.

بیشتر رودهای ایران دائمی هستند یا موقتی

تعداد رود های پرآب و دائمی در ایران چند است و بیشتر رود ها فصلی و موقتی هستند یعنی در هنگام تابستان و با شروع فصل گرما خشک میشود.

چرا آب بعضی از رودها شور است

بعضی از روزها به دلیل عبور از نمکزار ها شور هستند و نمی‌توان از آنها استفاده کرد.

روستاییان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می کنند

روستاییان از آب رودخانه ها برای کشاورزی استفاده می کنند. در بعضی از روستاهای دور افتاده از آب رودها برای آشامیدن شستن و .... استفاده می کنند.

شهرنشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می کند

شهرنشینان از آب رودها برای تهیه آب آشامیدنی، تفریح و قایق سواری و ماهیگیری، تولید برق و غیره استفاده می‌کند

چرا بعضی از رود های کشور ما برای کشاورزی مناسب نیست

زیرا آب آنها شور است

از سدها چه استفاده ای میشود

از سدها برای ذخیره آب و همچنین از انرژی ذخیره شده ی آبی که در پشت سدها جمع می‌شود به کمک چرخ های آبی ( توربین) برق تولید می‌شود

امروزه در کشاورزی چگونه از به هدر رفتن آب جلوگیری می شود

امروزه با استفاده از روش‌های جدید آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای از به هدر رفتن آب در مزارع و باغها جلوگیری می شود.

مهمترین منابع آب شیرین چیست

رودها مهمترین منابع آب شیرین هستند.

نمونه هایی از مصرف نادرست آب را نام ببرید

شستن حیاط فقط با شلنگ آب، باز گذاشتن شیر آب در موقع مسواک زدن،شستن ماشین با شلنگ آب، باز گذاشتن دوش آب در هنگام حمام کردن.

چه عواملی موجب آلودگی آب رودها می شود

ورود فاضلاب به رودخانه ها شستن زمین های کشاورزی توسط باران و ورود کود های شیمیایی به رودخانه ها و ..‌‌..

کدام رود به دریاچه بختگان می ریزد

رود کر

دریاچه جازموریان در کدام سمت ایران است

جنوب شرق ایران

دریاچه ارومیه در کدام قسمت ایران است

شمال غربی