• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/101

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

101 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
我(们)
私(達)
wo3(men)
你(们)
あなた(達)
ni3(men)
あなた 〈初対面の年上の人や高位の人に〉
nin2
他(们)
彼(等)
ta1(men)
她(们)
彼女(達)
ta1(men)
大家
皆さん
da4jia1
これ
zhe4
あれ・それ
na4
それ 〈動物などに使う〉
ta1
这个
この
zhe4ge
那个
あれ・あの
na4ge
这些
これら(の)
zhe4xie1
那些
あれら(の)
na4xie1
这样
このように
zhe4yang4
那样
あのように
na4yang4
这儿 / 这里
ここ
zhe4r / zhe4li3
那儿 / 那里
あそこ
na4r / na4li3
这边
このあたり
zhe4bian1
那边
あのあたり
na4bian1
这么
こんなに
zhe4me
那么
あんなに
na4me
はい、…です
shi4
いいえ、…ない
bu4
不是
いいえ、…ではない
bu2shi4
そうです・正しい
dui4
不对
ちがいます
bu2dui4
ある
you3
没有
ない
mei2you3
…していません
mei2
ある・いる
zai4
不在
ない・いない
bu2zai4
よい・結構です
hao3
很好
大変結構
hen3hao3
不好
よくない・だめです
bu2hao3
〜の・〜な
de
〜と
he2
〜か・〜(です)か
ma
是的
そうです
shi4de
好的
結構です 〈肯定を表す〉
hao3de
ren2
东西
もの
dong1xi
样子
様子
yang4zi
我的东西
私のもの
wo3 de dong1xi
你的书
あなたの本
ni3 de shu1
那样的人
あのような人
na4yang4 de ren2
他们的
彼らのもの
ta1men de
是的。
そうなんです。〈強調する〉
shi4de
我和你
私とあなた
wo3 he2 ni3
这是他马?
これは彼女ですか。
zhe4 shi4 ta1 ma
不,不是她。
いいえ、彼女ではありません。
bu4, bu2shi4 ta1
那个是不是你的?
あれは、あなたのではありませんか。
na4ge shi4 bu2shi4 ni3 de
不是,那个不是我的,是他们的。
いいえ、あれは私のではなく、彼らのです。
bu2shi4, na4ge bu2shi4 wo3 de, shi4 ta1men de
大家好吗?
皆さん、お元気ですか。
da4jia1 hao3 ma
这个东西好不好?
これは、よいですか悪いですか。
zhe4ge dong1xi hao3 bu2hao3
这里有人马?
ここには人がいますか。
zhe4li you3 ren2 ma
你有没有这样的东西?
あなたはこのような物を持っていますか。
ni3 you3 mei2you3 zhe4yang4 dong1xi
他在这儿马?
彼はここにいますか。
ta1 zai4 zhe4r ma
她在不在那儿?
そこに彼女がいますか。
ta1 zai4 bu2zai4 na4r
在,她在那儿。
います、彼女はそこにいるのです。
zai4, ta1 zai4 na4r
这儿和那儿
こことそこ
zhe4r he2 na4r
什么
shen2me
誰(が)
shui2
谁的
誰の
shui2de
那儿 / 那里
どこ
na3r / na3li3
为什么
なぜ
wei4 shen2me
什么时候
いつ
shen2me shi2hou4
什么意思
どういう意味
shen2me yi4si
什么东西
どんなもの
shen2me dong1xi
什么地方
どこ
shen2me di4fang
什么样的
どのような
shen2me yang4 de
什么事
どんな用
shen2me shi4
哪一个
どれ 〈選択を表す〉
na3 yi2ge
哪些
どれ 〈主に複数を表す〉
na3xie1
怎么
どうして・なぜ
zen3me
怎样
どのように
zen3yang4
怎么样
どうですか
zen3me yang4
怎么办?
どうしよう
zen3me ban4
怎么了?
どうしたの
zen3me le
怎么回事?
どうしたんだろう
zen3me hui2shi4
多少
いくつ 〈十以上のとき〉
duo1shao3
数目
shu4mu4
1
yi1
一个
一つ 〈「个」は「個」〉
yi2ge
2
er4
二つ
liang3
3
san1
4
si4
5
wu4
6
liu4
7
qi1
8
ba1
9
jiu3
10
shi2
十一
11
shi2yi1
两三个
二つ三つの
liang3san1ge
第一
一番の・第一の
di4yi1
第二
2番めの 〈「两」は使わない〉
di4er4
いくつ
ji3
几个
何個
ji3ge
每个
どの
mei3ge
各个
それぞれの
ge4ge